Масова культура

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
42Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Лазарович Н. В.ФФК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ФФК-21доцент Лазарович Н. В.

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни ”Феномен масової культури” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму  6.020101- культурологія  спеціальності ” культурологія ”

Предметом вивчення навчальної дисципліни є масова культура як феномен постіндустріальної доби.

Міждисциплінарні зв’язки. Виклад головних проблем курсу передбачає використання набутих студентами знань з галузі історії світової та української культури, культурології, філософії культури, історії філософії, філософії постмодернізму.

Рекомендована література

 1. Бокань В. Культурологія: Навч. посібник для вищих навчальних закладів. – К.,2000.
 2. Гуревич П. Культурология: Учебник. – М.: Гардарики, 2003.
 3. Кармин А., Новикова Е. Культурология. – СПб.: Питер, 2004.
 4. Кравченко А. Культурология: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001.
 5. Культурологія. Курс лекцій / За ред. А. Баканурського, Г. Краснокутського, Л. Спуленко. – К., 2004.
 6. Культурология: Учебник / Под ред. Ю. Солонина, М. Кагана. – М.: Юрайт-Издат, 2005.
 7. Культурологія / Під заг. ред. Горбача Н. – Львів, 2005.
 8. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид.2-ге. / За ред. А. Яртися , В. Мельника. – Львів: Світ, 2005.
 9. Оганов А., Хангельдиева И. Теория культуры: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001.
 10. Петрова М. Культурология. Конспект лекций. – СПб., 2000.
 11. Подольська Є., Лихвар В., Іванова І. Культурологія: Навч. посібник. – К.: Центр навч. л-ри, 2003.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус