ПП2.1.3.2.02 Основи Паблік Рілейшнз

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Кліманська М. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Кліманська М. Б.

Опис курсу

Програмою курсу «Основи паблік рілейшнз» для студентів спеціальності психологія передбачено вивчення основних етапів розвитку зв’язків з громадськістю, знайомство з методиками та практикою роботи з основними групами громадськості та використанням різних інструментів комунікації, огляд механізмів вивчення та формування громадської думки, вивчення психологічних технологій створення іміджу особи та організації, оволодіння навичками практичної роботи в галузі зв’язків з громадськістю, зокрема, аналіз цільових аудиторій, проведення досліджень громадської думки, підготовка ПР-текстів для ЗМІ та
соціальних мереж.

Рекомендована література

Основна література:
1. Білоус В. С. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності: Навч. посіб.—К.: КНЕУ, 2005.—275 с.
2. Богданов Е., Зазыкин В. Психологические основы “Паблик рилейшнз” / Е. Богданов, В. Зазыкин.- СПб.: Питер, 2003. – 208 с.
3. Викентьев И. Приемы рекламы и Паблик Рилейшнз. / И.Викентьев. – СПб.: Триз Шанс, ИД Бизнес-Пресса, 2002. – 380с.
4. Катлип С. Паблик рилейшнз. Теория и практика/ С.Катлип. – М.: Вильямс, 2003. – 624с.
5. Климанська Л.Д. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 164 с.
6. Королько В. Основи паблік рілешнз: Посібник / В.Королько— Київ: Інститут соціології НАН України, 1997. — 336 с.
7. Основи паблік рилейшнз : навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 8.03010201 «Психологія» та 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» / О. Г. Романовський, Н. В. Середа, Є. В. Воробйова. – Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – 176 с.
8. Падалка С. В очікуванні копірайтера. – Київ: Пабулум, 2017. – 160 с.
9. Резепов И. Психология рекламы и PR: учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017 – 224 с.
10. Сергєєва І. Психологія паблік рілейшнз: курс лекцій. – Слов’янськ: вид-во Б.І.Маторіна, 2016. – 102 с.
11. Талер Р., Санстейн К. Nudge. Архитектура выбора. Как улучшить наши решения о здоровье, благосостоянии и счастье.— М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 240 с.
12. Тихомирова Є.Б. Зв’язки з громадськістю: Навчальний посібник. – Київ: НМЦВО, 2001 – 560 с.
13. Харрисон Ш. Связи с общественностью: Вводный курс. – СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2003. – 368 с.

Додаткова література:
1. Аги У., Кэмерон Г., Олт Ф., Уилкокс Д. Самое главное в PR / У.Аги, Г.Кэмерон, Ф.Олт, Д.Уилкокс. – Спб.: Питер, 2014. – 560 с.
2. Бон А. Фейк. Все, что надо знать о пропаганде, фальшивых новостях и теориях заговора. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2020. — 168 с.
3. Браун Л. Имидж – путь к успеху. / Л.Браун. – Спб.: Питер, 1996 – 188 с.
4. Галецька І., Климанська Л., Кліманська М. Карантинний квітень в Україні: думки, переживання, поведінка перед загрозою COVID-19 / І. Галецька, Л. Климанська, М. Кліманська // Психологічний часопис – 2020 – Том 6 – №5 – С.18-36.
5. Мандель Б. Психология рекламы : иллюстрированное учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Москва Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 380 с.
6. Ольшевский А. Антикризисный ПР и консалтинг. / А.Ольшевский. – Спб: Питер, 2003 – 428с.
7. Остервальдер А., Пинье И. Построение бизнес-моделей: Настольная книга стратега и новатора. М.: Альпина Паблишер, 2012. — 288 с.
8. Почепцов Г. Паблик рилейшнз для профессионалов/ Г.Почепцов. – М.: Рефл-бук, 2002. – 624с.
9. Сайтэл Фрэйзер П. Современные паблик рилейшнз: Пер. с англ. / П. Сайтел Фрэйзер— М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-контакт»; ИНФРА-М, 2002. — 592 с.
10. Слободянюк Э. Клад для копирайтера. Технология создания захватывающих текстов / М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 240 с.
11. Трухімович С. Реклама. Конспекти копірайтера – Львів: ЛА «Піраміда», 2009. – 96 с.
12. Чумиков А., Бочаров М. Связи с общественностью: теория и практика: Учеб. Пособие. / А.Чумиков, М.Бочаров. — М.: Дело, 2003. — 496 с.
13. Щербатых Ю. Психология выборов. – М.: Эксмо, 2005. – 400 с.
14. Klimanska M., Klymanska L., Haletska I. The lens, frames and patterns of Ukrainians: how perception of threat and risk determines behaviour in the COVID-19 situation // Journal of Education Culture and Society – 2020 – №11 (2) – P.444-460.
15. Tkach, B., Lytvynchuk, L., Popovych, I., Blynova, O., Zahrai, L.,  Piletska, L. (2021). Research on the Experience of Users of Political Slogans in Ukraine. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(1), 104-117.

Силабус: ПП2.1.3.2.02 Основи Паблік Рілейшнз

Завантажити силабус