ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ (для механіко-математичного факультету)

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Штепа О. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632

Опис курсу

Курс «Педагогічна психологія» є курсом за вибором для студентів непсихологічних спеціальностей, які отримують спеціалізацію «освіта». Метою даного курсу є формування психологічної компетентності та особистісної готовності студентів до майбутньої професійної діяльності.

Завдання курсу полягає у формуванні у студентів умінь саморозвитку та особистісної готовності до психологічного супроводу суб’єкта навчання. Даний курс акцентує увагу на умотивованості особистості, самопроцесах, екзистенційному проживанню життєвих ситуацій, здатності навчатись на власному досвіді. Отримані знання та практичні навички сприятимуть формуванню у студентів загальної компетентності з педагогічної психології та практичних умінь щодо учіння.

Результати навчання:

–         знати: основні концепції змін особистості, структурні компоненти особистості, головні концепції навчання, навчальні компетенції, типи навчальних завдань, методи активної взаємодії, теорії мотивації навчання, компоненти психологічного клімату навчальної групи, структуру психолого-педагогічної характеристики суб’єктна навчання та навчальної групи, головні характеристики особистість вчителя, головні завдання педагогічного спілкування.

–         вміти: скласти на основі психологічного спостереження та інтерв’ю психологічні характеристику особистості і групи у ситуації навчання.

Форми і методи навчання: лекції, дискусії, ситуаційні та рефлексивні практичні завдання.

Форма звітності: екзамен.

Мова навчання: українська.

 

Рекомендована література

  1. Занюк С. С. Психологія мотивації [навч. посіб.]. – К.: Либідь, 2002.
  2. Копець Л. В. Психологія особистості. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007.
  3. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник / [ред. кол. Н. Софій]. − Київ: Контекст, 2000.
  4. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія. Підручник: У 2 кн. Кн. 2. Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. К., 2006. Самопроектування особистості у дискурсивному просторі: монографія / Н.В.Чепелєва, М.Л.Смульсон, О.В.Зазимко, С.Ю.Гуцол [та ін.] ; за ред. Н.В. Чепелєвої. – К.: Педагогічна думка, 2016.
  5. Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості : монографія / [за ред. : С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019.
  6. Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості: монографія / Л.З. Сердюк, І.В. Данилюк, В.В. Турбан, О.І. Пенькова, Н.Д. Володарська [та ін.] ; за ред. Л.З. Сердюк. – К.: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2018.

Силабус:

Завантажити силабус