Навчальна (проєктна) практика 2 курс

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Ліщинська-Милян О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФФК-21доцент Ліщинська-Милян О. І.

Опис курсу

Навчальна (проєктна) практика на ІІ курсі проводиться перед початком другого
семестру. Практика відбувається без відриву від навчального процесу (останні два тижні
перед початком другого навчального семестру).
Тривалість навчальної (проєктної) практики два тижні.
Перед початком практики на кафедрі теорії та історії культури проводиться
настановча конференція, у якій беруть участь студенти-практиканти та їх керівники від
університету. На ній відповідальний за проведення практики від кафедри теорії та історії
культури знайомить студентів з наказом ректора, вимогами щодо проходження практики,
обов’язками студентів-практикантів, інструкціями з безпеки праці, протиепідемічними
заходами і т.ін.
Основними обов’язками студентів-практикантів є:
✓ Розпочати і завершити практику у визначений термін.
✓ Якісно виконувати усю роботу, передбачену програмою практики.
Невиконання хоча б одного пункту програми є підставою для неатестації студентапрактиканта.
✓ Виконувати розпорядження керівників практики. Дотримуватися норм
поведінки.
✓ Вчасно оформити документацію.
✓ Захистити звіт з практики в установі практики та на підсумковій
конференції, яку проводить кафедра теорії та історії культури.
Основними обов’язками керівника практики від університету є:
✓ Ознайомити студентів з метою та завданнями практики та правилами
ведення документації.
✓ Допомогти укласти індивідуальний план практикантів, затвердити
його та контролювати виконання.
✓ Проводити індивідуальні та групові консультації. Контролювати хід
практики.
✓ Взяти участь у настановчій та підсумковій конференціях з питань
практики.
✓ Оцінити роботу студентів на практиці. Подати письмовий звіт про
керівництво практикою.
Після завершення практики на кафедрі теорії та історії культури проводиться
підсумкова конференція (див. „Підведення підсумків практики”).
Навчальна (проєктна) практика, її форма, тривалість та терміни проведення
відповідають навчальному плану спеціальності 034 «Культурологія» рівня вищої освіти
«Бакалавр». Основне призначення програми навчальної (проєктної) практики полягає в
тому, щоб чітко спланувати та регламентувати усю діяльність студентів у цей період
навчального процесу, який проводиться на базі практики. Робоча програма практики
розроблена на період проведення практики. Вона пов’язана з іншими видами практик
(навчальною (музейною), виробничою (проєктною) та ін.), відповідно до принципу
наступності забезпечує цілісний характер підготовки майбутнього фахівця культуролога.

Рекомендована література

Основна література:
-Стратегія розвитку культури 2025:
https://isc.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/02/strategiya-rozvytku-kultury-2025.pdf
-Закони України про культуру:
http://kyivheritage.com/sites/default/files/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%
D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83.pdf
-Український культурний фонд:
https://ucf.in.ua/?fbclid=IwAR08dJulkk3Xny5dJ9ZR3MgqFCrUlIZYELt4HT8olsGfdDbHGK-dDjEt9a8
-Бездольна Л. Культурно-просвітницькі проєкти – комплексна система послуг нового рівня для задоволення потреб
користувачів:
http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/9970/2/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D
1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.pdf
-Безпалько О. Соціальне проектуваня: навч. посіб. К., 2010:
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2615/1/O_Bezpalko_SP_IL_KUBG.pdf
-Кочубей Н. Соціокультурна діяльність. Навч. посібник:
https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/kochubej-n.v.-2015-socziokulturna-diyalnist.pdf
Допоміжна література:
-Кобиляцький Л. Управління проектами. К., 2002.
-Ковальчук А. С., Ковальчук М.Г. Исследование и проектирование социально-культурной деятельности. О., 2001.
-Копієвська О. Трансформаційні процеси в культурних практиках України: глобальний, глокальний контекст та
локальні особливості (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Дисертація. К., 2018.
-Мєднікова Г. Концепт культурні практики та його роль в трансформації сучасної культури // Науковий часопис
НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. 2017. Вип. 37. С. 30-39.
-Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції, м. Київ, 26 листопада 2020 р. / за наук. ред. С. О. Довгого. Київ : Національний центр «Мала академія
наук України», 2020.  310 с.:
https://academia.gov.ua/wpcontent/uploads/2020/12/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-
%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9-
%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96_2020_.pdf
-Сорока Г.І. Організація виховної роботи : планування, аналіз, методичне забезпечення. Х.: Вид. група «Основа».
2005. 128 с.
-Филипенко О., Колєсник Т. Управління проектами: навч. посіб. Харків, 2016.
-Яременко, Н.В. Дозвіллєзнавство: навчальний посібник. Фастів: Поліфаст. 2007. 480 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус