Геронтопсихологія

Тип: Нормативний

Кафедра: політології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Партико Т. Б.ФФПм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФПм-11доцент Партико Т. Б.

Опис курсу

Геронтопсихологія є дисципліною, яку студенти напряму підготовки „Психологія” вивчають на першому курсі у другому семестрі магістратури. Об’єктом вивчення є психічні явища і процеси, які відбуваються у зв’язку зі старінням організму; предметом – психологічні аспекти старості і психологічна підготовка особистості до неї.

Мета викладання – ознайомити студентів із закономірностями психічного розвитку людей похилого віку. Даний курс акцентує увагу на психологічних проблемах геронтогенезу. Отримані знання та практичні навички сприятимуть науковому розумінню психологічних аспектів процесу та наслідків старіння людини.

Завданнями курсу є:

 • сформувати наукове поняття про геронтогенез,
 • показати сильні та слабкі сторони психіки у похилому віці,
 • навчити долати психологічні проблеми, які виникають у зв’язку зі старінням,
 • сформувати в студентів позитивне ставлення до осіб похилого віку.

 

Результати навчання:
знати:

 • чинники, що зумовлюють тривалість життя людини,
 • особливості пізнавальної та емоційно-мотиваційної сфери людей похилого віку,
 • проблеми особистісного та соціокультурного розвитку у старості,
 • психологічний контекст завершенням життєвого шляху людини.

вміти:

 • провести психодіагностику особистості осіб похилого віку,
 • визначити їхні психологічні проблеми,
 • забезпечити психологічний супровід людини у старості.

 

Форми та методи навчання: лекції, семінари, практичні заняття, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: іспит.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

 1. Дзюба Т. М., Коваленко О. Г. Психологія дорослості з основами геронтопсихології / Т. М. Дзюба, О. Г. Коваленко; за ред. В. Ф. Моргуна. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013.
 2. Долинська Л.В., Співак Л.М. Геронтопсихологія: Практикум. Хрестоматія: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2012. – 240 с.
 3. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2008 – С. 719-818.
 4. Краснова О.В., Лидерс А.Г. Социальная психология старения: Учеб. пособие – М.: Академия, 2002. – 288 с.
 5. Павелків Р.В. Вікова психологія: підручник. – К.: Кондор, 2011. – С. 404-444.
 6. Партико Т. Б. Геронтопсихологія: навчально-методичний посібник. – Львів, 2012. – 136 с.
 7. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – С. 347-395.
 8. Райгородский Д.Я. Психология старости: Хрестоматия. – Самара: БАХРАХ–М, 2004. – 733 с.
 9. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения. – СПб.: Питер, 2002. – 256 с.

 

Силабус:

Завантажити силабус