Сафонік Лідія Миколаївна

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси: : соціальна філософія, антропологія, сенсологія, метафізика, онтологія.

Публікації

Автореферат Сафонік Л.М.

СПИСОК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 

Одноосібна монографія:

 

 1. Сафонік Л. Буттєвість сенсу людського життя / Лідія Сафонік . – ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – 350 с.

 

 Наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:

 

 1. Сафонік Л. Тіло як соціальна знакова система / Лідія Сафонік // Вісник Львівського університету. – Львів, 2005. – Вип. 8. – С. 83–93.
 2. Сафонік Л. Взаємозв’язок культурної (соціальної) антропології з етнографією, етнологією та соціологією / Лідія Сафонік // Вісник Львівського університету. – Львів, 2009. – Вип. 12. – С. 155–163.
 3. Сафонік Л. Філософія і вино: пошук єдності / / Лідія Сафонік // Вісник Черкаського університету. – № 210. – Черкаси, 2011. – С. 59–64.
 4. Сафонік Л. Благовоління перед життям як утвердження сенсу життя (критика морально-етичної концепції А. Шопенгауера) / Лідія Сафонік // Вісник Львівського університету. – Сер. Філософсько-політологічні студії. – Львів, 2012. – С. 49–56.  – Вип. 1.
 5. Сафонік Л. Сенс життя людини у філософії першої половини ХХ століття / Лідія Сафонік // Наукові записки. – Острог, Вид.-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 10. – С. 225–233.
 6. Сафонік Л. Смисли буття як підгрунтя сенсу життя у фундаментальній онтології М. Гайдеггера / Лідія Сафонік // Філософський альманах. Мультиверсум. – Вип. 6 (114). – К. : Інститут філософії імені Г. С. Сковороди, 2012. – С. 3–13.
 7. Сафонік Л. Пошук нової онтологічної укоріненості людини у бутті як сенс життя / Лідія Сафонік // Вісник Львівського університету. – Вип. 15. – Львів, 2012. – С. 45–52.
 8. Сафонік Л. Реалізація душевних цінностей як сенс життя у філософії Й. Гессена / Лідія Сафонік // Вісник Львівського університету. – Сер. Філософсько-політологічні студії. – Львів, 2012. – С. 41–49. – Вип. 2.
 9. Сафонік Л. Метафізика Жіля Дельоза як методологічне підгрунтя аналізу сенсу та смислів буття людини / Лідія Сафонік // Практична філософія. – К. : Парапан ; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди, 2012 (44). – № 2. – С. 98–104.
 10. Сафонік Л. Розуміння сенсу життя в антропологічній думці М. Шелера, А. Гелена та Г. Плеснера: компаративний аналіз / Лідія Сафонік // Практична філософія. – К. : Парапан ; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди, 2012 (46). – № 4 – C. 57–66.
 11. Сафонік Л. Екзистенційна фрустрація як втрата сенсу життя / Лідія Сафонік // Вісник Львівського університету. – Львіві, 2013. – Вип. 16. – С. 51–58.
 12. Сафонік Л. Інший як умова витворення сенсу життя людини у філософії ХХ сторіччя / Лідія Сафонік // Практична філософія. – К. : Парапан ; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди, 2013 (48). – № 2. – 2013. – С. 181–191.
 13. Сафонік Л. Критика філософської антропології у фундаментальній онтології М. Гайдеггера / Лідія Сафонік // Наукові записки. – Острог : Вид.-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 14. – 35–40.
 14. Сафонік Л. Сенс життя як серцевина метафізичного мислення / Лідія Сафонік  // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці, 2013. – Вип. 665–666. – С. 77–81.
 15. Сафонік Л. Метафізика єдиного та множинного як методологічне підгрунтя аналізу сенсу життя та смислів буття / Лідія Сафонік // Вісник Львівського університету. – Сер. Філософсько-політологічні студії. – Львів, 2013. – С. 20–30. – Вип. 3.
 16. Сафонік Л. Деконструкція метафізики як вивільнення буттєвих смислів / Лідія Сафонік // Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження. – К. : ЦГО НАН України. – 2013. – № 29. – С. 156–168.
 17. Сафонік Л. Множинність буттєвих смислів як дорога до радості буття у філософії Ф. Ніцше / Лідія Сафонік // Практична філософія. – К. : Парапан ; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2014 (52). – № 2. – С. 158–167.
 18. Сафонік Л. Сенс життя та смисли буття: проблема розмежування / Лідія Сафонік // Практична філософія. – К. : Парапан ; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2014 (53). – № 3. – Стаття 1. – С. 178 –189.
 19. Сафонік Л. Сенс життя та смисли буття: проблема розмежування / Лідія Сафонік // Практична філософія. – К. : Парапан ; Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2014 (54). – № 4 . – Стаття 2. – С. 132–139.
 20. Сафонік Л. Безпритульність як можливість витворення cенсу життя (на прикладі філософської позиції Еміля Сьорана) / Лідія Сафонік // Університетська кафедра. – № 4. – К. : КНЕУ, 2015. – С. 149–156.

 

Видання іноземних держав або видання України, які включені до міжнародних наукометричних баз:

 

 1. Сафонік Л. Формування концепту «схильності до спільного блага» як гарантія виживання спільноти / Лідія Сафонік // Academia iuniora. – [зб. наук. праць].  – Український Вільний Університет, Мюнхен, 2015. – Вип. 2. – С. 91–106.
 2. Сафонік Л. Місце мови у процесах смислоконституювання дискурсів / Лідія Сафонік // Науковий збірник Українського Вільного Університету. –  Мюнхен, 2015. – Т. 20. – С. 194–201.
 3. Сафонік Л. Відкриті системи як спроба деконструкції метафізики тотальності / Лідія Сафонік  // Схід. Аналітично-філософський журнал. – Донецьк : Вид-во «Український культурологічний центр», 2014. – №. 1 (127). – С. 199–203.
 4. Сафонік Л. Знекоріненість як можливість витворення сенсу життя у сучасному соціальному просторі / Лідія Сафонік // Науковий журнал «ScienceRise». – №. 1 (1). – Харків, 2014. – С. 99–107.
 5. Сафонік Л. Смислова мозаїчність людського буття. – Гілея : Збірник наукових праць. – К. : «Вид-во «Гілея», 2016. – Вип. 114 (11). – С. 232–236.

Тези на міжнародних й вітчизняних наукових конференціях:

 

 1. Сафонік Л. Українська людина на шляху  прилучення до глобалізованої спільноти / Лідія Сафонік // Тези міжнародної конференції «Людина та її ідентичність в добу глобалізму». – Львів, 29–30 червня 2010. – С. 269–271.
 2. Сафонік Л. Освіта як спосіб укоріненості людини у бутті / Лідія Сафонік // Тези міжнародної науково-практичної конференції «Наука і духовність у системі сучасного управління». – Львів, 19 квітня 2012. – С. 233–234.
 3. Сафонік Л. Смисли буття як підґрунтя сенсу життя у філософії ХХ сторіччя // Тези міжнародної наукової конференції «Еволюція парадигм мислення в контексті глобалізацій них викликів». – Львів, 17–18 вересня, 2013. – С. 86–89.
 4. Сафонік Л. Сенс життя як серцевина метафізичного мислення / ЛідіяСафонік // Міжнародна наукова конференція «Гуманітарно-наукове знання: розмаїття парадигм», Чернівці, 14–15 жовтня 2013 року. – С. 77–81.
 5. Сафонік Л. Сенс життя європейської людини ХХ сторіччя як  множина буттєвих смислів / Лідія Сафонік // Матеріали XV Miedzynarodowej Konferencji PTU «Eropejczyk tworca cywilizacji rozwoju I postepu». – Warszawa–Lviv, 8 жовтня 2013. – S. 85–90.
 6. Сафонік Л. Кризовий стан сучасної антропології як наслідок дискурсу етноцентричного домінування та нав’язування смислів / Лідія Сафонік // Перша міжнародна мультидисциплінарна конференція / Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : [зб. наук. праць]. – Одеса : Фенікс, 15 травня 2015. – С. 212–213.
 7. Сафонік Л. Місце мови у процесах смислоконституювання дискурсів / Лідія Сафонік // Міжнародна  наукова конференція «Sapere aude!» Український Вільний Університет: 1941–2015 (До 70-річчя УВУ в Німеччині). – 8 жовтня 2015. – С. 194–201.
 8. Сафонік Л. Звивистий шлях діалогу та порозуміння / Лідія Сафонік // Міжнародна конференція «Філософія діалогу й порозуміння  в побудові європейської й світової спільнот». – Львів, 22–24 червня 2016. – С. 206–208.
 9. Сафонік Л. Тіло як соціально знакова система/ ЛідіяСафонік // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2006. – С. 50–51.
 10. Сафонік Л. Проблема людини в медичній антропології та медичній соціології другої половини ХХ ст. / Лідія Сафонік // Тези звітної конференції філософського факультету. – Львів, 2007. – С. 45–46.
 11. Сафонік Л. Антропологія в системі соціальних наук / Лідія Сафонік // Тези звітної конференції філософського факультету. – Львів, 2008. – С. 53–55.
 12. Сафонік Л. Динамічна антропологія як напрямок розвитку / ЛідіяСафонік // Тези звітної конференції філософського факультету. – Львів, 2011. – С. 307– 310.
 13. Сафонік Л. Сенс життя людини у філософії  першої половини ХХ століття. / ЛідіяСафонік // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. – Львів, 2012. – С. 18–22.
 14. Сафонік Л. Інший як умова витворення сенсу життя людини у філософії ХХ сторіччя / ЛідіяСафонік // Тези звітної конференції філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка. Львів, 2013. –  C. 68–72.
 15. Сафонік Л. Деконструкція метафізики як вивільнення буттєвих смислів / Лідія Сафонік // Всеукраїнська науково-філософська конференція «Гуманітарні інновації, їх особливості та роль в сучасному житті суспільства». – Київ, 2013. – С. 156–168.
 16. Сафонік Л. Чому потрібна деконструкція метафізики / ЛідіяСафонік // Тези звітної наукової конференції філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 22–24.
 17. Сафонік Л. Контекстуальність комунікування соціальних смислів / Лідія Сафонік // Тези звітної конференції філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2015. –  C. 15–17.
 18. Сафонік Л. Схильність до спільного блага як дискурс сьогодення / Лідія Сафонік // Матеріали наукової конференції «Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя». – Львів, 17–19 лютого 2016. – С. 76–79.
 19. Сафонік Л. Сенс, смисл, значення: питання розрізнення / ЛідіяСафонік // Тези звітної наукової конференції філософського факультету ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 9–14.
 20. Сафонік Л. Невизначеність сенсо-розуміння у ситуації неусталеності людини у бутті // Тези ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські обрії сьогодення» (присвяченої Всесвітньому дню філософії) Херсонського державного аграрного університету, Інституту соціально-гуманітарних досліджень ХДАУ. – Херсон, 17 листопада 2016 року. – С. 131–132.

Біографія

САФОНІК Лідія Миколаївна (4.11.1964, с. Сварині Володимирецького р-ну, Рівненської обл.) – філософ, канд. філос. наук (Еклектика як спосіб пізнання, 1996), доц. (2002).
Закінчила філос. ф-т. Київ. державного ун-ту імені Т. Г. Шевченка (1989). Аспірант кафедри філософії (1989–1992), асистент кафедри філософії (1983–2002), з 2002 доц. каф. філос. Львів. національного ун-ту імені Івана франка.
Автор понад 20 наук. та наук.-метод. праць, зокрема статей: Антропологія в системі народознавчих наук (2002),
Тіло як соціально знакова система (2005), Україна: шлях до громадянського суспільства за умов глобалізму (2006), Проблема взаємозв’язку антропології з етнографією, етнологією та соціологією (2009).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!