Педагогічна психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Левус  Н. І.ФФП-21, ФФП-22, ФФП-23

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФФП-21доцент Левус  Н. І.
ФФП-22доцент Левус  Н. І.
ФФП-23доцент Левус  Н. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна „Педагогічна психологія” займає одне з центральних місць в структурі підготовки професійних психологів. Це погранична, комплексна галузь знань, яка займає проміжне місце між психологією і педагогікою, де стала сферою спільного вивчення взаємозв’язків між вихованням, навчанням і розвитком підростаючого покоління. Предметом педагогічної психології є факти, механізми і закономірності засвоєння соціокультурного досвіду людиною, закономірності інтелектуального і особистісного розвитку дитини як суб’єкта навчальної діяльності, організовуваної і керованої педагогом в різних умовах освітнього процесу. Програма вивчення курсу «Педагогічна психологія» складається з п’яти розділів, до кожного з яких входить по дві теми. Перший розділ стосується загальних питань педагогічної психології, наступні два – психології навчання та виховання. Четвертий розділ розглядає психологію педагогічної діяльності, а п’ятий – психологію педагогічної взаємодії та спілкування.

Результати навчання

Загальні та спеціальні компетентності:

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії.

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій.

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову).

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до запиту спільноти.

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.

Програмні результати:

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій.

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо, відповідно до вимог замовника.

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога.

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.

Форми та методи навчання: лекції, консультації, самостійна робота, практичні роботи.

Форма звітності: іспит.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

Основна література:

 • Левус Н. І., Волошок О. В. Педагогічна психологія в схемах і таблицях : навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка; Артос, 2015. 340 с.
 • Власова О. І. Педагогічна психологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ, 2013. 480 с. Режим доступу: http://lecture.in.ua/vlasova-oi-pedagogichna-psihologiya-navch-posibnik-k-libide.html
 • Євтух М. Б., Лузік Е. В., Ладогубець Н. В., Ільїна Т. В. Педагогічна психологія : Підручник. Київ: Кондор, 2015. 420 с. Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/fond/NOV/new09_2016/452863.pdf
 • Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Педагогічна психологія : навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2012. 168 с. Режим доступу: https://westudents.com.ua/knigi/518-pedagogchna-psihologya-sergnkova-op.html
 • Степанов О. М. Педагогічна психологія : навчальний посібник. Київ: Академвидав. 2011. 416 с. Режим доступу: https://academia-pc.com.ua/product/271

Додаткова література:

 • Бочелюк В. Й., Зарицька В. В. Педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. Київ: Центр навч. л-ри, 2006. 247 с.
 • Выготский Л. С. Педагогическая психология // Под ред. Л. М. Штутиной, Л. М. Маловой. Москва: Педагогика-Пресс, 1999. 536 с. Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/222334/
 • Гуцало Е. У. Педагогічна психологія. Практикум : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Кіровоград: Александрова М. В., 2013. 202 с.
 • Зимняя И. А. Педагогическая психология : учебное пособие. Третье издание. Москва: Логос, 2004. 384 с. Режим доступу: https://alleng.org/d/psy/psy069.htm
 • Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 128 с. Режим доступу: https://library.udpu.edu.ua/library_files/417831.pdf
 • Лисянська Т. М. Педагогічна психологія: навчальний посібник. 2-е вид., випр. і доп. Київ: Каравела, 2012. 264 с.
 • Лисянська Т. М. Педагогічна психологія : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Каравела, 2009. 223 с.
 • Немов Р. С. Психология: В 3 кн. Кн. 2: Психология образования : учебник для высш. пед. учеб. Заведений. 4-е изд. Москва: Владос, 2005. 608 с.
 • Савелюк Н. М. Психологія педагогічна : навчальний посібник. Кременець: КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2012. 288 с. Режим доступу: https://www.academia.edu/14552467/
 • Савчин М. В. Педагогічна психологія : навчальний посібник. Київ: Академвидав, 2007. 424 с. Режим доступу: https://academia-pc.com.ua/product/26
 • Столяренко Л. Д. Педагогическая психология. 2-е изд., перераб. и доп. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 544 с. Режим доступу: http://alleng.org/d/psy/psy012.htm
 • Токарева Н. М. Основи педагогічної психології : навчально-методичний посібник. Кривий Ріг, 2013. 223 с. Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1758
 • Талызина Н. Ф. Практикум по педагогической психологии : учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений. Москва : Академия, 2002. 192 с.
 • Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка: навчальний посібник. Львів: Магнолія плюс, 2005. 320 с. Режим доступу: http://books.zntu.edu.ua/book_info.pl?id=215758

Силабус:

Завантажити силабус