Основи спеціальної психології

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Гребінь Н. В.Спеціалізація "Клінічна психологія"

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532Спеціалізація "Клінічна психологія"Гребінь Н. В.

Опис курсу

Демократичні зміни у суспільному житті країни зумовлюють нове розуміння та переоцінку багатьох сталих положень та пріоритетів, зокрема й в наукових підходах до розвитку, навчання та виховання дітей з особливими потребами. Кожна дитина з обмеженими можливостями, яка має вади у психофізичному розвитку, має беззаперечне право задовольняти свої потреби, зокрема й освітні, у відкритому соціальному просторі, а не в умовах ізоляції від інших, «умовно здорових» членів соціуму. Проте, недостатньо лише декларувати інклюзивні принципи, слід системно та послідовно втілювати ці стандарти у педагогічній практиці на основі професійних підходів. Навчальний курс «Основи спеціальної психології» покликаний формувати професійний підхід до психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами, які мають різні варіанти порушення розвитку різної важкості (порушення зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення, затримку розумового розвитку, аутизм, гіперкінетичний синдром та ін.). Об’єктом вивчення курсу «Основи спеціальної психології» є психічні феномени людини, які виявляються у процесі порушеного психофізичного розвитку. Предметом даної дисципліни є пояснення особливостей та закономірностей функціонування та розвитку психіки за різних несприятливих умов та специфічних форм дизонтогенезу. Даний курс акцентує увагу на характеристиці перцептивної, когнітивної, афективно-вольової, мотиваційної, особистісної сфери дітей з особливими потребами,  а також на особливостях міжособистісної взаємодії за умов порушеного психофізичного розвитку.Отримані знання та практичні навички сприятимуть формуванню наукових знань про розвиток психіки людини в умовах психофізичного дизонтогенезу. Курс «Основи спеціальної психології» пов’язаний з курсами загальної психології, педагогічною психологією, віковою психологією, патопсихологією, нейропсихологією, психофізіологією, клінічною психологією, соціальною психологією.

 

 

Результати навчання

знання:

 • про предмет, завлання, методи та історію розвитку спеціальної психології, її основні напрями;
 • основні принципи спеціальної психології як науки та її категоріально-понятійний апарат;
 • концептуальні положення вчених, педагогів, психологів з проблем виховання, навчання та розвитку дітей з вадами розвитку;
 • специфіку розвитку дітей з різними видами дизонтогенезу;
 • способи діагностики та корекції різних виявів порушень у розвитку.

вміння:

 • аналізувати складну структуру дефекту, виділяти первинні, вторинні та третинні порушення розвитку;
 • здійснювати комплексну діагностику психофізичних особливостей дітей з вадами розвитку: психічних процесів, особистісної сфери, особливостей міжособистісної взаємодії, соціально-психологічної адаптації та ін.
 • визначати потенційні можливості розвитку особистості дитини з особливими потребами;
 • складати індивідуальні програми психолого-педагогічного супроводу дитини з обмеженими можливостями в умовах інклюзивного навчання в різних навчальних закладах дошкільної, шкільної, професійної освіти;
 • визначати ефективні шляхи та засоби профілактики психофізичних порушень.

 

Компетентності:

 

Загальні

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку.

 

Спеціальні

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології.

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій.

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження.

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову).

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до запиту спільноти.

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.

СК12. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з науковою спільною, фахівцями-практиками та індивідуальними і груповими споживачами фахової психологічної допомоги в певній галузі наукової та/або практичної діяльності.

 

Програмні результати:

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання.

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій.

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо, відповідно до вимог замовника.

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога.

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.

Форми та методи навчання: лекції, практичні роботи, консультації, самостійна робота

Форма звітності: екзамен.

Мова навчання: українська.

 

Рекомендована література

 1. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наукових праць. — К.: Університет «Україна», 2010. – № 7(9). – 561 с.
 2. Айзенберг Б. И., Кузнецова Л. В. Психокоррекционная работа с детьми, имеющими нарушения психического развития: Психотерапия в дефектологии. – М., 1992.
 3. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии.- М.,1994.
 4. Богданова Т.Г. Сурдопсихология [Текст] / Т. Г. Богданова. – М.: Академия, 2002. –С.54-67.
 5. Боскіс Р.М. Глухі та слабочуючі діти / Р.М.Боскіс. – М., 1963. – 345с.
 6. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии.- М.: Просвещение, 1973.
 7. Выготский Л. С. Основы дефектологии // Собр. соч.: В 6 т. – М., 1983. – Т. 5.
 8. Гошовська Д.Т. Спеціальна психологія та методика педагогічно корекційного тренінгу: [навчально-методичний посібник] / Д.Т.Гошовська. – Луцьк, 2011. – 265с.
 9. Діти з затримкою психічного розвитку та їх навчання: Навчальний посібник для педагогів і шкільних психологів: [Текст] / Т.Д. Ляшенко, Н.А. Бастун, Т.В.Сак. — К.:ІЗМН, 1997. — 128 с.
 10. Дети с нарушениями развития: Хрестоматия: [Текст] / Сост. В.М. Астапов. – М., 1995.- С.34-158.
 11. Лапшин В. А., Пузанов Б. П. Основы дефектологии: Учеб. пособие для студентов пед.ин-тов. — М.: Просвещение, 1991. — 143 с.
 12. Лебединский В. В. Нарушения психического развития у детей. – М.,
 13. Лифанова Т.М. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии / Т.М. Лифанова // Жизнь и творчество Л.С. Выготского: сб. — М., 1995. — С. 7-
 14. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей: [Текст] / В.И.Лубовский. – М., 1989. —С.87-94.
 15. Лубовский В.И. Общие и специфические закономерности развития психики аномальных детей //Дефектология.- 1971. № 6. С. 15–19.
 16. Лурия А. Р. Умственно отсталый ребенок:[Текст] / А.Р.Лурия. — М., 1960. —С.67-78.
 17. Мэш Э. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка[Текст] / Э .Мэш, Д.Вольф. – СПб., 2003.-342с.
 18. Никуленко Т. Г. Коррекционная педагогика: учеб.пособие для вузов – М.: Феникс, — 382 с.
 19. Основи дефектології : навчальний посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / [І. М.Маруненко, В. І. Бобрицька, Є. О Невєдомька, З.Ф. Сіверс]; КМПУ ім. Б. Д. Грінченка. – Вид. 2-е,стереотип.— Київ, 2006. — 144 с.
 20. Островська К.О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги. Навчальний посібник, 2006. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 110 с.
 21. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития [Текст] /Сост. и общ. ред. В.М Астапова, Ю.В. Микадзе. – СПб.: Питер, 2001.-С.56-75.
 22. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К.: – ТОВ ВПЦ «Літопис –ХХ» – 2010.
 23. Синьов В. М., Кобернік Г. М. Основи дефектології: навч. посібник. – К.: Вища шк..,1994. – 143 с.
 24. Синьова Є.П. Тифлопсихологія. Психологічні особливості людей з глибокими порушеннями зору [Текст] / Є.П. Синьова— К., 2008. — 365 с.
 25. Сорокин В.М. Специальная психология: [Текст] / В.М.Сорокин. — СПб. 2003.

Силабус:

Завантажити силабус