Сарабун Оксана Богданівна

Посада: асистент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Електронна пошта: oksana.sarabun@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Соціальна філософія; філософія екзистенціалізму; проблематика відповідальності в сучасній філософській традиції.

Курси

Публікації

Статті у фахових наукових виданнях України:

 1. Сарабун О. Відповідальність як екзистенційний модус свободи у філософській творчості Альберта Камю / Оксана Сарабун // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2012. – Вип.10. – С. 129–140.
 2. Сарабун О. Екзистенція як шлях від усвідомлення абсурду до здійснення свободи у філософії А. Камю / Оксана Сарабун // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2012. – Вип. 15. – С.137–144.
 3. Сарабун О. Екзистенція як переживання індивідом проекту духовного життя / О. Б. Сарабун // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія. – 2012. – № 9/2. – Т. 20. – Вип. 22 (4). – С. 8–12.
 4. Сарабун О. Концепт відповідальності як явище громадянського соціуму / Оксана Сарабун // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2013. – Вип. 16. – С. 90–97.
 5. Сарабун О. Відповідальне конструювання історичної дійсності з позиції Карла Ясперса / О. Б. Сарабун // Актуальні проблеми філософії та соціології. – Одеса : Видавництво Національного університету «Одеська юридична академія». – 2015. – Вип. 8. – С. 116–119.
 6. Сарабун О. Відповідальне здійснення екзистенційно-трансцендентного виміру особи у філософії К. Ясперса / Оксана Сарабун // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2015. – Вип. 17. – С. 53–60.

 

Статті в закордонних фахових виданнях:

 1. Сарабун О. Ответственность как момент этического самоосуществления человека в философии Сёрена Кьеркегора / О. Б. Сарабун // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Издательство «Грамота».– 2013. – № 12 (38). – Ч. І. – С. 159–161.

 

Статті в інших закордонних виданнях:

 1. Сарабун О. Відповідальність як ідентифікатор системи моральних координат в концепції Чарльза Тейлора / Оксана Сарабун // Європеєць як творець цивілізації розвитку і прогресу. – Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu. – 2014. – С. 93–97.
 2. Сарабун О. «Революція гідності» в Україні в світлі філософії А. Камю як «Совісті Заходу» ХХ ст. / Оксана Сарабун // Intelektualiści i młoda inteligencja budowniczymi społeczeństw obywatelskich. Wyzwania, dokonania, zatory, porażki. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. – 2015. – С. 286–290.

Рецензії:

 1. Сарабун О. Сучасні тенденції західної філософії. Рецензія на навчальний посібник Андрія Дахнія “Нариси історії західної філософії ХІХ–ХХ ст.” – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 488 с. / Оксана Сарабун // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – 2015. – Вип. 17. – С. 138–141.

Тези:

 1. Сарабун О. Відповідальність як екзистенційний модус свободи у філософській творчості Альбера Камю / Оксана Сарабун // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 9. – С. 59–61.
 2. Сарабун О. Екзистенційність соми на противагу духовно-тілесній дихотомії / Сарабун Оксана // Тези студентської наукової конференції філософського факультету «Дні науки – 2012» (до 20-річчя відновлення філософського факультету), 05-06 квітня 2012. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 41–44.
 3. Сарабун О. Гуманістичний потенціал екзистенціалізму / Сарабун О. Б. // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Запорізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 квітня 2012р.): у 4-х частинах. − Д. : ТОВ «Інновація», 2012. − ч.4. − С. 62–64.
 4. Сарабун О. Екзистенція як умова відповідальності людини через здійснення її свободи / О. Б. Сарабун // Матеріали міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету – 2012», 18–19 квітня 2012 р. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Ч. 7. – С. 164–166.
 5. Сарабун О. Значення концепту дії для становлення свободо буття у філософії Ж.-П. Сартра / Сарабун О. Б. // Матеріали другої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси», (м. Дніпропетровськ, 20 жовтня 2012 р.): у 3-х частинах. – Д. : ТОВ «Інновація», 2012. – ч. 2. – С. 96–99.
 6. Сарабун О. Концепт відповідальності як явище громадянського соціуму / О. Б. Сарабун // Матеріали міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету – 2013», 16–17 квітня 2013 р. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Ч. 8. – С. 192–193.
 7. Сарабун О. Відповідальність як ідентифікатор системи моральних координат в концепції Чарльза Тейлора / Оксана Сарабун // Матеріали міжнародної наукової конференції «Європеєць як творець цивілізації розвитку і прогресу» кафедри філософії філософського факультету ЛНУ імені І. Франка (м. Львів, 17–18 вересня 2013 р.) – Львів: Малий видавничий центр філософського факультету ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – С. 83-86.
 8. Сарабун О. Відповідальність, як вияв етичного рівня самоздійснення у філософії Сьорена К’єркеґора / Сарабун О. Б. // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науковий діалог «Схід–Захід». (АРК, м. Бахчисарай, 12 жовтня 2013 р.): у 4-х частинах. – Д. : Видавництво «Інновація», 2013. – ч. 1. – С. 114–117.
 9. Сарабун О. Концепт філософської віри з позиції Карла Ясперса / Оксана Сарабун // Тези звітної наукової конференції філософського факультету, 10-11 лютого 2014 / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 35-38.
 10. Сарабун О. Відповідальність за історичне здійснення екзистенції у філософії Карла Ясперса / О. Б. Сарабун // Матеріали міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету – 2014», 15–16 квітня 2014 р. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – Ч. 5. – С. 111–113.
 11. Сарабун О. Б. Екзистенційна відповідальність як спосіб соціалізації індивіда / О. Б. Сарабун // Cуспільні трансформації і безпека: глобальний, національний та особистісний виміри: Матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 червня 2014 р.). – Львів: Львівський інститут МАУП, 2014. – С. 30-32.
 12. Сарабун О. Карл Ясперс про відповідальне становлення екзистенційно-трансцендентного виміру особи / Оксана Сарабун // Тези звітної наукової конференції філософського факультету за 2014 рік / Відп. за випуск Л. Рижак. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 33-36.
 13. Сарабун О. Б. Концепти метафізичного бунту та історичної революції у філософській творчості А. Камю / О. Б. Сарабун // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 11 черв. 2015 р.) / Львів. ін-т МАУП ; ДУ “Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України” ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Гринькевич О. С. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2015. – С. 48-53.
 14. Сарабун О. Б. Безвідповідальність як асоціальність в концепції Ж.-П. Сартра / О. Б. Сарабун // Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 17 черв. 2016 р.) / Львів. ін-т МАУП ; ДУ “Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України” ; [редкол. : Лелик Л. І., Садова У. Я., Данилюк Л. Г. та ін.]. – Львів : Львів. ін-т МАУП, 2016. – С. 24-27.
 15. Сарабун О. Екзистенційна настанова як умова діалогу з національною спільнотою / Оксана Сарабун // Тези міжнародної конференції «Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської і світової спільнот», 22-24 червня 2016. – Львів: ВЦ філософського ф-ту ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 204-206.

 

 

Біографія

Сарабун Оксана Богданівна (30.10.1989, м. Львів).

Закінчила філософський ф-т ЛНУ ім. І.Франка (2010), магістратуру філософ. ф-ету ЛНУ ім. І.Франка (2011), аспірантуру ЛНУ ім. І.Франка (2011-2014).
У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію «Відповідальність як модус вільного самоздійснення людини у філософії екзистенціалізму» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.
З 2014 р. працює асистентом кафедри філософії ЛНУ ім. І.Франка.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!