Естетика ХХ-ХХІ ст.

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
112Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116ArrayФФК-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФФК-51м

Опис курсу

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни ”Естетика та мистецтво ХХ-ХХІ століття” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму 8.02010101 – культурологія  спеціальності ” культурологія ”

Предметом вивчення навчальної дисципліни є головні тенденції естетики та художньої практики ХХ-ХХІ ст.

Міждисциплінарні зв’язки.

  • Історія філософії (основні тенденції розвитку філософської думки в сучасну добу)
  • Історія світової культури (загальні закономірності розвитку культури
  • Історія української культури (специфіка постмодерну в вітчизняній культурі)
  • Естетика (загальнотеоретичні аспекти аналізу естетичних теорії ХХ-ХХІ ст.)
  • Історія мистецтва (специфіка художньої культури сучасної доби)

Рекомендована література

Першоджерела

Барт Р. Удовольствие от текста // Р.Барт. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Косикова Г. К. – М.: Прогресс, 1989. – С. 462-518.

Барт Р. Смерть автора // Р.Барт. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Косикова Г. К. М.: Прогресс, 1989. С. 384-391.

Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. – М.: Добросвет, 2000

Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну. – Київ: Четверта хвиля, 2001.

Гейзінга Й. Homo Ludens. Досвід визначення ігрового елемента культури., Київ: «Основи», 1994

Гідденс Е. Постмодерн.// Философия истории. Ред. Ю. А. Кімелев. – М., 1995. – С.346-372.

Гундорова Т.  Постчорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. _ К., 2005.

Дельоз Ж., Гваттарі Ф. Капіталізм і шизофренія: Анти-Едіп. – Київ: Карме-Сінто, 1996.

Дерріда Ж. Письмо та відмінність. – К.: Основи, 2004. – 602 с.

Деррида Ж. Письмо японскому другу. Вопросы философии 1992, № 4: 53–57.

Дженкс Ч. Новая парадигма в архитектуре. Електронний ресурс: www.a3d.ru/architecture/stat/155www.a3d.ru/architecture/stat/155

Дженкс Ч. А. Мова архітектури постмодернізму. – К., 1985.

Кристеа Ю. Душа и образ. Интенциональность и текстуальность // Философская мысль Франции ХХ века. Томск: Водолей, 1998..

Крістева Ю. Сили жаху. Есей про відразу // Незалежний культурологічний часопис «Ї». — № 37. — 2005. — С. 38-53.

Ліотар Ж.-Ф. Ситуація постмодерну // Філос. і соціол. думка, 1995, № 5- 6. – С. 15-38

ЛиотарЖ.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? /Ж.-Ф. Лиотар. – Ad Marginem’93. — М: Ad Marginem, 1994. – С.23.

Пригов Д. Без названия // Иск. кино, 1994, №2;

Пригов Д. Монады / Собрание сочинений в 5-ти т./ Редактор-составитель Марк Липовецкий. – М.: Новое литературное обозрение, 2013.

Фиддлер Л. Пересекайте рвы, засыпайте границы. / Л. Фиддлер // Современная западная культурология: самоубийство дискурса. – М., 1993. – С.28- 42.

Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности: работы разных лет. – М.: Касталь, 1996. С. 7–47

Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. с нем. В. В. Бибихина — М.: Ad Marginem, 1997. Переизд.: СПб.: Наука, 2002; М.: Академический проект, 2010.

Эко У. Заметки на полях “Имени розы”. Электронный ресурс: www/tmnlib.ru:82/zametki_na_polach_039imeni_rozi039.html

Эко У. Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике. – СПб.: академический проект, 2004.

Эпштейн М. Прото-, или конец постмодернизма //Знамя, 1996, №3.

Базова література

Естетика: Підручник / За заг. ред. Л.Т. Левчук. – 2-е вид., допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2005.

Кривцун О.А. Эстети ка: Учебник. – М.: Аспект пресс, 2001.

Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб,: ТОО ТК «Петрополис», 1997.

Золкин А.Л. Эстетика: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям. / А.Л. Золкин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму