Історія та теорія демократії

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Вдовичин І. Я.ФФІ-11, ФФІ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФФІ-11професор Вдовичин І. Я.
ФФІ-12Токарєва Л. В.

Опис курсу

Курс «Історія та теорія демократії» складена для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю – 052 «Політологія». Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення є історичний розвиток демократії та генеза історичних підходів до трактування демократії. Також у структуру предмету включається цілеспрямована робота над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на семінарських заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених завдань. Дисципліна викладається у 2 семестрі для 1-го курсу
Навчальна дисципліна «Історія та теорія демократії» вивчає закономірності та основоположні чинники творення демократії, а також історичні та сучасні підходи до розгляду демократії. А саме способи її організації з урахуванням конкретних соціально-політичних передумов; дослідження демократії як соціального явища та політичного режиму, а також аналізу та синтезу підходів до розгляду демократії.
Метою курсу історія та теорія демократії є оволодіння студентами знання з історії та теорії демократії, розкриття закономірностей розвитку демократії, основних етапів її становлення, а також висвітлити демократичні традиції в Україні, виявити труднощі становлення і розвитку демократії в сучасному українському суспільстві в умовах цивілізаційних викликів.

Рекомендована література

Основна література:
1. Аг А. “Порівняльна революція і перехід до демократії у Центральній та Південній Європі// Політологічні читання. – 1992. – №3.
2. Арендт Ханна. Джерела тоталітаризму. – 2-е вид. / Ханна Арендт; Пер. з англ. – Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 584 с.
3. Бек Ульрих. Влада і контр влада у добу глобалізації. Нова світова політична економія / Ульрих Бек.; пер. з нім О. Юдіна. – Київ: Ніка-Центр, 2011. – 408 с.
4. Берлін І. Чотири есе про свободу / Пер. з англ.. – к. 1994.
5. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості. – Львів, 2000. – 318 с.
6. Гаєк Ф. А. Конституція свободи / Пер. з англ. Мирослави Олійник та Андрія Королишина ; Фрідріх А. Гаєк . – Львів : Літопис, 2002. – 556 с.
7. Гаєк Фрідріх А. Істинний смисл демократичного ідеалу / Фрідріх А. Гаєк // Демократія: Антологія / Упоряд. О. Проценко. – Київ: Смолоскип, 2005. – С. 432-434.
8. Гантінґтон Семюел. Політичний порядок у мінливих суспільствах / пер. з англ. Тарас Цимбал. – Київ Наш формат, 2020. – 448 с
9. Гьофе Г. Демократія в епоху глобалізації. К. : ППС, 2007. 425 с.
10. Даймонд Дж. Зброя, мікроби і харч: Витоки нерівності між народами / Дж. Даймонд ; пер. з англ. та наук. ред. Т. Цимбал. – Київ: Ніка-Цент, 2012. – 488 с.
11. Дейвіс Н. Європа: Історія / Норман Дейвіс ; пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко. – Київ: Основи, 2000. – 1464 с.
12. Даль Р. О демократии. М. : Аспект-Пресс, 2000. 208 с.
13. Демократія. Антологія / упорядник О. Проценко. К. : Смолоскип, 2005. 1104 c.
14. Історія політичної думки : підручник / за заг.ред. Хоми Н.М. [І.В. Алєксєєнко, Т.В. Андрущенко, О.В. Бабкіна, та ін.]. – Львів: Новий Львів-2000, 2016 р. – 1000 с.
15. Карл Т., Шмиттер Ф. Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы (Размышления по поводу применимости транзитологической парадигмы при изучении посткоммунистических трансформаций) // Полис. 2004. No 4. С. 6-27.
16. Кельман М. Десять засад демократії//Право України. – 1996. – №8.
17. Кін Джон. Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення./ Пер. з англ.. О. Греценко. К.: К.І.С. АНОД, 2000. – 191с.
18. Конончук С., Ярош О. Розвиток демократії в Україні: 1999 рік. – К. 2000.
19. Корнієнко В. Республіка, яку ми обираємо: ідеальна політика чи політичний ідеал? // Віче. – 2000. – №10.
20. Крістол Ірвін. Капіталізм, соціалізм, нігілізм / Ірвін Крістол // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий [Текст]. – Київ: Смолоскип, 1998. – С. 212-226.
21. Латигіна Н. Основні критерії, принципи та рівні здійснення демократії //Політичний менеджмент. 2009. No3. С. 81-91.
22. Лок Дж. Два трактати про врядування / Джон Лок; пер. з англ. Олександр Терех, Ростислав Димерець. – Київ: Основи, 2001. – 264 с.
23. Міл Джордж Стюарт. Про свободу: Есе / Джордж Стюарт Міл. – Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 463 с.
24. Невичерпність демократії. Видатні діячі минулого й сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини. – К. 1994.
25. Основи демократії : підручник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. А. Ф. Колодій. Третє видання, оновлене і доповнене. Львів : Астролябія, 2009. 832 с.
26. Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В.П.Горбатенко; За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенька. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – 736с.
27. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Т. 1. / Перекл. з англ. О. Коваленка / Карл Поппер. – Київ: Основи, 1994. – 444 с.; Т. 2. — К.: Основи, 1994. – 494 с.
28. Растоу Д. Переходы к демократии: попытки динамической модели // Полис. 1996. No5. С. 5-15.
29. Спіноза Б. Богословсько-політичний трактат / Бенедикт Спіноза ; пер. з лат. В. Литвинова ; вст. слово В. Литвинова. – Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003. – 237 с.
Додаткова література:
1. Андреа Граціозі. Війна і революція в Європі, 1905-1956 рр./Пер. з іт. М.Прокопович, Передм. А.Граціозні. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2005. – 350.
2. Конституція України. – К.: Україна, 1996.43. Короткий оксфордський політичний словник/ Пер. з англ.; За ред. І.Макліна, А.Макмілана. – К. :Вид-до Соломії Павличко “Основи”, 2005. – 789с.
4. Липинський В. Релігія і Церква в історії України. – К.: ПБП «Фотовідеосервіс», 1993.
4. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т.1,2. – К.: Основи, 1994.
5. Лейпхарт А. Демократия в многосоставних обществах: сравнительное исследование/Пер. с англ. – М.: Аспект-Пресс, 1997
6. Новак М. Дух демократического капитализма. – М.: Лучи Софи, 1997.
7. Монтень Мішель. Проби. – Книга перша./ Пер. з фр. – ДУХ І ЛІТЕРА, 2005, – 356с.
8. Тейлор Ч. Джерела себе./ Пер. з англ.. – К.: Дух і літера, 2005. – 695с.
9. Паренти М. Демократия для немногих\Пер. с англ. – М.:Прогресс, 1990.
10. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Т 1,2. – К.:Основи, 1994.
11. Рікер П. Ідеологія та утопія./ Пер. з англ.. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 386с.
12. Сорос Дж. Утвердження демократії. – К.: Основи, 1994.
13. Сучасна політична філософія. Антологія. – К.: Основи, 1998
14. Тейлор Ч. Джерела себе./ Пер. з англ.. – К.: Дух і літера, 2005. – 695с

Силабус:

Завантажити силабус