Динамічні виміри політики

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Шипунов Г. В.ФФІ-31, ФФІ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ФФІ-31Ковальчук М. В.
ФФІ-32Ковальчук М. В.

Опис курсу

Мета вибіркової навчальної дисципліни „Динамічні виміри політики” – формування  у майбутніх бакалаврів політології системного погляду на основні етапи розвитку категорії “політичний процес” у світовій політичній думці і в політичній думці України; детермінанти політичного процесу, роль та значення цінностей, економіки, соціальної, нормативно-правової сфери для політичних процесів, політичної участі, ухвалення політичного рішення; основні типів політичної діяльності, її рівнів та форм; політичне функціонування, політичні протести, політичні комунікації, політичні рухи, електоральну поведінку – основні теорії та особливості практики.  На цій основі сформувати у майбутніх політологів вміння користуватися категорійно-понятійним апаратом з цього курсу, користуватися літературою та довідковим матеріалом з цієї проблематики; визначати основні теоретичні підходи до розуміння політичного процесу, феномени дійсності, які ця категорія розкриває; визначати взаємозв’язок категорій політичний процес, політичний розвиток, політична зміна, політична трансформація, політична модернізація; формувати уявлення про політичну діяльність, участь та поведінку, означити їх рівні і та типи; формувати критичне мислення; оцінювати сучасну політичну практику, визначати умови та причини того чи іншого політичного процесу, особливості їхнього перебігу, можливості управління ними; визначити якісні зміни у політичних процесах в українській політичній практиці. Крім того, курс спрямований на отримання студентами теоретичних знань та практичних умінь, які дадуть їм змогу адекватно і ефективно використовувати одержані навики у майбутній професійній діяльності.

Рекомендована література

  1. Арендт Х. Становище людини / Пер. з англ. – Львів: Літопис, 1999. – 256 с.
  2. Арістотель. Політика / Пер. з давньогрецької. – К.: Основи, 2000. – 238 с.
  3. Гаєк Ф.А. Конституція свободи / Пер.з англ. – Львів: Літопис, 2002. – 556 с.
  4. Токвіль де А. Давній порядок і революція / Пер. з фран. Г.Філіпчук. – К.: Юніверсум, 2000. – 224 с.
  5. Тофлер Е. Третя хвиля / Пер.з англ. – К.: Всесвіт, 2000. –  480 с.
  6. Європейський консорціум з політичних досліджень 
  7. Бібліотека політичної науки Оксфордського університету
  8. Вісник Львівського університету: серія філософсько-політологічні студії  

Силабус:

Завантажити силабус