Політологія для студентів ф-ту прикладної математики та інформатики

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814доцент Була С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб самостійно аналізувати сучасні політичні процеси в Україні та світі, розкрити сутність держави як центрального елемента політичної системи, структури та функції інститутів державного врядування

Метою вивчення нормативної дисципліни «Політологія» є допомогти студентам оволодіти систематизованими науковими знаннями про політику, сформувати у студентів здатність самостійно аналізувати політичні явища та процеси.

Після завершення цього курсу студент буде :

Знати

 • основні політологічні терміни;
 • об’єкт, предмет і метод політичної науки та володіти її понятійно-категоріальним апаратом;
 • орієнтуватися в основних політологічних концепціях і напрямах;
 • мати уявлення про сутність політичного життя, політичні відносини і процеси, знати суть і значення політичних систем і режимів у житті держави та суспільства;
 • мати уявлення про процеси міжнародного політичного життя, місце,роль і статус України в сучасному політичному світі;
 • володіти навичками політичної культури.

Вміти

 • працювати з науковою літературою;
 • вступати у наукові дискусії, демонструючи як наукові знання, так і власну позицію;
 • самостійно аналізувати політичні явища.;
 • застосувати політичні знання в своїй професійній громадській діяльності

Рекомендована література

Базова:

 1. Шляхтун П.П. Політологія. – К.: Либідь, 2002.
 2. Основи політичної науки. Курс лекцій/ За ред. Кухти Б.Л. ч. І, ІІ- Львів:Кальварія, 1997.
 3. Політологія. Навчально методичний комплекс: Підручник. – К., 2005
 4. Політологія /За ред. А.Ф.Колодій. – К., 2000
 5. Бодуен Ж. Вступ до політології. – К., 1995.
 6. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. Пер. З англ.. – К.,1997
 7. Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ – початку ХНІ ст..: навч. Посібник / А.С. Романюк. – К.: Знання, 2011

Силабус:

Завантажити силабус