Історія психології

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632професор Грабовська С. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФФП-31Гребінь Н. В.
ФФП-32Гребінь Н. В.
ФФП-33Гребінь Н. В.

Опис курсу

Курс розроблено так, щоб надати студентам необхідні знання, практичні уміння та навички, обов’язкові для того, щоб набути фаху психолога. Об’єктом вивчення історії психології як науки є процес зародження та розвитку уявлень та знань про феномен психіки, її природу, функції, особливості тощо. Предметом курсу «Історія психології» є вивчення процесу розвитку поглядів на природу психічного. Курс акцентує увагу на  непростій історії психологічної науки. Отримані знання сприятимуть розумінню студентами складності процесу утворення та розвитку психологічної науки, допоможуть зрозуміти причини змін та уточнень предмету психології як науки, розібратися в причинах перманентної «кризи» психології, підґрунтях різнобарвності її течій, напрямів, бачень.

Метою курсу є дати студентам знання про процес розвитку поглядів на природу психічного та виробити розуміння причин  зміни предмету психології як науки.

Завдання курсу:

 • показати важливість знання історичних коренів наукових знань для розвитку та прогресу науки;
 • сприяти адекватному осмисленню студентами системи ідей та категорій, що утворюють сучасний план психологічної науки;
 • створити умови для вироблення у студентів вмінь та навичок аналізу психологічних теорій;
 • сприяти виробленню у студентів свого погляду на сутність та природу психічних явищ;
 • сприяти виробленню у студентів вмінь та навичок ведення наукової дискусії

 

Результати навчання

знати:

 • ключові положення основних психологічних теорій;
 • закономірності розвитку предмета психології;
 • основні персоналії, їх досягнення, ідеї засновників напрямків і шкіл світової психології;
 • основні віхи розвитку психології на Україні;
 • сучасний стан психологічних досліджень в Україні та їх місце в світовій психології;

вміти :

 • визначати передумови, впливи, взаємозв’язки тих чи інших ідей, теорій;
 • прослідкувати історію розвитку ідей та психологічних шкіл;
 • ідентифікувати тексти, точки зору;
 • визначати тенденції розвитку тих чи інших ідей та поглядів;
 • моделювати зміст певних психологічних понять (відповідно до епохи, школи, автора).

 

Форми та методи навчання: Лекції, презентації, практичні заняття, інтерактивні методи навчання: групова робота, імітаційні та рольові ігри, аналіз ситуаційних вправ, розв’язання задач,  дискусії, диспути, мозковий штурм, синектика, та ін., колаборативне навчання

Форма звітності:  іспит

Мова навчання: українська

Рекомендована література

 1. Данилюк І. Історія психології в Україні. –К.: Либідь, 2002. – 152 с.
 2. Корольчук М. С., Криворучко П.П. Історія психології:  Навч. посібн. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 248 с. (або видання Корольчук М. С., Криворучко П.П. Історія психології:  Навч. посібн. – К.: Кондор, 2009. – 232 с., Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології: Навч. посібник: К.:Ельга, Ніка-Центр, 2010. – 248 с.)
 3. Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  ХХ століття: Навчальний посібник для ВНЗ. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1998. – 992 с. ( або видання Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  ХХ століття: Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Либідь, 2003 – 990 с.;  Маноха І.П., Роменець В.А. Історія психології  ХХ століття: Навчальний посібник для ВНЗ.  – К.: Либідь, 2007 – 832 с.)
 4. Махній М.М. Історія психології : навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Слово», 2016. ‒ 472 с. https://makhnii-history.blogspot.com/2016/02/blog-post.html
 5. Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней. Переклад з англ. – Самара: Бахрах. – М, 2008. – 544 с.
 6. Benjafield J. G. A History of psychology. – Boston, 2000. – 391 p.
 7. Lundin R.W. Theories and System of  Psychology. – 5 ed. – Lexington: Heath and Company, 1996. – 432 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус