Гарбадин Андрій Стефанович

Посада: доцент кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-62

Наукові інтереси

Наукові інтереси: французький постмодернізм, пост структуралізм, методологія політичної науки, історія політичної думки, політична комунікація

Курси

Публікації

Наукові статті, опубліковані у фахових виданнях

 1. Гарбадин А. Марксистська інтерпретація відчуження та становища чужинця / Гарбадин А. // Вісник СевНТУ : зб. наук. праць, 2010.– Вип. 112. – С. 67-70. – (Серія «Політологія»).
 2. Гарбадин А. Політична форма вияву інакшості в екзистенціалізмі Жана-Поля Сартра та Альбера Камю через співвідношення свободи, від­повідальності і моралі / Гарбадин А. // «Гілея: науковий вісник» : зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 46 (4). – С. 583–591.
 3. Гарбадин А. Становище чужинця у політичній думці Античності / Гарбадин А. // Наукові праці : наук.-метод. журнал. – Миколаїв : Вид-во Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, 2011. – Вип. 143. – Т. 155. – С. 37–42. – (Серія «Політологія»).
 4. Гарбадин А. Стратегії функціонування влади у розумінні М.Фуко / Гарбадин А. // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2011. – № 949. – С. 21–28. – (Серія «Питання політології»).
 5. Гарбадин А. Слово як ідеологія у політиці: теоретичні особ­ливості вияву щодо чужинця / Гарбадин А. // «Гілея: науковий вісник» : зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 49 (7). – С. 561–567.
 6. Гарбадин А. Специфіка методологічного застосування постмодернізму у межах політичної науки / Гарбадин А. // Вісник СевНТУ : зб. наук. праць, 2011.– Вип. 123. – С. 45-49. – (Серія «Політологія»).
 7. Гарбадин А. Позаметодологічний концепт постструктуралістського дослідження: політологічний контекст / Гарбадин А. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць, 2012. – Вип. 2. – С. 145-154. – (Серія «Серія філософсько-політологічні студії»).
 8. Гарбадин А. Поняття епістеми Мішеля Фуко та владні механізми її вияву у політичній науці / Гарбадин А. // Соціогуманітарні проблеми людини : зб. наук. праць, Львів, 2012. – Вип. 6. – С. 185-192.
 9. Гарбадин А. Співвідношення концепту чужинця та політичної ідентичності у межах політологічного дискурсу / Гарбадин А. // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право: Зб. Наук. праць. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2012. – №1(13)– С. 18-24.
 10. Гарбадин А. Особливості вияву чужинства в основних політико-правових концепціях нового часу / Гарбадин А. // Освіта регіону : укр.-наук. журнал. – Київ : Вид-во ун-ту «Україна», 2012. – №. 2. – С. 32–38.
 11. Гарбадин А. Концепт чужинця в політологічному дискурсі / Гарбадин А. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць, 2012.  – Вип. 15. – С. 283-289. – (Серія «Серія філософські науки»).
 12. Гарбадин А. Проблема політичної ідентичності в контексті політологічного дискурсу / Гарбадин А. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць, 2013. – Вип. 3. – С. 222-230. – (Серія «Серія філософсько-політологічні студії»).
 13. Гарбадин А. Жіль Дельоз про чужинця як форму означення можливого світу у межах політичного дискурсу / Гарбадин А. // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science, 1(2). – Issue: 12, 2013. – p. 190-194.
 14. Гарбадин А. Феномен чужинця у структурах постмодерного розуміння політичного дискурсу Жака Дерріди / Гарбадин А. // Панорама політологічних студій : науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2013. – Вип. 11. – с. 14-22.
 15. Гарбадин А. Особливості політичного дискурсу, його обмежувальних механізмів щодо відтворення феномену чужинця у Мішеля Фуко / Гарбадин А. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць, 2013.  – Вип. 16. – С. 203-210. – (Серія «Серія філософські науки»).
 16. Гарбадин А. Симптоматичність чужинства у межах політико-дискурсивних практик згідно з концепцією Юлії Крістевої / Гарбадин А. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць, 2014. – Вип. 4. – С. 135-141. – (Серія «Серія філософсько-політологічні студії»).
 17. Гарбадин А. Класичні підходи до інтерпретації пізнавальних практик суб’єкта в політиці в Новий час/ Гарбадин А. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць, 2014. – Вип. 5. – С. 189-199. – (Серія «Серія філософсько-політологічні студії»).

Тези:

 1. Гарбадин А. Специфіка шизоаналізу у його політологічній екс¬плікації / Гарбадин А. // Aktualne Problemy Nowoczesnych Nauk (Premysl, 7 –15 czerwca 2011 r.) – Premysl, 2011. – S. 8–10.
 2. Гарбадин А. Перспективи номадологічного підходу у політичній науці / Гарбадин А. // Moderni Vymozenosti Vedy (Praha, 27 ledna – 05 unora 2011 r.) – Praha, 2011. – S. 82–84.
 3. Гарбадин А. Специфіка постмодерного тлумачення політичного дискурсу / Гарбадин А. // Тези звітної наукової конференції філософського факультету (Львів, 26-30 лютого 2010) / відп. за вип. В. Мельник. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Іван Франка, 2010. – С. 204-207.
 4. Гарбадин А. Означення чужинця у політичній думці античності / Гарбадин А. // Тези звітної наукової конференції філософського факультету (Львів, 26–30 лютого 2011) / відп. за вип. В. Мельник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Іван Франка, 2011. – С. 157–160.
 5. Гарбадин А. Специфіка впливу релігійного фанатизму на політичну сферу буття чужинця / Гарбадин А. // Матеріали міжнародної наукової конференції «Християнство та іслам: діалог культур і цивілізацій» (Севастополь, 16–20 трав¬ня 2011 р.) – Севастополь : СНТУ, 2011. – С. 37–41.
 6. Гарбадин А. Теорія комунікативної дії Ю. Габермаса: теоретична спорідненість з ідеями демократії / А. Гарбадин // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://postua.info/garbadyn.htm
 7. Гарбадин А.С. Інший Жака Лакана – концептуальні основи дискурсивного вияву у межах політичних відносин / А.С. Гарбадин // Методологія політичної науки: матеріали Другі методологічні читання. – Львів, грудень 2010. – С. 23–27.
 8. Гарбадин А.С. Вияв різоми Ж.Дельоза і Ф.Гваттарі у бутті політичного/ Гарбадин А. // Moderni Vymozenosti Vedy (Praha, 21.01.2011 – 05.02.2011) – Praha, 2011. – S. 23–28.Гарбадин А. Суть глобалізації у розумінні Жана Бодріяра / Гарбадин А. // Найновите научни постижения – 2012 (София, 17–25 март 2012 р.) – София, 2012. – С. 32–34.
 9. Гарбадин А. Гарбадин А. Концепції прогнозування глобальних наслідків в контексті політичного осмислення феномену глобалізації / Гарбадин А. // Strategiczne pytania swiatowei nauki – 2013 (Premysl, 7 –15 lutego 2013 r.) – Premysl, 2013. – S. 39–40.
 10. Гарбадин А. Сучасні тенденції дослідження феномену глобалізації / Гарбадин А. // Тези звітної наукової конференції філософського факультету (Львів, 26-30 лютого 2013) / відп. за вип. В. Мельник. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Іван Франка, 2013. – С. 370-374.
 11. Гарбадин А. Критерії обумовлення розрізнення у межах політичного дискурсу / Гарбадин А. // Методологія політичної науки: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Треті методологічні читання /Укл. Денисенко В.М., Угрин Л.Я. –Львів: ЛНУ, 2013. – С. 36-38.
 12. Гарбадин А. Вплив глобалізаційних тенденцій на діяльність міжнародних організацій / Гарбадин А. // Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Найновите научни постижения», – 2014. Том 11. Икономики. Държавна администрация. Политика. София: 2014. – С. 65-68.
 13. Гарбадин А. Політичне означення чужинця за А.Шопенгауером / Гарбадин А. // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy – 2014» Volume 14. Historia.Politołogija. : Przemyśl. Nauka i studia – s. 67-69.
 14. Гарбадин А. Некласичні підходи до означення свідомості у контексті політичного дискурсу / Гарбадин А. // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / відп. за вип. В. Мельник. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Іван Франка, 2014. – С. 201-205.

Енциклопедії:

 1. Історія політичної  думки:  навч.  енцикл.  словник-довідник  для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 765 с.
 2. Політологія : навч.  енцикл.  словник-довідник  для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 790 с.
 3. Політологія: енциклопедичний словник / За заг. ред. д-ра політ. н. Климанської Л. Д., д-ра політ. н. Турчин Я. Б., д-ра політ. н. Хоми Н. М. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 514 с.

Біографія

Народився 28 травня 1987 року у м. Львів. У 2009 році закінчив філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «політологія», отримав диплом магістра політології (з відзнакою). З 2009 по 1012 був аспірантом Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. Аспірантуру закінчив достроково, захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Феномен чужинця у постмодерному політологічному дискурсі». З

 

 • У 2004 році вступив до Львівського національного університету імені Івана Франка на відділення політології філософського факультету.
 • У 2009 році отримав диплом магістра політології (з відзнакою).
 • 3 01 листопада 2009 року по 2 березня 2012 року навчався в аспірантурі на кафедрі теорії та історії політичної науки філософського факультету.
 • 1 березня 2012 року захистив кандидатську дисертацію “Феномен чужинця у постмодерному політологічному дискурсі” зі спеціальності 23.00.01 – теорія та історія політичної науки.
 • З 1 вересня 2010 року працює асистентом кафедри теорії та історії політичної науки.
 • З 1 вересня 2014 року працює на посаді доцента кафедри теорії та історії політичної науки.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!