Культурна багатоманітність світу: моделі культури

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Ярошенко Т. М.ФФК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФФК-11доцент Ярошенко Т. М.

Опис курсу

Дисципліна «Культурна багатоманітність світу; моделі культури» є
вибірковою дисципліною з спеціальності – 034, культурологія для
освітньої програми підготовки бакалаврів, яка викладається в першому
семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною
Системою ECTS).

 

Навчальна дисципліна «Культурна багатоманітність світу; моделі
культури» побудована на основі синтезу знань з навчальних дисциплін
«Основи культурології», «Історія світової культури», «Історія
культурології», «Релігієзнавство» доповнена фундаментальними
знаннями про багатство культурних явищ та форм, спрямована на
розкриття феномену культурної багатоманітності світу через призму
концепту «модель культури», ідей культурного плюралізму та
формування навичок толерантності.
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні
знання, обов’язкові для того, щоб зрозуміти цінність одиничного в
життєвому просторі культури. Тому у курсі представлено як огляд
концепцій культурного релятивізму, мультикультуралізму,
культурного плюралізму, поліфонії, інтер- та кроскультуралізму, так і
процесів та інструментів, які потрібні для усвідомлення значення
індивідуального в житті природи, людини, суспільства, світу.

Рекомендована література

Основна літ-ра
 Гірц К. Інтерпретація культури. К., 2001. 542 с.
 Гидденс Э. Что представляет собою мультикультурализм //
Неспокойный и могущественный континент: что ждет Европу в
будущем?. М., 2015. С. 150-153.
 Гидденс Э. Интеркультура // Неспокойный и могущественный
континент: что ждет Европу в будущем?. М., 2015. С. 155-160.
 Кребер А.Л. Избранное: Природа культуры. М., 2004.
 Культурологія: Могилянська школа / Ред.: Ю.В. Джулай, Д.О.
Король, М.А. Собуцький. Київ : Віи-во О. Філюка, 2018. 297 с.
 Многоликая глобализация. М., 2004. 379 с.
 Мультикультуралізм // Європейський словник філософій. Лексикон
неперекладностей / Наукові керівники проекту: Барбара Кассен і
Констянтин Сігов. – Київ: Дух і Літера, 2009. Т. 1. С. 326-329.
 Перотті Антоніо. Виступ на захист полікультурності. – Львів:
Кальварія, 2001.
4
 Тейлор Чарльз. Мультикультуралізм і «політика визнання». Київ:
Альтерпрес, 2004. 172 с.
 Ярошенко Т.М. Регіональна типологія культури: Навч. посібник.
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007
Додаткова літ-ра
 Бандурка А. С. Строката ковдра мультикультуралізму / А. С.
Бандурка ; за наук. ред. проф. О. В. Тягля. – Харків : Золота миля,
2013. – 198 с.
 Гантінгтон С. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку.
– Львів: Кальварія, 2006.
 Гелд Д. Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура. /
Д. Гелд, Е. Мак Грю, Д. Голдблатт, Дж. Перратон / пер. з анг. Ю
Павленка. – К.: Фенікс, 2003. – 580 с.
 Иглтон Т. Идея культуры. – М., 2012. – 192 с.
 Саїд Едвард. Гуманізм і демократична критика. / Едвард Саїд; пер. З
англ. Артема Чапая. – К.: Медуза, 2014. – 144 с.
 Танчер В. Мультикультуралізм як соціокультурний феномен
сучасності. SOCIOПРОСТІР (6), 11-15
 Шпенглер О. Введение // О. Шпенглер. Закат Европы. – М., 1993. –
С. 8-12; 26-27 .
 Шопенгауер А. Світ як воля і уявлення.
 Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. – СПб,
2007.
 Юнг К. Архетип і символ. – М.: Ренесанс, 1991. – 386 с.
 Ясперс К. Психологія світоглядів. – К.: Юніверс, 2009 . – 464 с

Силабус:

Завантажити силабус