Політологія (філологічний факультет)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816доцент Гарбадин А. С.

Опис курсу

Виконання навчальних завдань з курсу «Політологія» має на меті набуття базових знань з теорії політичної науки та прикладної політології: ознайомлення з основними поняттями та категоріями політичної науки, спеціально-науковими теоретичними та прикладними методами пізнання, принципами та механізмами розвитку та функціонування політичної системи, особливостями процесу інституціоналізації політичних відносин в Україні.

Курс політології наділяє особу знаннями та навичками необхідними для успішної самореалізації особи в системі політичних та громадянських відносин. Хоча і  не гарантує виховання моральних якостей, які творять з індивіда громадянина, втім, опосередковано, сприяє і цьому.

За  результатами вивчення курсу студент повинен

знати:

 • механізми соціально-історичної зумовленості розвитку та функціонування системи політичних відносин
 • спеціально-наукові теоретичні та прикладні методи пізнання
 • принципи розвитку та функціонування політичних систем країн світу
 • особливості функціонування політичної системи України
 • закономірності становлення та діяльності основних політичних інститутів суспільства
 • критерії типологізації політичних режимів сучасності
 • принципи функціонування виборчої та партійних систем
 • сутність та структуру політичної свідомості, види політичної культури
 • основних учасників політичного процесу та способи рекрутування політичної еліти тощо.

уміти:

 • використовувати теоретичні знання на практиці
 • здійснювати коректний аналіз та оцінку політичної ситуації
 • грамотно висловлювати власну політичну позицію у різних формах політичної участі
 • ефективно протистояти політичним маніпуляціям та зловживанням влади з боку інших осіб.

Рекомендована література

 1. Горбатенко В., Гарбадин А. Постмодерні підходи до аналізу політики / В. Горбатенко,  А. Гарбадин // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. – С. 106-129.             
 2. Гарбадин А. Психоаналітичний підхід до аналізу політики      / А. Гарбадин // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. . – С. 214-241.
 3. Гарбадин А. Еволюція політичного означення влади у концепції Мішеля Фуко / А. Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2017. – № 9. – С. 65-72.

Силабус: Силабус "Політологія" (філологічний факультет)

Завантажити силабус