Людина в Соціумі: психологічні аспекти

Тип: На вибір студента

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Вовк А. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Вовк А. О.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розуміти соціально-психологічні детермінанти становлення та розвитку особистості, а також малих і великих соціальних груп в сучасній соціокультурі. Тому у курсі представлено як огляд концепцій соціальної психології, так і та інструментів, які потрібні для аналізу та інтерпретації соціально-психологічних феноменів, явищ та процесів.

Результати навчання:

Знати: особливості соціального мислення (розвиток Я-концепції в соціокультурі, проблеми самоефективності індивіда та його самопрезентація); закономірності формувань та зміни соціальних переконань та суджень; особливості взаємозв’язку поведінки та установок, проявів конформізму, механізмів впливу групи на особистість та особистості на групу; особливості соціальних відносин та природу соціальних, емоційних, когнітивних джерел упереджень, способи профілактики їх виникнення та подолання; особливості соціальних феноменів агресії та альтруїзму, особливості гендерної та культурної диверситивності та способи підвищення толерантності до диверситивності у суспільстві.

 

Вміти: аналізувати, інтерпретувати та прогнозувати соціально-психологічні феномени, явища та процеси.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: залік.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

  1. Гапон Н. П. Соціальна психологія: навчальний посібник.– Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 368 c.
  2. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н.. Соціальна психологія. – К., 2006.
  3. Козляковський П.А. Соціальна психологія: Курс лекцій. Практикум. Хрестоматія .– Миколаїв: Вид. держ. ун-т, 2005. – 424 с.
  4. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер Ком, 2004.– 688 с.
  5. Москаленко В.В. Соціальна психологія. – К.: Центр навчаль-ної літератури, 2005.– 624с.
  6. Ойстер Кэрол. Социальная психология групп. – СПб.: Пройм Еврознак; М.: Олма-Пресс, 2004.– 214 с.
  7. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія. :– К.:Академвидав, 2003. – 448 с.
  8. Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб.: Питер Ком, 2000. –380с.
  9. Семиченко В.А. Психология социальных отношений. К.:Магістр, 1999. – 168 с.
  10. Чалдини Р. Социальное влияние. – СПб.: Питер Ком, 1998.– 338 с.

Чалдини Р., Коник Д., Нейберг С. Агрессия: Лидерство. Альтруизм. Конфликт. Группы. –СПб: Прайм Еврознак, 2002. – 256 с.