Інституційна система влади в Україні

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232професор Вдовичин І. Я.ФФУ-11
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
218ФФУ-11професор Вдовичин І. Я.

Опис курсу

Навчальна дисципліна “ Інституційна система влади в Україні ” для підготовки бакалавра з галузі знань 28 – політичне управління та адміністрування, за спеціальністю 281 – Система органів державної влади України, і охоплює теоретичні знаннями з питань еволюції політичних ідей в Україні та набуття практичних вмінь і навичок щодо аналізу текстів та їх інтерпретації законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень суб’єкта публічного адміністрування для органів державної влади і місцевого самоврядування.
Дисципліна викладається в 2 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Навчальна дисципліна „ Інституційна система влади в Україні ” покликана забезпечення оволодіння студентами основними положеннями Конституції України та законодавства в галузі державного будівництва та місцевого самоврядування, зокрема: організація роботи державних органів та місцевого самоврядування, організації і здійснення законодавчої, виконавчої і судової влади та місцевого самоврядування, сприяти вихованню поваги до Конституції України та найважливіших конституційно-правових інститутів: органів державної влади і місцевого самоврядування тощо.
Мета навчальної дисципліни – створити передумови для вивчення студентами наукової думки і практики інституційного будівництва, набуття студентами необхідної науково-методологічної підготовки, яка забезпечить їм бачення проблем законодавства і практики його застосування, шляхів їх розв’язання, використовуючи навички творчого мислення та самовдосконалення свого професійного рівня; формування навичок прийняття управлінських рішень, опанування логіки, мови та офіційно-ділового стилю документів. Викладання дисципліни має науково-практичне спрямування для формування у студентів правосвідомості та високої правової культури.

Рекомендована література

Основна література

 1. Особливості публічного управління та адміністрування : Навчальний посібник / Бакуменко В. Д., Бондар І.С., Горник В. Г., Шпачук В. В. – К. : КНУКіМ, 2016. – 167 с.
 2. Публічне адміністрування в Україні: навч. посіб. / [В. Б. Дзюндзкж, О. Б. Коротич, Н. М. Мельтюхова та ін.] ; за заг. ред. д.філос.н., проф. В. В. ЖДТУ Міністерство освіти і науки України Житомирський державний технологічний університет Корженка, к.е.н., доц. Н. М. Мельтюхової. -X. : Вид-во ХарРІНАДУ “Магістр”, 2012. – 256 с
 3. Вступ до публічного адміністрування : навчальний посібник / Н. Л. Гавкалова, Т. А. Власенко, Л. Ю. Гордієнко та ін. ; за заг. ред. докт. екон. наук, професора Гавкалової Н. Л. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 382 с.
 4. Публічне управління та адміністрування : навч. посібник / Скидан О. В., Якобчук В. П., Дацій Н. В., Ходаківський Є. І. [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.
 5. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право): Навч. посібник / Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. – К.: Атіка, 2010. – 304 с.
 6. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. С. Г. Серьогіної. — X.: Право, 2010. – 256 с.
 7. Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоретико історичний і порівняльно-правовий аналіз. Навч. посіб. / Н.В. Каменська. – К: КНТ, 2010. – 232 с.
 8. Коваленко А.А. Теорія і практика місцевого самоврядування в Україні / Коваленко А.А. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – 464 с.
 9. Колодій А.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник / Колодій А.М., Олійник А.Ю. / [за ред. Я.Ю. Кондратьєва]. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 464 с.
 10. Муніципальне право України / [за ред. докторів юрид. наук, професорів Погорілка В.Ф., Фрицького О.Ф.]. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 350 с.
 11. Основи місцевого самоврядування в Україні: конспект лекцій / [уклад.: О.С. Ігнатенко, С.М. Рюмшин]. – К.: Вид-во УАДУ, 2010.
 12. Тацій В.Я. Конституційно-правові засади становлення української державності / В.Я. Тацій, Ю.М. Тодика, О.Г. Данильян та ін. / [за ред. 20 акад. НАН України В.Я. Тація, акад. АПрН України Ю.М. Тодики]. – Х.: Право, 2009. – 328 с.

Додаткова література

1.Вебер М. Избранные произведения. Пер. с нем. / Сост. и общ. ред. Ю.Н.Давыдова. – М.: Прогресс, 1990. – 808 с.

2. Гаєвський Б.А., Ребкало В.А., Туленков М.В. Політичне управління: Навчальний посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 160 с.

3.Гурне Б. Державне управління: Пер. з франц. В. Шовкуна. – К.: Основи, 1993. – 165

4.Державне управління в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. В. Б. Авер’янова – К., 1999. – 266 с.

5.Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: Навч. посіб. /За заг. ред. Н. Р. Нижник, В. М. Олуйка Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2002. – 352 с.

6.Державне управління регіональним розвитком України: монографія / за заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.

7.Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми: Монографія / Кол. авт.; За ред. д-ра філос. наук В. М. Князева. – К.: Вид-во НАДУ “Міленіум”, 2003. – 320 с.

8.Киричук В. Тимцуник В. Історія державного управління в Україні: Навч. посіб. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 224 с.

9.Кучабський О. Г. Адміністративно-територіальна організація України: теорія, методологія, механізми становлення [Текст] : монографія / Олександр Кучабський ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 315 с.

10.Місцеве самоврядування : термінол. слов. / [Брусенцова Я. В. та ін.] ; за ред. В. М. Тихонова. – Х. : Фактор, 2011. – 240 с.

11.Райт Г. Державне управління: Пер. з англ. В. Івашка, О. Коваленка, С. Соколик. – К.: Основи, 1994. – 191 с.

12.Саханенко С. Є. Територіальна організація влади в Україні [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. Є. Саханенко, М. П. Попов, О. І. Чебан ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон ін-т держ. упр. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2011. – Ч. 1 : Територіальні основи публічної влади в Україні. – 278 с.

13.Управление – это наука или искусство? / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тэйлор, Г. Форд. / Сост. Г. Л. Подвойский. – М.: Республика, 1992. – 351 с.

Силабус:

Завантажити силабус