Логіка (для спеціальності «філософія», 1 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Немає
26Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Бовтач С. В.ФФФ-11
232Бовтач С. В.ФФФ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФФФ-11Бовтач С. В.
248ФФФ-11Бовтач С. В.

Опис курсу

Предметом вивчення дисципліни «Логіка» являється категоріальна структура мисленнєвої діяльності, об’єктивована засобами природної мови. В межах змістового модулю «Традиційна аристотелівська логіка» студенти за допомогою методу часткової формалізації вивчають особливості побудови універсальних форм виразу знань у формі понять, висловлювань, умовиводів та вимоги законів логіки до побудови правильних міркувань; відпрацьовують навички виокремлення логічної сфери аналізу міркувань шляхом виконання відповідних навчально-дослідницьких завдань. В межах змістового модулю «Символічна логіка (класична та некласична) студенти досліджують основні поняття та принципи побудови сучасних формально-логічних теорій, опановують базові методи виконання розв’язувальних процедур, визначають їхню методологічну функцію в становленні та розвитку сучасних наукових парадигм.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бовтач С.В., Карамишева Н.В. Збірник логічних завдань для студентів філософського факультету / С.В. Бовтач, Н.В. Карамишева. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 120 с.
 2. Карамишева Н.В., Бовтач С.В. Навчальний посібник з логіки. – Львів: Вид-тво ЛДУ ім. І. Франка, 1996. – 193 с.
 3. Карамишева Н.В. Логіка. Пізнання. Евристика. – Львів: Астролябія, 2002.
 4. Карамишева Н. В. Логіка (теоретична і прикладна): навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 455 с.
 5. Конверський А. Є. Логіка (традиційна та сучасна): підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 536 с.
 6. Конверський А.Є. Сучасна логіка (класична та некласична). 2-е вид., перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури (ЦУЛ), 2019.
 7. Синиця А.С. Логіка: Навчальний посібник. – Л.: ЛДУФК, 2012.
 8. Тофтул М.Г. Логіка: посібник для студентів вузів. – Київ: Вид. центр “Академія”, 2008.
 9. Хоменко І. В. Логіка: теорія та практика. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 400 с.

Додаткова література:

 1. Аристотель. Категории. Об истолковании. Первая Аналитика. Вторая Аналитика. Топика. О софистических опровержениях. – Соч.: В 4-х т. – Т. 2. – М.: Мысль (Серия: Философское наследие), 1978.
 2. Бэкон Ф. Новый Органон. // Соч.: В 2-х т. – Т. 2. – М.: Мысль (Серия: Философское наследие), 1978.
 3. Декарт Р. Міркування про метод: щоб правильно спрямовувати свій розум і відшуковувати істину в науках. / Рене Декарт; пер. Андрушко В., Гатальська С. – К.: Тандем, 2001.
 4. Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки. – К.: Абрис, 1996.
 5. Карамишева Н.В. Евристика: навч. посіб. – Л.: ПАІС, 2013.
 6. Лейбниц Г.В. О мудрости. Размышления о познании, истине и идеях. Об искусстве открытия. Опыт универсального исчисления.  Математика разума. Опыт абстрактных доказательств // Лейбниц Г. В. Соч.: В 4-х т. – Т. 3. – М.: Мысль, 1984
 7. Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. – М., 1959
 8. Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика. – Мн.: Харвест, 2002.
 9. Рассел Б. Введение в математическую философию. / Б. Рассел – М.: Гносис, 1996.
 10. Уемов А.И. Логические ошибки. Как они мешают правильно мыслить. – М., 1958.
 11. Фреге Г. Логика и логическая семантика: сборник трудов. // Пер. с нем. Б.В.Бирюкова под. ред. З.А.Кузичевой: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2000.
 12. Хоменко І.В. Еристика: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008.
 13. Хоменко І.В. Класична логіка: Методичний посібник. – К.: Четверта хвиля, 1998.

Силабус:

Завантажити силабус