Філософські проблеми природознавства

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1118доцент Рижак Л. В.ФФФм-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1118ФФФм-21доцент Рижак Л. В.

Опис курсу

Вибіркова навчальна дисципліна “Філософські проблеми природознавства” є складовою професійної підготовки фахівців освітнього ступеня “магістр” зі спеціальності філософія, освітньо-професійної програми  “Філософія”, яка викладається в третьому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс презентує філософський дискурс актуальних проблем розвитку природознавства в ХХІ ст. Розглянуто проблему демаркації наукового та позанаукового знання. Критерії наукового знання.  Розкрито філософсько-методологічні засади конституювання, класичної, некласичної та постнекласичної науки. З’ясовано парадигмальну модель розвитку постнекласичної науки. Проаналізовано принципи синергетики як методології постнекласичної науки. Розглянуто комунікацію, її специфіку і форми в науковій спільноті. Наукова дискусія як форма комунікації і форма розвитку наукового знання. З’ясовано філософсько-методологічні засади віртуалізація науки. Аргументовано необхідність формування етики наукової діяльності та дискурсивної етики відповідальності.

Мета навчальної дисципліни “Філософські проблеми природознавства”: філософська рефлексія тенденцій розвитку природознавства в контексті зміни парадигм мислення: класичної, некласичної і постнекласичної.

Завдання курсу. З’ясувати специфіку науки як соціокультурного феномену. Розкрити особливості природничо-наукового знання, його критерії та взаємозв’язок з іншими формами знання. Розкрити основні етапи ґенези науки та їх специфіку. Проаналізувати моделі розвитку природознавства в ХХ ст. Розглянути світоглядно-методологічні аспекти квантової механіки, інформатики, молекулярної біології, екології тощо, які репрезентують образ науки ХХІ ст.

Рекомендована література

  1. Авторський курс лекцій (електронний варіант)
  2. Оригінальні тексти (електронний варіант).
  3. Програма та плани семінарських занять (електронний варіант).
  4. Питання до іспиту (електронний варіант).

Матеріали

Програма курсу та плани семінарських занять, 2020

Силабус:

Завантажити силабус