ПП 1.2.2.01 Психологічні аспекти оцінки та атестації персоналу

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548Спеціалізація "Психологія управління"Гребінь Н. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для забезпечення продуктивного використання сучасник технік оцінювання та прогнозування ефективності спеціалістів установ, організацій, підприємств для вирішення завдань управління людськими ресурсами. В курсі представлено особливості застосування традиційних та сучасних методів оцінки та атестації, розроблено практичні завдання таким чином, аби студент отримав навички роботи з різними технологіями оцінки персоналу.

Рекомендована література

1. Бакаленко О. А. Психологія управління : навч. посіб. – Харків : ХНУРЕ, 2020. – 120 с.
2. Базаров, Т.Ю. Технология центров оценки персонала: процессы и результаты: практ. пособие / Т.Ю. Базаров. − М. : КНОРУС, 2011. − 304 с.
3. Бондаревська К.В. Оцінка персоналу: сучасні методи та інструменти її проведення / К.В. Бондаревська, Т.Л. Сорокотяга // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2013. – № 2. – С. 28-32.
4. Гуревич, А.А. Ассессмент: принципы подготовки и проведения / А.А. Гуревич. – СПб.: Речь, 2007. – 235 с.
5. Дідур К. М. Сучасні методи оцінки персоналу. Ефективна економіка. 2011. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=776
6. Кляйнманн М. Ассессмент-Центр. Харьков, 2014. С. 96.
7. Купер Д., Робертсон И.Т., Тинлайн Г. Отбор и найм персонала: технологии тестирования и оценки / Д. Купер, И.Т. Робертсон, Г. Тинлайн. – М.: Вершина, 2005. – 156 с.
Додаткова:
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. / М. Армстронг. – СПб. : Питер, 2010. – 848 с.
2. Адова И. А. Оценка компетентности как инструмент вознаграждения персонала организации / И. А. Адова, М. В. Симонова // Вестник Томского государственного университета. – 2010. – № 336. – С. 119–124
3. Артем’єв В. Нові можливості управління персоналом // Охорона праці. – 2000. – № 9 . – C. 17–18.
4. Балабанова Л.В. Управління персоналом : навч. посібник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.: Професіонал, 2006. – 512 с.
5. Білінська О.П. Еволюційний аспект формування та розвитку підходів до системи оцінки персоналу організації / О.П. Білінська // Економіка Криму. – 2011. – №3 (36). – С.103-107.
6. Вартанова О. В. Аналіз компетенцій промислового підприємства / О. В. Вартанова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2011. – № 23 (1). – С. 159–166.
7. Вязигин А.В. Оценка персонала высшего и среднего звена, М.: Вершина, 2006. – 256 с.
8. Виноградський М. Д. Управління персоналом : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шкапова. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2003. – 502 с.
9. Гарипова Р.Р., Ильмукова И.Р. Методы комплексной оценки персонала // Вестник экономики, права и социологии. 2013. №3. С. 185-187.
10. Гончарова, С. Ю. Формування ефективної системи мотивації на основі KPI [Текст] / С. Ю. Гончарова // Управління розвитком. – 2010. – № 6(82). – С. 34-39.
11. Дяків, О. П. Оцінка персоналу методом ASSESSMENT CENTER [Текст] / О. П. Дяків, М. В. Пилипчук // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011. – №14 (168). – Ч. І. – С. 100-104.
12. Зленко, А. М. Оцінка працівників методом «360 градусів» [Електронний ресурс] / А. М. Зленко // Економічний вісник університету: [зб. наук. Праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди]. – 2012. – Вип. 18/1. – URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evu/2012_18_1/Zlenko.pdf.
13. Корнюшин В.Ю. Оценка и аттестация персонала: учебное пособие/ Корнюшин В.Ю. –М:МИЭП, 2010- 120 с.
14. Куприянчук, Е.В. Управление персоналом: ассессмент, комплектование, адаптация, развитие: учеб. пособие / Е.В. Куприянчук, Ю.В. Щербакова. − М. : РИОР : ИНФРА-М, 2012. − 255 с.
15. Лазоренко Т. В. Оцінка ефективності навчання персоналу в ІТ компаніях [Текст] / Т. В. Лазоренко, Ю. К. Німуха // Молодий вчений. — 2018. — №1.
16. Литвина С.А., Еварович С.А. Ассессмент-центр как технология оценки компетенций персонала в практике государственного управления : учеб. пособие. – Томск : Томский государственный университет, 2013. – 104 с.
17. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации / У. Мастенбрук. Пер. сангл. – М.: ИНФРА–М, 1996. – 256 с.
18. Морита А. Sony. Сделано в Японии / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 290.
19. Німуха Ю.К. Особливості управління персоналом в ІТ-компаніях. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: зб. тез доп. VІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 6 квіт. 2017 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017
20. Новиков С. А. Оценка компетенций персонала методом Assessment-center / С. А. Новиков // Горный информационно-аналитический бюллетень : научно-технический журнал. – 2009. – № 11. – С. 48–50.
21. Опанасюк Ю.А. Удосконалення системи оцінки персоналу на підприємстві / Ю.А. Опанасюк // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». – № 1. – 2012. – С. 134 – 140.
22. Особливості управління персоналом в ІТ-сфері / О. М. Орлова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 11. – С. 117-120. – URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_11-28.
23. Охота В. Зарубіжний досвід управління персоналом в готельно-ресторанному бізнесі / В. Охота // Інноваційна економіка, 2020. – 0 (3-4), 127-132 с. doi:https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.3-4.18
24. Паркер, Г Формирование команды. Сборник упражнений для тренеров /Г. Паркер, Р. Кропп. – СПб: Питер, 2007. – 160 с.
25. Резник, С.Д. Персональный менеджмент. Тесты и конкретные ситуации / С.Д. Резник, С.Н. Соколов, В.В. Бондаренко. – М.: Инфра-М, 2008. – 161 с.
26. Позднякова, С. В. Сучасні особливості впровадження методів оцінки професійно-кваліфікаційних якостей персоналу [Текст] / С. В. Позднякова, К. Ю. Потапова //Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2013. – Том 14. – № 3. – С. 173-179.
27. Папонова Н.Е. Построение системы оценки персонала: практ.пособ. / Н.Е. Папонова. − М. : Финпресс, 2009. − 160 с.
28. Робота з персоналом организацій: Навчальний посібник / за ред. д.с.н., проф. І.П. Рущенка. – Х.: Видавництво «Форт», 2013. – 460 с.
29. Рульєв B. A., Гуткевич C. O..Менеджмент. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 312 с.
30. Савченко В. А. Формування та розвиток національної системи кваліфікацій / В. Савченко, О. Кузнєцова, Н. Паршина // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 8. – С. 15–20.
31. Сардак О. В. Формування моделі компетенцій персоналу в умовах маркетингової орієнтації підприємства / О. В. Сардак // Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : зб. наук. праць. – Луцьк, 2010. – № 7. – С. 3–11.
32. Сартан, Г.Н. Новые технологии управления персоналом / Г.Н. Сартан. – СПб: Речь, 2008. – 240 с.
33. Сівашенко Т.В. Сучасні підходи до оцінки персоналу / Т.В. Сівашенко // Економічний аналіз: зб. наук. пр. – Тернопіль: Видавництво Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2011. – Вип.8. – Ч.2. – С. 315-318

34. База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
35. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
36. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус