Литвин Віталій Сергійович

Посада: доцент кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-79

Електронна пошта: vitaliy.lytvyn@lnu.edu.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Порівняльна політологія, політичні інститути, партії та партійні системи, вибори та виборчі системи, політичні режими, форми та системи державного правління, уряди, країни Центральної та Східної Європи.

Курси

Публікації

Vitaliy Lytvyn – CV

https://lnulviv.academia.edu/Vitaliy_Lytvyn

Наукові праці, які вийшли друком:

І. Дисертаційне дослідження:

 1. Литвин В. Порівняльний аналіз стабільності урядів країн Центральної Європи та України / Віталій Литвин. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – 301 с.

ІІ. Монографії/Розділи в зарубіжних колективних монографіях:

 1. Литвин В. До проблеми розрізнення напівпрезиденталізму та парламентаризму : напівпрезидентські системи з номінальними президентами у Центральній Європі (на прикладі Болгарії, Словаччини, Словенії та Чехії) / Віталій Литвин // Rozwój polityczny i spoleczny państw Europy Środkowej i Wschodniej / Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka. – Kutno, 2013. – S. 149–171.
 2. Литвин В. Напівпрезидентські системи в країнах Центральної Європи : детермінанти дефініювання / Віталій Литвин // Transformacje ustrojowe w Europie Srodkowej i Wschodniej / Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Bialoblockiego i Anatoliya Romanyuka. – Kutno, 2012. – S. 207–225.

ІІІ. Підручники та навчальні посібники:

 1. Литвин В. Політичні режими сучасності : інституційні та процесуальні виміри аналізу / Віталій Литвин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 632 c.
 2. Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи : порівняльний аналіз / Анатолій Романюк, Віталій Литвин, Надія Панчак-Бялоблоцка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 462 c.

ІV. Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях з політичних наук:

 1. Литвин В. Великі коаліції у контексті коаліційних урядів більшості : концептуалізація, політичні причини та наслідки на прикладі парламентських демократій у Європі / Віталій Литвин, Анатолій Романюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2013. – № 2 (64). – С. 473–504.
 2. Литвин В. Еволюція категорії “напівпрезиденталізм” : М. Дюверже як засновник понятійного і теоретичного конструктів? / Віталій Литвин // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2012. – № 3. – С. 42–51.
 3. Литвин В. Застосування техніки “санітарного кордону” до радикальних партій у країнах Західної Європи : наслідки та висновки для України / Віталій Литвин, Анатолій Романюк // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2015. – № 3 (77). – С. 274–302.
 4. Литвин В. Збалансований напівпрезиденталізм : теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви й перспективи реформування в Україні / Віталій Литвин // Нова парадигма. – К. : Вид-во імені М. П. Драгоманова 2014. – № 125. – С. 145–163.
 5. Литвин В. Концепти “дефектної” та “вбудованої” демократії : дефініція та генералізація / Віталій Литвин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2012. – № 6 (62). – С. 68–90.
 6. Литвин В. Концепти дефектної та вбудованої демократії у сучасній порівняльній політології / Віталій Литвин // Вісник Дніпропетровського університету : Філософія, соціологія, політологія. – 2012. – Т. 20. – № 9/2. – Вип. 22 (3). – С. 200–206.
 7. Литвин В. Концептуальне визначення поняття “урядова стабільність” / Віталій Литвин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія, Філософія. – 2008. – № 10. – С. 37–42.
 8. Литвин В. Подвійна виконавча влада : теорія та практика європейського півпрезиденталізму / Віталій Литвин // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2009. – №3. – С. 25–33.
 9. Литвин В. Популістські партії у структурі модерних партійних систем країн Центральної Європи : порівняльний аналіз / Віталій Литвин // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2012. – № 2. – С. 69–77.
 10. Литвин В. Теоретико-методологічні “хвилі” дослідження республіканських систем державного правління : від В. Баджехота до Р. Елгі / Віталій Литвин // Вісник Львівського університету : “Серія філософсько-політологічні студії”. – 2013. – № 3. – С. 145–155.
 11. Литвин В. Теорія та практика когабітації в напівпрезидентських системах Європи / Віталій Литвин // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2011. – №. 4. – С. 140–149.
 12. Литвин В. Типи урядових кабінетів / Віталій Литвин // Політологічний вісник : Збірник наукових праць. – 2008. – № 37. – С. 123–138.
 13. Литвин В. Урядова стабільність крізь призму партійних детермінант країн Центральної Європи / Віталій Литвин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія, Філософія. – 2009. – № 13. – С. 110–118.
 14. Литвин В. Урядова стабільність : теоретико-методологічні засади дослідження / Віталій Литвин // Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку. – 2009. – № 21. – С. 117–122.

V. Наукові статті у зарубіжних фахових виданнях з політичних наук:

 1. Литвин В. Напівпрезидентська система правління у контексті республіканської форми правління : типологізація, конституційно-правові і політичні виклики та перспективи реформування в Україні / Віталій Литвин // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2014. – Nr. 2. – S. 156–181.
 2. Литвин В. Республіканізм із посадою суперпрезидента : до з’ясування суті суперпрезиденталізму та диференціації президентських і напівпрезидентських систем правління з суперпрезидентами / Віталій Литвин // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2014. – Nr. 1. – S. 159–188.
 3. Литвин В. Теоретичні особливості, інституційні ризики та позитиви збалансованого напівпрезиденталізму й перспективи його реформування в Україні / Віталій Литвин // Studia Politologica Ucraino-Polona (“Українсько-польські політологічні студії”). – 2015. – № 5. – С. 45–54.
 4. Романюк А. Техніка “санітарного кордону” до радикальних партій у країнах Центрально-Східної Європи / Анатолій Романюк, Віталій Литвин // Studia Politologica Ucraino-Polona (“Українсько-польські політологічні студії”). – 2014. – № 4. – С. 130–144.
 5. Lytvyn V. Republicanism with the position of superpresident : differentiation of presidential and semi-presidential systems of government with superpresidents / Vitaliy Lytvyn // Studia Politica : Romanian Political Science Review. – 2015. – Vol. XV. – No. 2. – P. 289–318.
 6. Łytwyn W. Ewolucja instytucji prezydentury w politycznej historii Ukrainy : ustanowienie prezydentury, kompetencje, rola i miejsce prezydenta w systemie rządow / Witalij Łytwyn // Politeja : Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. – 2015. – Nr. 2 (34/1) : Studia Ukraińskie. – S. 25–62. (Україномовна версія).
 7. Lytvyn V. Types of cabinets and cabinet stability in Central and Eastern European parliamentary democracies (1990–2013) / Vitaliy Lytvyn // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2015. – Nr. 3. – S. 244–266.

VI. Наукові статті в інших вітчизняних виданнях:

 1. Литвин В. Класифікація європейського півпрезиденталізму / Віталій Литвин // Демократичне врядування : Електронне наукове фахове видання. – 2009. – № 3.

VII. Словники:

 1. Литвин В. “Денацифікація”, “Друге читання”, “Патримоніалізм” / Віталій Литвин // Політологія : сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / ред. Л.Д. Климанська, Я.Б. Турчин, Н.М. Хома. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 87, 108, 284.

VIII. Матеріали та тези наукових конференцій:

 1. Литвин В. Етапи розвитку та різновиди напівпрезиденталізму в Україні (1991–2015 рр.) / Віталій Литвин // Польсько-українська наукова конференція “Особливості політичного процесу у країнах Європи : концептуальні та інституціональні чинники”. – Кутно : Вища школа регіональної економіки, червень 2015 р. (в редакції).
 2. Литвин В. Етнічні чинники політичного процесу після президентських виборів 2004 року / Віталій Литвин // Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Романюк А. С., Скочиляс Л. С. – Львів : ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – С. 41–48.
 3. Литвин В. Збалансований напівпрезиденталізм: особливості, ризики та позитиви / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2014 рік / Відп. за випуск Л. Рижак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 12. – С. 170–175.
 4. Литвин В. Концепт ефективної демократії у сучасній порівняльній політології : дефініція, операціоналізація та наслідки / Віталій Литвин // Духовність. Культура. Наука : Матеріали міжнародної наукової конференції (Львів, 2–3 жовтня 2012 року) / Відп. за випуск проф. В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 5. Литвин В. Концепти “дефектної” та “вбудованої” демократії : дефініція та генералізація / Віталій Литвин // Восьмі Курасівські читання на тему “Політичний режим у сучасній Україні”, К., 4 жовтня 2012 р. – Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2012. – № 6 (62). – С. 68–90.
 6. Литвин В. Напівпрезидентська система правління : конституційно-правові виклики та перспективи для України на фоні світового інституційного досвіду / Віталій Литвин // Всеукраїнська науково-практична конференція : Конституція України: політико-правові виклики і перспективи. – 26 червня 2014 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – С. 38–63.
 7. Литвин В. Напівпрезидентські системи з номінальними президентами у країнах Європи / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 10.
 8. Литвин В. Способи замірів урядової стабільності / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 239–242.
 9. Литвин В. Супернапівпрезиденталізм і суперпрезиденталізм : до теоретико-методологічної різниці президентсько-парламентських напівпрезидентських і президентських республік з сильними президентами / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск проф. В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 11.
 10. Литвин В. Техніка “санітарного кордону” у формуванні урядових кабінетів європейських країн / Віталій Литвин // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 9. – С. 282–
 11. Литвин В. Урядова стабільність : дослідження крізь призму виборчих циклів / Віталій Литвин // Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 році : Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 року) / Романюк А. С., Скочиляс Л. С., Шиманова О. В. – Львів : Генеза-ЦПД, 2007. – С. 94–99.

IX. Науково-аналітичні матеріали:

 1. Виборчий процес-2006 в Україні : політико-правові аспекти та регіональні особливості / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів : ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 202 с.
 2. Литвин В. Порівняльний аналіз ефективності діяльності депутатів українського парламенту : на прикладі народних обранців з Львівщини (2007–2012) / Віталій Литвин // Представлення результатів дослідження громадської організації “Інститут дослідження соціального капіталу”, Львів (Україна), вересень 2012 р.
 3. Регіональний вимір політичного процесу в Україні у 2007 році : Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (Львів, 10 листопада 2007 року) / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С., Шиманова О.В. – Львів : Генеза, 2007. – 132 с.
 4. Україна після президентських виборів : становлення демократії та розвиток громадянського суспільства : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів : ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 152 с.

 

Наукові праці, які подано до друку:

I. Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях з політичних наук:

 1. Литвин В. Конструкції більшості та меншості у сучасних системах всенародних президентських виборів : порівняльний аналіз / Віталій Литвин, Анатолій Романюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : Серія “Політологія”. – 2015 (в редакції).

 II. Наукові статті у зарубіжних фахових виданнях з політичних наук:

 1. Литвин В. Эффективность и качество демократии в сравнительной политологии : дефинитивные и концептуальные параметры анализа / Виталий Литвин // Świat Idei i Polityki (Мир идеи и политики). – 2015 (в редакції).
 2. Lytvyn V. The Problem of Distinction between Semi-Presidentialism and Parliamentarism : Semi-Presidential Systems of Government with Nominal Presidents in Central and Eastern Europe (as exemplified by Bulgaria, Slovakia, Slovenia and the Czech Republic) / Vitaliy Lytvyn // Politička misao. – 2015 (в редакції).
 3. Lytvyn V. Theoretical Framework of Balanced Semi-Presidentialism, its Institutional Risks/Positives and Prospects for Reformation in Ukraine / Vitaliy Lytvyn // Studium Europy Srodkowej i Wschodniej : Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie. – 2015. – Nr. 4 (в редакції).
 4. Lytvyn V. Theory and Typology, Challenges and Consequences of Semi-Presidentialism Within Republican Form of Government and Prospects for its Reformation in Ukraine // The Annals of the University of Bucharest : Political Science Series. – 2016. – Vol. 1 (в редакції).

III. Наукові статті в інших вітчизняних виданнях:

 

 1. Литвин В. Моделі більшості та меншості у сучасних системах президентських виборів / Віталій Литвин // Україна електоральна 2010 : збірник наукових статей. – Львів : Центр політичних досліджень. – 2013 (подано до друку).

Біографія

Vitaliy Lytvyn – CV

Кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2004–2007 рр. на громадських засадах працював у Центрі політичних досліджень при Львівському національному університеті ім. Івана Франка. У 2007 р. закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка й отримав диплом магістра політології. В 2007-2008 рр. перебував на посаді редактора відділу політики Видавничої групи “Експрес”. У 2010 р. захистив дисертаційне дослідження на тему “Порівняльний аналіз стабільності урядів країн Центральної Європи та України” за спеціальністю “Політичні інститути та процеси” й отримав наукове звання кандидата політичних наук. З 2011 р. – асистент кафедри політології Львівського національного університету ім. Івана Франка. З 2015 р. – доцент кафедри політології Львівського національного університету ім. Івана Франка. На громадських засадах – співробітник громадської інтернет-газети “Купол” та Центру політичних досліджень при Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Автор понад сорока наукових праць.

Проекти

1. Проект Міжнародного Вишеградського Фонду (МВФ), спрямований на імплементацію навчального курсу “Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи й інших країн ЦСЄ” для студентів-магістрів кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка. Термін виконання – 2015-2018 рр.

Сайт проекту: http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/v4_cooperation/v4_cooperation_main_page.htm

Координатори проекту: професор Романюк А.С. і доцент Литвин В.С.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!