Функції та специфіка роботи психолога в клініці

Тип: На вибір студента

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44.5Немає
53Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ФФП-21доцент Дідковська  Л. І.
ФФП-22доцент Дідковська  Л. І.
ФФП-23доцент Дідковська  Л. І.
532ФФП-31доцент Дідковська  Л. І.
ФФП-32доцент Дідковська  Л. І.
ФФП-33доцент Дідковська  Л. І.

Опис курсу

Курс «Функції та специфіка роботи психолога в клініці» знайомить студентів з основами організації роботи, функціями та специфікою професійної діяльності психолога в клініці, особливостями використання сучасних методів психологічної діагностики внутрішньої картини хвороби та інших психічних феноменів соматичних хворих, а також специфікою роботи психолога у клініці з пацієнтами різного профілю. Мета даного курсу полягає у тому, щоб сформувати в студентів адекватні сучасному рівню медико-психологічних знань уявлення про психологічний супровід в умовах соматичної клініки.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • функції і види діяльності психолога в клініці;
 • особливості проведення психодіагностичної роботи у клініці з соматичними хворими різного профілю;
 • методи психокорекційної та психотерапевтичної роботи у клініці з соматичними хворими різного профілю;
 • особливості психологічної роботи з соматичними хворими різного профілю;

вміти:

 • встановлювати психологічний контакт з пацієнтами у клініці;
 • створювати здоровий психологічний клімат у лікувальному закладі та серед медичного персоналу;
 • обирати адекватні методи для психодіагностичного обстеження соматичних хворих у клініці;
 • проводити психодіагностичне обстеження соматичних хворих різного профілю;
 • обирати адекватні методи та техніки психологічного консультування, надання психологічного супроводу та психокорекції у клініці соматичних хворих різного профілю;
 • здійснювати психологічний супровід, проводити психологічне консультування і психокорекційну роботу з соматичними хворими різного профілю.

Форми та методи навчання: практичні/семінарські заняття з груповим обговоренням, розгорнутими бесідами, груповими дискусіями, «мозковими штурмами», розбір кейсів, самостійна робота

Форма звітності: письмовий залік (тестові завдання) в кінці 5 семестру

Мова навчання: українська

Рекомендована література

 1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002.
 2. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина. – М.: ГЭОТАР медицина, 1999.
 3. Гавенко В.Л. Практикум з медичної психології. – Х.: Регіон-інформ, 2002.
 4. Дідковська Л.І. Психосоматика: основи психодіагностики та психотерапії. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010.
 5. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология. – СПб.: Питер, 2002.
 6. Кречмер Э. Медицинская психология. – СПб.: Союз, 1998.
 7. Максименко С.Д. Медична психологія. – Вінниця: Нова книга, 2010.
 8. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. – М.: Эксмо, 2005.
 9. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое руководство. – М.: МЕДпресс-информ, 2008.

Силабус:

Завантажити силабус