НЕЙРОПСИХОЛОГІЯ

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Немає
72Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Дідковська  Л. І.Спеціалізація "Клінічна психологія"
710доцент Дідковська  Л. І.Спеціалізація "Клінічна психологія"

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Спеціалізація "Клінічна психологія"доцент Дідковська  Л. І.
710Спеціалізація "Клінічна психологія"доцент Дідковська  Л. І.

Опис курсу

Курс «Нейропсихологія» знайомить студентів із закономірностями становлення, динамічної організації та вікових особливостей вищих психічних функцій, їх взаємовпливу у забезпеченні інтегративної психічної діяльності та знаннями про психологічні методи діагностики локальних уражень мозку. Об’єктом курсу є нейропсихологія як наука та діагностичний інструментарій локальних уражень мозку. Предметом курсу є особливості нейропсихологічної теорії та практики. Метою курсу є вивчення мозкових механізмів вищих психічних функцій (ВПФ) на матеріалі локальних уражень мозку. Основне завдання курсу – сформувати у студентів адекватні сучасному рівню медико-психологічних знань уявлення про закономірності становлення, динамічну організацію і вікові особливості ВПФ, їх взаємовплив у забезпеченні інтегративної психічної діяльності, про психологічні методи діагностики локальних уражень мозку.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • основні принципи будови мозку;
 • методи нейропсихологічного дослідження;
 • нейропсихологічні синдроми порушень головного мозку;
 • теорію системної динамічної локалізації вищих психічних функцій людини;
 • порушення ВПФ (види, симптоми, особливості нейропсихологічної діагностики) при локальних ураженнях головного мозку;

вміти:

 • виявити порушення довільних психічних функцій;
 • обирати адекватні методи для проведення нейропсихологічного дослідження;
 • конструювати процес нейропсихологічного дослідження відповідно до основних принципів його проведення та основних принципів професійної етики психолога, умов роботи, індивідуальних особливостей та психічного статусу досліджуваних осіб;
 • використовувати методи нейропсихологічного дослідження різних ВПФ;
 • зробити висновок про локалізацію патологічного процесу;
 • прогнозувати зміни та динаміку розвитку і функціонування різних психічних процесів при різних нейропсихологічних синдромах.

Форми та методи навчання: лекції, презентації, семінарські заняття з груповим обговоренням, розгорнутими бесідами, груповими дискусіями, самостійна робота

Форма звітності: письмовий іспит (тестові завдання) в кінці 7 семестру

Мова навчання: українська

Рекомендована література

 1. Бизюк А.П. Основы нейропсихологии. – СПб.: Речь, 2005.
 2. Бизюк А.П. Компендиум методов нейропсихологического исследования. – СПб.: Речь, 2005.
 3. Корсакова Н.К., Московичюте Л.И. Клиническая нейропсихология. – М.: Юрайт, 2006.
 4. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – М.: Издат. центр «Академия», 2004.
 5. Нейропсихологическая диагностика / под ред. Е.Д. Хомской. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2007.
 6. Хомская Е.Д. Нейропсихология. – СПб.: Питер, 2005.
 7. Хрестоматия по нейропсихологии / под ред. Е.Д. Хомской. – М.: Институт общегуманитарных исследований, Московский психолого-социальный институт, 2004.

Силабус:

Завантажити силабус