Харечко Ірина Зеновіївна

Посада: асистент кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-62

Наукові інтереси

система державного управління України та шляхи її удосконалення; електронне урядування; роль громадянина у суспільстві; новітні технології, їхнє місце у політичному житті держави, зарубіжний досвід їхнього застосування (електронна демократія, цифрова дипломатія, хактивізм)

Курси

Публікації

 1. Харечко І.З. Роль та місце інформаційних технологій у сучасній системі державного управління / І.З. Харечко // Слов’янський вісник. – 2011. – Випуск 12. – С. 271-276.
 2. Харечко І.З. Інформаційні технології в діяльності органів місцевої влади як засіб покращення участі громадян в державному управлінні / Ірина Харечко // Слов’янський вісник. – 2012. – Випуск 13. – С. 237-240. Аспірантка приймала безпосередню участь у написанні статті.
 3. Харечко І.З. Електронне урядування як ефективний механізм політичної взаємодії між державою та громадськістю / І.З. Харечко // Влада та управління. – 2012. – Випуск 2. – С. 31-44.
 4. Харечко І.З. Інтернет-портал органу державного управління як засіб громадської участі / І.З. Харечко // Матеріали круглого столу «Проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в Україні». – Сімферополь, Кримський інститут бізнесу, 2012. – С. 80-82.
 5. Харечко І.З. Сутність громадської участі на теоретичному та законодавчому рівнях / І.З. Харечко // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у науку». – Т. 3. – Луганськ, Глобус-Прінт, 2012. – С. 304-308.
 6. Харечко І.З. Теоретичні засади аналізу поняття «електронна участь» громадян у прийнятті рішень / І.З. Харечко // Гілея. – 2013. – Випуск 68 (№1). – С. 597-600.
 7. Харечко І.З. Політична освіта як чинник ефективного функціонування механізму участі громадян у прийнятті політичних рішень / І.З. Харечко // Освіта регіону. – 2013. – № 1(31). – С. 111-115.
 8. Харечко І.З. Політико-правові аспекти доступу до публічної інформації в Україні через мережу Інтернет / І.З. Харечко // Актуальні проблеми політики. – 2013. – Випуск 49. – С. 131-140.
 9. Харечко І.З. Вітчизняний політологічний дискурс публічної політики / І.З. Харечко // Політичний менеджмент. – 2013. – № 1-2 (57-58). – С. 27-34.
 10. Харечко І.З. Електронні консультації як ефективний засіб участі громадян у прийнятті політичних рішень / І.З. Харечко // Держава і право. – 2013. – Випуск 62. – С. 472-478.
 11. Харечко І.З. Доступ до публічної інформації в умовах інформаційного суспільства: поняття, механізми / І.З. Харечко // Матеріали I Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України». – Т. 1. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – С. 114-121.
 12. Харечко І.З. «Участь у публічній політиці» vs «політична участь»: порівняльний аналіз / І.З. Харечко // Social and political aspects of the post-industrial life activity of states: materials digest of the LX International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in military, sociological and political sciences. – London: IASHE, 2013. – 62-64.
 13. Харечко І.З. До питання про політичну роль інформаційно-комунікаційних технологій / І.З. Харечко // За матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційне суспільство: парадигма розвитку в ХХІ ст.». – Таврійський економічний журнал. – 2013. – № 4. – С. 18-20.
 14. Харечко І.З. До питання про правове регулювання відносин між владою та суспільством в умовах електронної демократії / І.З. Харечко // Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців». – Львів: Ліга-прес, 2013. – С. 204-208.
 15. Харечко И.З. Электронная демократия как модель улучшения политического участия граждан: зарубежный опыт / И.З. Харечко // Вестник Пермского университета. – Серия «Политология». – 2013. – № 3(23). – С. 110-120.
 16. Харечко І. Електронна демократія як стратегія виходу України із суспільно-політичної кризи / І. Харечко // Крок за кроком до мети: стратегія успіху для України: матеріали Регіональної науково-практичної конф., (Львів, 21 жовтня 2014 р.). – Львів: ПП «Оріон», 2014. – С. 113-118.
 17. Харечко І.З. До питання сутності концепції «електронна держава» / І.З. Харечко // Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення: матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф., (Луцьк, 27 листопада 2014 р.). – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2014. – С. 205-207.
 18. Harechko I.Z. Electronic participation in Ukraine / І. Harechko // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 4(37). – Том 22. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 82-85.
 19. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) : навч. енциклопед. словник-довідник / заг. ред. Хоми Н.М. – Львів: Новий світ-2000, 2015. – 490 с. (є автором 9 гасел-термінів: електронна держава, солідаризм, заморожений (тліючий) конфлікт, електронна медіація, електронні вибори; бандерофобія, рашист, совок, синдром старшого брата, «смотрящий»)

Біографія

Місце народження: Львів

2004-2009 рр. навчалася у Національному університеті «Львівська політехніка», кафедра міжнародної інформації. Отримала диплом з відзнакою (спеціальність –  «Міжнародні відносини», спеціалізація – «Міжнародна інформація», кваліфікація – інформаційний аналітик-міжнародник).

20 лютого-01 грудня 2010 р. – асистент кафедри міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

01 грудня 2010 р. – 30 листопада 2013 р. навчалася в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

З березня 2014 р. і дотепер працюю на посаді асистента кафедри міжнародної інформації у Національному університеті «Львівська політехніка».

11 вересня 2014 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка на тему: «Політико-правові механізми участі громадян у процесі прийняття політичних рішень в умовах електронної демократії».

31 жовтня 2014 р. отримала диплом кандидата політичних наук.

з 9 лютого 2015 р. – асистент кафедри теорії та історії політичної науки філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!