Етнополітологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Бунь  В. В.ФФІ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФФІ-31Бунь  В. В.

Опис курсу

Навчальна вибіркова дисципліна «Етнополітологія» для підготовки бакалавра галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 052 «Політологія» філософського факультету спрямована на формування в студентів глибоких об’єктивних знань про місце і роль етнонаціональних спільнот у політичному житті суспільства, підвищенні етнополітичної культури та підготовці до активної участі у національно-державному будівництві і формуванні демократичного правового суспільства.

Навчальна дисципліна «Етнополітологія» має на меті вивчення тенденцій розвитку етнополітичної сфери людського буття; з’ясування закономірностей взаємовідносин етнонаціональних спільнот (етносів, націй, етнічних та національних груп) між собою та з державою; ознайомлення зі шляхами і методами національно-державного будівництва, засадами і принципами демократичної етнонаціональної політики

Рекомендована література

 1. Андріяш В. І. Державна етнополітика України  в  умовах  глобалізації: монографія. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. 328 с.
 2. Асланов С. Етнополітична стабільність держави: політико-правовий аналіз : монографія. Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2016. 464 с.
 3. Бородінов В. Д. Етнополітологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Д. Бородінов. – Донецьк : Каштан, 2012. – 481 с.
 4. Етнічний довідник: У 3 ч. / Гол. ред. В.Євтух. – Ч. 1. – К., 1997.
 5. Етнополітологія [Текст] : перші кроки становлення / І. Ф. Курас ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – К. : Генеза, 2004. – 734 с.
 6. Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? [Текст] : [збірник] / [Т. А. Бевз та ін. ; редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – Київ : ІПіЕНД, 2002. – 295 с.
 7. Євтух В. Б. Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти [Текст] / В. Б. Євтух. – К. : УАННП “Фенікс”, 1997. – 214 с.
 8. Зварич І. Т. Етнополітика в Україні: регіональний контекст [Текст] : [монографія] / І. Т. Зварич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К. : Дельта, 2009. – 320 с.
 9. Коршук Р. М. Етнополітологія [Текст] : навч. посіб. / Коршук Р. М. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Алерта, 2011. – 199 с.
 10. Картунов О. Вступ до етнополітології : наук.-навч. посіб. Київ, 1999. 300 с.
 11. Касьянов  Г.  В.  Теорії  нації  та  націоналізму  :  монографія.  Київ:  Либідь, 1999.
 12. Мала енциклопедія етнодержавознавства / Відп. ред. Ю.Римаренко. – К., 1996. – 942 с.
 13. Пірен М. І. Етнополітика в Україні: соціо-психологічний аналіз [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. І. Пірен ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини “Україна”. – К. : Університет “Україна”, 2007. – 408 с.
 14. Політологія: енциклопедичний словник / [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Н.М. Хома]; за ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 406 с.
 15. Політологія: енциклопедичний словник [Текст] / [В. Денисенко та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук., проф. Володимира Мельника ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014.-404с.
 16. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 779 с.
 17. Світова та вітчизняна етнодержавницька думка / Кол. авт., Відп. ред. Ю.Римаренко. – К., 1997.
 18. Сучасна політична лексика: енциклопедичний словник-довідник / За наук. ред. Хоми Н.М. [І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ-2000, 2015. – 396 с.
 19. Теорія політики: підручник / За наук. ред. В.П. Мельника [Денисенко В.М., Бунь В.В., Бліхар В.С., Требін М.П., Угрин Л.Я., Шиманова О.В.]. – Львів: Ліга-Пресс, 2015. – 668 с. (С. 94–144).

 

Силабус:

Завантажити силабус