Політологія для студентів факультету культури та мистецтв

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Бунь  В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Політологія» для підготовки бакалавра галузь знань 02 «Культура і Мистецтво»; «Освіта/Педагогіка», Напрям підготовки (спеціальність) «Сценічне мистецтво» 026; «Інформаційна, бібліотечна і архівна справа» 029; 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»; 024 «Хореографія», «Середня освіта» 014 факультету культури і мистецтв спрямована на вивчення закономірностей формування теоретичних підходів у політології та механізми розвитку та функціонування політичної сфери.

Навчальна дисципліна «Політологія» має на меті набуття базових знань з історії політичної думки, теорії політичної науки та прикладної політології: ознайомлення з основними поняттями та категоріями політичної науки, спеціально-науковими теоретичними та прикладними методами пізнання, принципами та механізмами розвитку та функціонування політичної системи, особливостями процесу інституціоналізації політичних відносин в Україні тощо.

Рекомендована література

 1. Політологія: історія та методологія [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; заг. ред. Ф. М. Кирилюк. – К. : Здоров’я, 2000. – 630 с.
 2. Політологія: навчальний посібник / Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько та ін. – К.: Здоров’я, 2004.- 776 c.
 3. Політологія [Текст] : підруч. для вищ. закл. освіти / А. Колодій [и др.] ; наук. ред. А. Колодій. – К. : Ельга-Н : Ніка-Центр, 2000. – 582 с.
 4. Політологія: енциклопедичний словник [Текст] / [В. Денисенко та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук., проф. Володимира Мельника ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 404 с.
 5. Політологія (теорія та історія політичної науки) : Навчальний посібник / Шляхтун П.П. – К.: Либідь, 2005.- 576 c.
 6. Політологія [Текст] : навч. посіб. / В. В. Холод. – Суми : Університетська книга, 2001. – 405 с.
 7. Політологія : Навчальний посібник / Юрій М.Ф. – К.: Дакор, КНТ, 2006.- 416 c.
 8. Політологія [Текст] : підручник / [М. П. Требін та ін.] ; за ред. проф. М. П. Требіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2018. – 460 с.
 9. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – 9-те вид., перероб. і допов. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. – 369 с.
 10. Політологія [Текст] : навч. посіб. / Олександр Горбач, Руслан Демчишак ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 259 с.
 11. Практична політологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ніколаєнко Н. О. ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Навч.-наук. ін-т історії та права, Каф. політології. – Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. – 321 с.
 12. Політологія [Текст] : хрестоматія.: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т ; авт.-упоряд. В. Г. Кремень [та ін.] ; ред. кол. В. І. Полуріз [та ін.]. – К. : Альтерпрес, 2004. – 832 с.
 13. Теорія політики: підручник / За наук. ред. В.П. Мельника [Денисенко В.М., Бунь В.В., Бліхар В.С., Требін М.П., Угрин Л.Я., Шиманова О.В.]. – Львів: Ліга-Пресс, 2015. – 668 с. (С. 94–144).
 14. Історія політичної думки / За заг. ред. Н. М. Хоми [І.В. Алєєксєнко, Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна та ін.] – Львів: «Новий Світ – 2000», 2016. – 1000 с.
 15. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 779 с.(у співавторстві 0,3 д.а.)
 16. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навчальний енциклопедичний словник-довідник / Заг. ред. Хоми Н.М. – Львів: Новий Світ-2000, 2015. – 466 с.
 17. Сучасна політична лексика: енциклопедичний словник-довідник / За наук. ред. Хоми Н.М. [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ-2000, 2015. – 396 с.
 18. Політологія: енциклопедичний словник / [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Н.М. Хома]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 406 с.
 19. Політологія: навчально-методичний посібник (у схемах і таблицях) / за наук. ред. проф. В. С. Бліхара. Львів: ПП «Арал», 2018. 540 с. 
 20. Вегеш М.М. Політологія: Підручник. Київ: Знання, 2008. 384 с.
 21. Томахів, В. Я. Політологія [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Томахів. – 3-тє вид., доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 224 с.
 22. Історія політичної думки / За заг. ред. Н. М. Хоми [І.В. Алєєксєнко, Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна та ін.] – Львів: «Новий Світ – 2000», 2016. – 1000 с.

 

Силабус:

Завантажити силабус