Архітектурні пам’ятки Львівщини

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Ліщинська-Милян О. І.ФФК-51м,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФФК-41доцент Ліщинська-Милян О. І.

Опис курсу

«Архітектурні пам’ятки Львівщини» є вибірковою дисципліною і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 034 «Культурологія». Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Предметом вивчення є історично-культурологічний вимір пам’яток зодчества Львівщини; провідні художньо-естетичні та історико-культурні тенденції архітектурної практики; загальнокультурні закономірності. Основними завданнями є розглянути в історично-культурологічному ракурсі пам’ятки зодчества Львівщини найдавнішого періоду, доби Ренесансу, бароко, ХІХ та ХХ ст.; проаналізувати провідні художньо-естетичні та історико-культурні тенденції архітектурної практики кожного історичного періоду; порівняти елементи західно-європейського, візантійського, українського національного та ін. стильових рис пам’яток архітектури; співставити різні архітектурні періоди забудови Львівщини та простежити загальнокультурні закономірності. Знання студентів контролюють за якістю виступів на семінарських заняттях, індивідуальних завдань самостійної роботи, а також за якістю виконання контрольних модульних робіт. Діагностують студентів поточним контролем і оцінюють у 100 балів.

Рекомендована література

Рекомендована література:

-Архітектура Львова: час і стилі. ХІІІ–ХХІ ст. / Упор. Ю. Бірюльов. – Львів, 2008.

-Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії. – Львів, 2005.

-Вуйцик В. Державний історико-архітектурний заповідник у Львові. – Львів, 1991.

-Ковальчук Х. Особливості архітектури Львова ХVІІІ ст. – пер. пол. ХІХ ст. – Львів, 2005:

https://mydisser.com/en/catalog/view/49/50/32048.html

-Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові / І. Крип’якевич. – Львів, 1991.

-Лінда С. Архітектура Львова періоду історизму:

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/35434/1/6_27-33.pdf

-Мацюк О. Замки і фортеці Західної України. – Львів, 1997.

-Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. – Київ, 2001.

-Січинський В. Архітектура і мистецтво Львова. Част. І Част. ІІ:

https://photo-lviv.in.ua/arhitektura-i-mystecztvo-lvova-chastyna-persha/

https://photo-lviv.in.ua/arhitektura-i-mystecztvo-lvova-chastyna-druga/

-Січинський В. Львівський ренесанс:

http://www.ji.lviv.ua/ji-library/lviv2/sichynskyj.htm

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус