Вдовичин Ігор Ярославович

Посада: професор кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-44-62

Наукові інтереси

Зарубіжна та українська політична думка; Історія держави і права; Методологія науки

Публікації

Вдовичин І.Я. Свобода особи в правій українській політичній думці (20–30 рр. ХХ ст.) [Текст]: Монографія / Ігор Вдовичин. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 512 с.; Вдовичин І.Я. Людина в системі політико-правових відносин // Людина в сучасному світі. В трьох книгах. Книга 3. Антропний принцип концептуалізації політики у науковому дискурсі : колективна монографія / [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, О. Ю. Дащаківська та ін. ] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 517-577.; Вдовичин І.Я. Інтеграційний вимір інституту прав людини / І.Я. Вдовичин, І.М. Жаровська, Ю.О Фігель. – Львів: Видавництво «Сполом», 2013. – 188 с.;  Вдовичин І.Я. Доктрина природного права в українській  політичній думці 20-30 рр. ХХ ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014. – № 3 (71). – 548 с. – С. 385–394.; Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб / І.Я. Вдовичин. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 248 с.

Біографія

Народився 9 червня 1960 р., в с. Колоколин, Рогатинського р-ну, Івано-Франківської області. В 1997 р. закінчив середню школув м. Бурштин. У 1982-1987 рр. навчався на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. В 1989-1992 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю «політологія» у Львівському державному університеті імені Івана Франка на кафедрі політології. В 1994 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему: «Політична культура молоді: суть та проблеми формування».  Вчене звання доцента присвоєно у 2002 р. Доктор політичних наук з 2011 року. Тема дисертації: «Свобода особи в українській політичній думці правого спрямування (20–30-х рр. ХХ ст.)». Вчене звання професора присвоєно у 2013 р.

Після навчання в аспірантурі працював в науково-дослідному центрі періодики Львівської національної наукової бібліотеки НАН України ім. В. Стефаника на посаді наукового співробітника (1993-1997 рр.). З 1997 р. на викладацькій роботі у Львівській комерційній академії. З 2012 р. професор кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!