Кількісні та якісні методи у психологічних дослідженнях

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
126Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1264доцент Петровська І. Р.ФФПм-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1232ФФПм-21доцент Петровська І. Р.

Опис курсу

Курс «Кількісні та якісні методи у психологічних дослідженнях» має прикладне значення і розглядається у таких аспектах: а) світоглядному, що передбачає ознайомлення аспірантів з характеристикою якісних і кількісних методів дослідження, відмінностях у процедурі збору та отримання даних, специфіці обробки та інтерпретації даних якісних і кількісних методів дослідження; б) практико-орієнтованому, що пов’язане із формуванням умінь та навичок обробляти, групувати та інтерпретувати якісні та кількісні дані психолого-педагогічних спостережень і експериментів; в) технологічному, що орієнтує на дотримання аспірантами чіткості, обґрунтованості та логічної послідовності у складанні й застосуванні програм емпіричного дослідження.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Кількісні та якісні методи у психологічних дослідженнях» є формування у аспірантів знань про новітні тенденції та арсенал якісних та кількісних методів наукового дослідження, що лежать в основі реалізації науково-дослідницької роботи, про методологію і процедурні особливості якісних і кількісних методів у психологічних дослідженнях, підготовку до практичного використання конкретних методів, що сприятиме розвитку інтегральних (здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності), загальних (формування системного наукового світогляду, набуття універсальних навичок дослідника) та фахових (оволодіння методологією наукової діяльності за фахом, здійснення науково-дослідної діяльності та наукового консультування у сфері психології, аналітичної роботи, науково-педагогічній діяльності) компетенцій.

Результати навчання:

Після завершення курсу, студенти повинні

знати:

 • характеристику якісних і кількісних методів дослідження;
 • відмінність у процедурі збору та отримання даних якісних і кількісних методів дослідження;
 • відмінність у специфіці вихідних даних якісних і кількісних методів дослідження;
 • відмінність в обробці та інтерпретації даних якісних і кількісних методів дослідження;
 • індивідуальні методи опитування в якісному дослідженні;
 • групові методи опитування в якісному дослідженні;
 • проєктивні методи та техніки у якісному дослідженні;
 • основні стратегії формування вибірки;
 • сутність залежних та незалежних змінних, залежних і незалежних вибірок;.
 • типи вимірювальних шкал і типи даних;
 • класифікацію та призначення статистичних критеріїв;
 • сутність та методи кореляційного, регресійного, порівняльного, кластерного, факторного та дискримінантного аналізів.

вміти:

 • організовувати та проводити наукове психологічне дослідження;
 • аналізувати вербальні і невербальні дані в якісному дослідженні;
 • перевіряти емпіричні дані на нормальність розподілу;
 • виявляти та інтерпретувати кореляційні зв’язки між змінними;
 • будувати регресійне рівняння;
 • здійснювати порівняльний аналіз емпіричних даних як у залежних, так і у незалежних вибірках;
 • проводити кластеризацію даних;
 • будувати факторні моделі досліджуваних явищ.
 • інтерпретувати результати емпіричного дослідження.
 • оволодіти методологією наукової діяльності за фахом

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота, інтерактивні методи навчання.

Форма звітності: іспит.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

 1. Breheny M., Horrell, B. & Stephens, C. (2020). A participatory journal/dialogue approach to narrative research illustrated using a study of informal caregiving. Qualitative Research in Psychology, DOI: 10.1080/14780887.2020.1716423
 2. McLeod, S. A. (2019). Qualitative vs. Quantitative research. Simply psychology: https://www.simplypsychology.org/qualitative-quantitative.html
 3. Gillian, K. (2019). The researcher’s transference in psychoanalytically informed qualitative research, Qualitative Research in Psychology, 16:4, 602-623, DOI: 10.1080/14780887.2019.1577520
 4. Carral M. & Tseliou E. (2019). Mapping Qualitative Research in Psychology across Europe: Contemporary Trends, Qualitative Research in Psychology, 16:3, 325-335, DOI: 10.1080/14780887.2019.1605276
 5. Coughlin, Kevin Barry. (2013). An Analysis of Factor Extraction Strategies: A Comparison of the Relative Strengths of Principal Axis, Ordinary Least Squares, and Maximum Likelihood in Research Contexts that Include both Categorical and Continuous Variables. Graduate Theses and Dissertations. https://scholarcommons.usf.edu/etd/4459
 6. Мельникова О.Т., Хорошилов Д.А. Стратегии валидизации качественных исследований в психологии // Психологические исследования, 2015, Т. 8, № 44. http://psystudy.ru/index.php/137-v8n44/1207-melnikova44.html
 7. Бусыгина, Н. П. Качественные и количественные методы исследований в психологии : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. П. Бусыгина. – Москва : Издательство Юрайт, 2015. – 423 с.
 8. Бабенко В.В. Основи теорії ймовірностей і статистичні методи аналізу даних у психологічних і педагогічних експериментах. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2009. – 168 с.
 9. Петровська І. Р. Психометричні основи психодіагностики : метод. вказівки / І. Р. Петровська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 24 c.
 10. Руденко В. М. Математична статистика. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 304 с.
 11. Bernard H. R. Research methods in anthropology : qualitative and quantitative approaches. Lanham, MD : AltaMira Press, 2006. – 803 p.
 12. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2009
 13. Кричевец А.Н., Корнеев А.А., Рассказова Е.И. Математическая статистика для психологов. М.: Академия, 2012
 14. Математичні методи в психології: підручник / В.М. Руденко, Н.М. Руденко – К.: Академвидав, 2009. – 384 с.
 15. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. Учебное пособие. 4-е издание., стереотип. – СПб.: Речь, 2012. – 392 с.
 16. Петровська І. Р. Психодіагностика : Методичні матеріали до навчального курсу / І. Р. Петровська. – Львів : Малий видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка , 2016. – 76 с.
 17. Телейко А. Б. Математико-статистичні методи в соціології та психології : Навч. посіб. / А. Б. Телейко, Р. К. Чорней. – К.: МАУП, 2007. – 424 с.
 18. Томчук М.І., Матохнюк Л.О. Математичні методи в психології: Навчально-методичний посібник. – Вінниця: ВОІПОПП, 2013. – 80 с.
 19. Daston L., Lunbeck E. Introduction: Observation observed / L. Daston, E. Lunbeck (eds.), Histories of Scientific Observation. Chicago: University of Chicago Press. 2011. pp. 1-9.
 20. Flick U. Managing Quality in Qualitative Research. – L.: Sage, 2007. – 156 c.
 21. Handbook of qualitative research methods for psychology and social sciences // еd. J. Richardson. – Leicetser: The British psychological society, 1996. – 225 p.
 22. Howitt D., Cramer. D. Introduction to Statistics in Psychology. N.-Y.: FT, 2010.
 23. The Sage handbook of Qualitative research in psychology / еds. C. Willig, W. StaintonRogers. – L.: Sage publications, 2008. – 631 p.
 24. Wengraf T. Qualitative research interviewing. – L.: Sage publications, 2006. – 398 p.
 25. Matysova Katerina (2019). Evaluation of Modern Missing Data Handling Methods for Coefficient Alpha. Public Access Theses and Dissertations from the College of Education and Human Sciences. https://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/347/

Силабус:

Завантажити силабус