Арт-техніки активізації внутрішніх ресурсів людини

Тип: На вибір студента

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
910доцент Левус  Н. І.ФФПм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
94ФФПм-11доцент Левус  Н. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Арт-техніки активізації внутрішніх ресурсів людини» займає одне з центральних місць в структурі підготовки професійних психологів, які отримують спеціалізацію «Педагогічна психологія». Програма містить загальні теми для ознайомлення зі специфікою застосування арт-технік. Спеціальні теми програми розкривають методи використання різноманітних матеріалів, які в арт-корекційній роботі відіграють роль виражальних засобів. Наступне коло спеціальних тем стосується використання арт-технік в роботі з особистісними, мотиваційними та соціальними проблемами клієнтів. І завершують тематичний перелік питання щодо поєднання образотворчої роботи з іншими формами творчого самовияву.

Результати навчання

Загальні та спеціальні компетентності:

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

СК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.

СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік.

СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології.

СК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.

СК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях.

Програмні результати:

Пр4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій.

ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість.

ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній зв’язок, оцінювати якість.

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та

загальнолюдські цінності.

ПР11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.

Форми та методи навчання: лекції, консультації, самостійна робота, практичні роботи.

Форма звітності: залік.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

Основна література:

 • Копытин А. И. Системная арт-терапия / А. И. Копытин. – СПб. : Питер, 2001. – 234 с.
 • Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии / А. И. Копытин. – СПб. : Питер, 2002. – 368 с.
 • Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии : подходы, диагностика, система занятий / Л. Д. Лебедева. – СПб. : Речь, 2005. – 256 с. Практикум по арт-терапии / Под ред. А. И. Копытина. – СПб. : Питер, 2000. – 465 с. – (Серия „Практикум по психологии”).
 • Никитин В. Н. Арт-терапия : учебное пособие / Никитин В. Н. – М. : Когито-Центр, 2014. – 327 с.
 • Практическая арт-терапия : лечение, реабилитация, тренинг. – М. : Когито-Центр, 2008. – 288 с.

Додаткова література:

 • Арт-терапия / Сост. и общ. ред. А. И. Копытина. – СПб. : Питер, 2001. – 320 с. – (Серия „Хрестоматия по психологии”).
 • Арт-терапия : новые горизонты / Под. ред. А. И. Копытина. – М. : Когито-Центр, 2006. – 336 с.
 • Арт-терапия в эпоху постмодерна / Под ред. А. И. Копытина. – СПб. : Речь, 2002. – 224 с.
 • Бетенски М. Что ты видишь? Новые методы арт-терапии / М. Бетенски ; пер. с англ. М. Злотник. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 256 с. : ил. – (Серия „Ступени психотерапии”).
 • Будза А. Арт-терапия. Йога внутреннего художника / А. Будза. – СПб. : Северо-Запад ; Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 317, [2] с.
 • Ваверниеце И.Искусствотерапия / Ваверниеце И., Кревица Э., Упмале А. и др. ; под ред. К. Мартинсонепер ; пер. с латыш. А. Карповой. – СПб. : Речь, 2014. – 351 с.
 • Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по креативной терапии / Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. – СПб.: Речь, 2001. – 390 с.
 • Киселева М. В. Загадка арт-терапии, или Пробуждение внутреннего ребенка / Киселева М. В. – СПб.; М. : Речь, 2019. 77, [3] с.
 • Кокоренко В. Л. Арт-технологии в подготовке специалистов помогающих профессий / В. Л. Кокоренко. – СПб. : Речь, 2005. – 101 с.
 • Копытин А. И. Психодиагностика в арт-терапии. – СПб.: Речь, 2014. – 284 с.
 • Копытин А. И. Руководство по групповой арт-терапии / А. И. Копытин. – СПб. : Речь, 2003. – 320 с.
 • Копытин А. И. Руководство по детско-подростковой и семейной арт-терапии / А. И. Копытин, Е. Е. Свистовская. – СПб. : Речь, 2010. – 250 с.
 • Копытин А. И. Техники аналитической арт-терапии : исцеляющие путешествия / А. И. Копытин, Б. Корт. – СПб. : Речь. – 144 с.
 • Лебедева Л. Д.Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии / Лебедева Л. Д., Никонорова Ю. В., Тараканова Н. А. – СПб.: Речь, 2006. – 332 с.
 • Никитин В.Образ и сознание в арт-терапии. – Изд. 2-е, испр. и доп. / Никитин В., Цанев П. – М. : Когито-Центр, 2018. – 268 с.
 • Новикова К. В. Теория и практика арт-терапии : учебное пособие / Новикова К. В. – Хабаровск : Издательство ТОГУ, 2016. – 275 с.
 • Платонова О. В.Арттерапия в художественном музее : Учеб. пособие для гуманитар.-худож. вузов. / Платонова О. В., Жвитиашвили Н. Ю. – СПб.: СпецЛит, 2000. – 143 с.
 • Практикум по арт-терапии / под ред. А. И. Копытина. – СПб.: Питер, 2000. – 443 с.
 • Терапия искусствами: интермодальный подход = Expressive arts therapy : сборник статей / под ред. Е. В. Буренковой, В. В. Сидоровой. – Пенза : Соколов А. Ю., 2017. – 134 с.
 • Ферс Г. М. Тайный мир рисунка / Ферс Г. М. – СПб.: Европейский дом, 2000. – 165 с.
 • Штейнхардт Л. Юнгианская песочная психотерапия / Штейнхардт Л. – СПб.: Питер, 2001. – 375 с.

Силабус:

Завантажити силабус