Інженерна психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
822Михальчишин Г. Є.ФФП-41, ФФП-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
822ФФП-41Михальчишин Г. Є.
ФФП-42Михальчишин Г. Є.

Опис курсу

Інженерна психологія вивчає особливості діяльності оператора автоматизованих систем управління, розподілу та узгодження функцій між людиною і машиною, використовуючи здобуті знання в інженерно-психологічному проектуванні, експлуатації й оптимізації функціонування систем управління складними технічними комплексами та технологічними процесами. Інженерна психологія вивчає особливості психологічної підтримки людини-оператора в СЛМ, психологічне забезпечення проектування цих систем та їх експлуатацію. Це наука, що виникла на перетині технічних і психологічних наук та має їх ознаки. Розвивається  у тісному зв’язку з кібернетикою, ергономікою, теорією інформації, економікою, системотехнікою.

Мета дисципліни – розкрити об’єктивні закономірності процесів інформаційної взаємодії людини і техніки з метою використання їх в практиці проектування, створення і експлуатації системи «людина-машина» (СЛМ).

Завдання: ознайомити студентів з психологічними особливостями інформаційної взаємодії в системі «людина-машина», з дослідженнями  специфіки праці оператора з технічними пристроями.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • структуру діяльності оператора, її психофізіологічні і психологічні аспекти;
 • особливості психічних та психофізіологічних процесів людини при вирішенні задач в СЛМ;
 • особливості пристосування техніки і умов праці до людини;
 • інженерно-психологічне проектування СЛМ;
 • психологічне забезпечення наукової організації праці оператора;
 • про професійний добір та навчання кадрів в СЛМ.

     вміти:

 • аналізувати та проектувати діяльність людини в СЛМ;
 • діагностувати професійну, особистісну, когнітивну та емоційно-вольову сферу оператора;
 • надавати рекомендації операторам щодо ефективності, безпечності та оптимальності роботи в СЛМ.

Рекомендована література

 1. Баклицький І.О. Психологія праці : підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. / І.О. Баклицький. – К.: Знання, 2008. – 655 с.
 2. Основы инженерной психологии. Под ред. Б.Ф. Ломова. – М.: Высшая школа, 1986.
 3. Сергеев С. Ф. Инженерная психология и эргономика. М.: НИИ школьных технологий, 2008.
 4. Трофімов Ю.Л. Інженерна психологія: Підручник. – К.: Либідь, 2002. -264 с.
 5. Engineering Psychology and Human Performance by Christophen D. Wickens, Justin G. Hollands. 1999.
 6. Introduction to Human Factors Engineering by Cristopher D. Wickens et al. 2003.
 7. Власова О. І. Соціальна психологія організацій та управління : підручник / О. І. Власова, Ю. В. Никоненко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 398 с.
 8. Гульчак Ю.П. Практикум з інженерної психології. Навчальний посібник. –Вінниця: ВДТУ, 2002.
 9. Гульчак Ю.П., Северин Л.І. Основи інженерної психології. Навчальний посібник. Частина І. – Вінниця: ВНТУ, 2004. -105 с.
 10. Гульчак Ю.П., Северин Л.І. Основи інженерної психології. Навчальний посібник. Частина ІІ. – Вінниця: ВНТУ, 2004. -85 с.
 11. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития / Эвальд Фридрихович Зеер. – М.: Академия, 2009. – 240 с.
 12. Зинченко В.П. Эргономические основы организации труда / Владимир Петрович Зинченко, Владимир Михайлович Мунипов, Георгий Львович Смолян. – М.: «Экономика», 1974. – 240 с.
 13. Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних і екстремальних умовах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 580 с.
 14. Корольчук М.С. Теорія і практика професійного психологічного відбору : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 536 с.
 15. Котик М. А., Емельянов А. М. Ошибки управления. — Таллин: Валгус, 1985.
 16. Коць М. О. Профорієнтація та профдобір : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. зал. / М. О. Коць. – Луцьк : «Вісник+К», 2012. 136 с.
 17. Коць М. О. Психологія праці та інженерна психологія: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. нав. закл. / М. О. Коць. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2010. – 138 с.
 18. Крайнюк В. М. Психологія стресостійкості особистості : монографія / В. М. Крайнюк. – К. : Нікацентр, 2007. – 432 с.
 19. Ложкин Г.В. Практическая психология в системах ,,человек-техника”: Учеб. пособие. – К. : МАУП, 2003. -296 с.
 20. Малмазов О. Р. Психологія праці : навч. пособник / Малмазов О. Р. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 208 с.

Силабус:

Завантажити силабус