Політологія

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
460професор Литвин В. С.

Опис курсу

Курс “Політологія” є обов’язковим навчальним курсом, котрий вивчається студентами ІІ курсу спеціальностей “Філологія” і “Переклад” факультету іноземних мов. Курс розрахований на 60 години і вивчається у другому семестрі навчального року. В структурі годин курсу виокремлено частини: 1. лекційні заняття – 16 год.; 2. семінарські заняття – 16 год.; 3. самостійні завдання – 28 год.

Метою курсу є вивчення політології як навчальної дисципліна в межах її двох напрямів (модулів): 1) “Політика. Держава. Влада”; 2) “Еліти, партійно-виборчий процес і місце людини в політиці”.

Структура курсу. Курс складається з двох змістовних модулів. У Модулі І розглядаються особливості становлення політології як навчальної дисципліни й особливості феноменів політика, держава та влада. У Модулі ІІ відбувається ознайомлення з теоретичними особливостями політичної науки на основі аналізу таких основоположних категорій політології, як еліта, лідерство, партії, вибори.

Методологічні рекомендації. Курс складається із 9 тем, котрі вивчаються лекційним (див. Тематичний плани дисципліни “Політологія”), семінарським та самостійним методом (на самостійне вивчення були винесені питання у межах лекційних і семінарських занять та окремі теми курсу, які не розглядаються на лекціях і семінарах). У програмі курсу розміщено основні проблеми, які треба з’ясувати у рамках кожної з тем. У планах лекційних занять з курсу “Політологія” запропоновано перелік 8 планових лекцій курсу і перелік питань, які виносяться на заняття, а також обов’язковий та рекомендований список джерел. У планах семінарських занять із дисципліни запропоновано перелік 8 тем семінарських (практичних) занять, а також питань, які на ці заняття виносяться із зазначеним списком потрібних для підготовки джерел. Також запропоновано перелік питань, винесених на самостійне вивчення. Подано перелік запитань на кожний модульний контроль і на підсумковий іспит. Список використаної літератури, який поданий наприкінці посібника, полегшує процес підготовки до занять, а також модульних контролів та іспиту.

Поточний контроль успішності здійснюється за п’ятибальною шкалою: “5” – відмінно”, “4” – добре, “3” – задовільно, “2” – доповнення, “1” – коментарі (участь у дискусії). Реферат, доповідь – 5 балів; есе – 3 били. Контроль знань за результатами вивчення окремого змістовного модуля оцінюється в 10 балів (а перелік запитань до модульних контролів запропоновано у частині “Питання, які виносяться на модульні контролі”). Повний же рейтинг поточної успішності визначається як сума балів, отриманих на семінарських заняттях і за підсумками контролю знань на модулях (більш детальну інформацію з приводу оцінювання поточної успішності запропоновано в частині “Система оцінювання успішності студентів: критерії оцінювання знань і вмінь студентів”) й додаткових письмових завдань (есе, доповіді й реферати), котрі у сумі оцінюються від “0” до 10″ балів (не більше). Максимальний показник поточного (також проміжного) контролю успішності становить “50” балів”.

Форма підсумкового контролю – іспит у формі усного опитування, що оцінюється за шкалою від “0” до “50” балів.

Оцінка за предмет включає рейтинг поточної успішності та результати заключного іспиту у формі усного опитування. Детальна інформація подана у частині “Шкала якості підсумкової оцінки”.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму