Філософія (міжнародні відносини)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Откович К. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216

Опис курсу

У підготовці висококваліфікованих спеціалістів у вищих навчальних закладах важливе місце належить гуманітарним дисциплінам, загальноосвітня, культурна і морально-виховна функції яких мають розгортатись у парадигмі пріоритету людських цінностей із метою демократизації людських відносин.

Курс передбачає вивчення основних категорій філософського знання, покликаний забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення дісності, високу світоглядно-методологічну культуру. В курсі звертається увага на те, що формування і розвиток сучасної світоглядно-методичної парадигми неможливе без філософії як теоретичної основи людьського світобачення, без розуміння філософії як життєвого завдання. В програмі враховано національні  особливості розвитку філософської думки в Україні.

Сьогодні необхідно переконати студентів у важливості філософського осягнення світу, формування обгрунтованих світоглядних орієнтацій, що допомогають молоді виробити життєву позицію свідомого члена суспільства.

Мета викладання курсу – вивчення напрямів історико-філософської думки, формування філософської культури, мислення, пізнання навколишнього світу та самого себе, формування принципів філософського осмислення світу за допомогою базових філософських категорій, формування філософськи обгрунтованого світогляду. Також важливе значення мають знайомство з історичними типами філософії, вивчення різноманітних філософських вчень, шкіл та систем та оволодіння методикою філософських досліджень з допомогою першоджерел класиків філософської думки. Все це сприятиме формуванню цілісного уявлення про розвиток філософської світової думки з акцентуванням на місці та ролі вітчизняного філософування.

Кypc орієнтований на вивчення основних етапів розвитку світової філософської думки, вільне володіння категоріальним апаратом, оволодіння філософією як відповідним типом та способом мислення, ознайомлення з новітніми течіями філософської думки сучасності. Тому робочою програмою передбачено не лише аудиторну роботу (лекційні та семінарські заняття), а й самостійну роботу студентів з опрацювання філософських першоджерел, підручників, навчальних посібників, додаткових видань (в рекомендованій літературі дається їхній перелік), а також написання рефератів, виконання контрольних робіт, активні виступи на семінарах тощо.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму