ПП 2.1.2.04.Функції та специфіка роботи психолога в клініці

Тип: На вибір студента

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548Спеціалізація "Клінічна психологія"доцент Дідковська  Л. І.

Опис курсу

Курс «Функції та специфіка роботи психолога в клініці» знайомить студентів з основами організації роботи, функціями та специфікою професійної діяльності психолога в клініці, особливостями використання сучасних методів психологічної діагностики внутрішньої картини хвороби та інших психічних феноменів соматичних хворих, а також специфікою роботи психолога у клініці із пацієнтами різного профілю. Об’єктом курсу є діяльність психолога у клініці. Предметом курсу є функції та специфіка роботи психолога в клініці.

Рекомендована література

1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. 352 с.
2. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина. М.: ГЭОТАР медицина, 1999. 376 с.
3. Джекобсон Д.Л., Джекобсон А.М. Секреты психиатрии. М.: МЕДпресс-информ, 2007. 576 с.
4. Дідковська Л.І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. 264 с.
5. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. СПб.: Питер, 2002.
6. Максименко С.Д. Медична психологія. Вінниця: Нова книга, 2010. 515 с.
7. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: практикум. М.: Директ-Медиа, 2020. 459 с.
8. Медична психологія: в 2-х т. Т.1. Загальна медична психологія / [Г.Я. Пилягіна, О.О. Хаустова, О.С. Чабан та ін.]; за ред. Г.Я. Пилягіної. – Вінниця: Нова Книга, 2020. 288 с.
9. Медична психологія: в 2-х т. Т.2. Спеціальна медична психологія / [Г.Я. Пилягіна, О.О. Хаустова, О.С. Чабан та ін.]; за ред. Г.Я. Пилягіної. – Вінниця: Нова Книга, 2020. 496 с.
10. Шевченко А., Губенко І., Карнацька О. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров’я та міжособового спілкування. – К.: Медицина, 2021. 312 с.
11. Александрова Н.В., Городнова М.Ю., Эйдемиллер Э.Г. Современные модели психотерапии при ВИЧ/СПИДе. СПб.: Речь, 2010. 191 с.
12. Александровский Ю.А. Предболезненные состояния и пограничные психические расстройства: этиология, патогенез, специфические и неспецифические симптомы, терапия. М.: Литтерра, 2010. 272 с.
13. Вітенко І.С. Психологічні основи лікувально-профілактичної діяльності та підготовки лікаря загальної практики – сімейного лікаря. Х.: Золоті сторінки, 2002. 392 с.
14. Гавенко В.Л. Практикум з медичної психології. Х.: Регіон-інформ, 2002. 245 с.
15. Гнездилов А.В. Психология и психотерапия потерь. Пособие по паллиативной медицине для врачей, психологов и всех интересующихся проблемой. СПб., 2002. 162 с.
16. Дідковська Л.І. Когнітивні уявлення про хворобу як чинник психологічного благополуччя у ситуації хронічного захворювання // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / Відп. за випуск Л. Рижак, Н. Жигайло. Львів, 2020. С. 138-140.
17. Дідковська Л.І. Психологічні аспекти надання паліативної допомоги // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку стаціонарної та мобільної паліативної допомоги в Україні» (м. Львів, 23 листопада 2019 р.). Львів, 2019. С. 9-13.

18. База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
19. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
20. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус