Пашук Андрій Іванович

Посада: професор кафедри історії філософії

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-50

Наукові інтереси

Історія філософії, історія середньовічної філософії, історія філософської думки в Україні. Автор понад 200 праць.

Курси

Публікації

Монографії, підручники, статті:

  1. Соціологічні та суспільно-політичні погляди С.А. Подолинського (Львів, 1965).
  2. Іван Вишенський – мислитель і борець (Львів, 1990);
  3. Українська церква і незалежність України (Львів, 2003).
  4. Філософський світогляд Івана Франка (Львів, 2007).
  5. Нариси з історії філософії Середніх віків (К., 2007).
  6. Серце і духовна сутність людини у філософській концепції Григорія Сковороди // Записки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. Праці Історично-філософської секції. Львів, 2002. Т. ССХLІІІ. С. 164–191.
  7. Місійна роль Церкви у піднесенні духовності та утвердженні державності українського народу // Київська традиція і східний обряд в Українському християнстві. Наук. Зб. Київ-Тернопіль, 2004. С. 45–51.
  8. І. Франко про національний ідеал як духовну основу до державної самостійності та національної незалежності українського народу // Соціогуманітарні проблеми людини. Львів, 2005. №1. С. 25–33.
  9. Діалог як метод пошуку істини у філософському творі І. Франка “На схилі віку” // Вісник ЛНУ. Серія філософські науки. До 150-річчя від дня народження Івана Франка, 2005. Вип. 7. С. 5–24.
  10. Франкова концепція українського націотворення // Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка. Праці історико-філософської секції. Львів, 2008. Т. ССLVІ. С. 446–468.

Біографія

Доктор філософських наук, професор; Заслужений діяч науки і техніки України, Указ Президента України від 4 листопада 1999 р.; Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка. Нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР 30 березня 1990 р. та орденом “За заслуги” ІІІ ступеня (жовтень 2011 р.)

Пашук Андрій Іванович – відомий український філософ. У 1950 р. закінчив історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка з відзнакою. У 1950-1951 рр. навчався на курсах підготовки викладачів суспільних наук на відділі філософії, організованих Міністерством освіти і науки УРСР у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. З 1951 р. за призначенням Міністерства освіти УРСР був зарахований старшим викладачем кафедри філософії Львівського державного університету імені Івана Франка, де працює до цього часу. У 1954 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Бази і надбудова суспільства”, а в 1967 р. докторську дисертацію “С. Подолинський та ідеологічна боротьба на Україні в 70 – на поч. 80-х років ХІХ ст.”. Проф. Пашук А.І. з 1985 року – завідувач кафедри філософії, з 1993 – історії філософії, з 1992 по 1996 роки – перший декан відновленого філософського факультету Львівського Університету.

Проф. Пашук А.І. фундатор історико-філософської наукової школи, яка своїми здобутками відома не лише в Україні, але й закордоном. Заслуга проф. Пашука А.І. та очолюваної ним історико-філософської школи полягає передусім в фундаментальних дослідженнях історико-філософських проблем духовної культури України.

А.І. Пашук бере активну участь у науково-видавничій діяльності. Протягом 1992-2000 рр. – відповідальний редактор Вісника Львівського національного університету: серія філософські науки, член ряду редколегій наукових видань, зокрема – Соціогуманітарні проблеми людини ЗНЦ НАН і МОН України, Записки НТШ: серія філософська та інші.

Вагомими є результати наукової та науково-методичної діяльності професора А.І. Пашука. Він є автором понад 200 друкованих праць, серед них 9 індивідуальних монографій та навчальних посібників з грифом МОН України:

Соціологічні і суспільно-політичні погляди С.А.Подолинського (1965); Іван Вишенський – мислитель і борець (1990); Українська Церква і незалежність України(2007);Філософський світогляд Івана Франка(2007); Нариси з історії філософії Середніх віків(2007).

Плідними є результати діяльності професора у справі підготовки наукових кадрів. Під його керівництвом підготували і захистили кандидатські дисертації 34 аспіранти і здобувачі, два науковці під його науковим керівництвом підготували і захистили докторські дисертації. Впродовж тривалого часу він був головою спеціалізованої вченої ради з філософських наук у Львівському університеті. У даний час заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій з філософських наук у Львівському університеті.

Проф. А. І. Пашук – активний учасник громадського життя Львова і області. Дійсний член Наукового товариства Шевченка, керівник його історико-філософського відділення. З 1989 по 1995 роки – голова Ради трудового колективу Львівського Університету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!