Бунь Вікторія Вікторівна

Посада: доцент кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-62

Наукові інтереси

Політична участь, політична культура, історія політичних вчень (Стародавній Схід, Античність, Середньовіччя)

Курси

Публікації

 1. Бунь В. Електоральний вибір та електоральна поведінка : основні моделі / В. Бунь // Українська національна ідея : реалії та перспективи розвитку. – 2006. – Вип. 18. – С. 22–27.
 2. Бунь В. Поінформованість як фактор компетентного електорального вибору / В. Бунь // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія, Філософія. – 2007. – Вип. 7 – 8. – С. 127–132.
 3. Бунь В. Потреби та мотиви виборця: вплив на детермінацію електорального вибору / В. Бунь // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія, Філософія. – 2008. – Вип. 10. – С. 89–95.
 4. Бунь В. Електоральний вибір : суть та основні складові / В. Бунь // Вісник Львівського університету. Філософські науки. – 2008. – Вип. 11. – С. 192–201.
 5. Бунь В. Соціополітичні поділи як детермінанти електорального вибору : суть та основні теорії / В. Бунь // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Політологія, Соціологія, Філософія. – 2009. – Вип. 12. – С. 79–83.
 6. БуньВ. Електоральна поведінка в Україні : фактори формування / Вікторія Бунь // Україна після президентських виборів: становлення демократії та розвиток громадянського суспільства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. / [уклад. Романюк А. С., Скочиляс Л. С.]. – Львів : ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – С. 108–111.
 7. Бунь В. Вплив інституційних факторів на електоральний вибір / Вікторія Бунь // Формування органів влади як результат виборчого процесу 2006 : матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, 17 черв. 2006 р., Львів / [уклад. Романюк А., Скочиляс Л.]. – Львів : ЦПД ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 22–28.
 8. Бунь В. Політична ідентифікація як фактор електорального вибору / Вікторія Бунь // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / [відп. за випуск В. Мельник]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 108–110.
 9. Бунь В. Електоральний вибір : суть, типи, особливості формування / Вікторія Бунь // Політична наука в Україні : стан і перспективи : матеріали всеукраїнської наукової конференції (10–11 травня 2007 р., Львів) / [уклад. Поліщук М., Скочиляс Л., Угрин Л.]. – Львів : ЦПД, 2008. – С. 152–158.
 10. Бунь В. Електоральна культура як фактор електоральної поведінки / Вікторія Бунь / Менеджмент за умов трансформаційних інновацій : виклики, реформи, досягнення : матеріали міжнародної наукової конференції, 10–12 травня 2007 р. Ч. 1 / ред. В.Ф. Живодьор, М.В. Жук, І.А. Медвєдєв, І.О. Захарова. – Суми: СОІППО, 2007. – С. 55–57.
 11. Бунь В. Соціополітичні поділи як фактори формування електорального вибору / Вікторія Бунь // Регіональний вимір політичного процесу в Україні : матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції, 26 травня 2007 р., Львів / [уклад. Романюк А. С., Скочиляс Л. С., Шиманова О. В.]. – Львів : ЦПД, 2007. – С. 68–76.
 12. Бунь В. Потреби та мотиви виборця як детермінанти електорального вибору / Вікторія Бунь // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / [відп. за випуск В. Мельник]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 5. – С. 179–181.
 13. Бунь В. Політична інформованість як індикатор рівня розвитку електоральної культури / Вікторія Бунь // Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть : тези доповідей VІ Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених / Відп. ред. З.В. Гуцалюк. – Тернопіль : АСТОН, 2008. – С. 15–17.
 14. Бунь В. Вступ до НАТО як проблемний вимір парламентських виборчих кампаній в Україні // Україна-НАТО : Регіональний вимір : матеріали конф., 6 груд. 2008 р. / [уклад. Романюк А., Скочиляс Л.]. – Львів : ЦПД, 2008. – С. 164–168.
 15. Бунь В. Інституційний дизайн як чинник електорального вибору / Бунь В. // Соціальний капітал: сучасні аспекти дослідження та розвитку : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Львів, 29 вересня 2011 р.) ; [за наук. Ред.. проф. М.П. Гетьманчука]. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 42–45 с.
 16. Бунь В. Теоретичні підходи до аналізу електорального вибору / В. Бунь // Вісник Львівського національного університету. Філософсько-політологічні студії. – 2013. – Вип. 3. – С. 200–212.
 17. Бунь В. Консолідація як результат еволюції демократії / В. Бунь // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / [відп. за випуск В. Мельник]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 10. – С. 112–114.
 18. Бунь В. Стан дослідження чинників електорального вибору в Україні та Росії: операціоналізація ключових понять електоральних теорій / В. Бунь // Вісник Львівського національного університету. Філософсько-політологічні студії. – 2014. – Вип. 4. – С. 71–80.
 19. Бунь В. Побудова інтегративних моделей електорального вибору на основі методології «лійки причиновості» / В. Бунь // Вісник Львівського національного університету. Філософсько-політологічні студії. – 2014. – Вип. 5. – С. 177–188.
 20. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 766 с. (у співавторстві 0,5 д.а.)
 21. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / за наук. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.] – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 779 с. (у співавторстві 0,3 д.а.)
 22. Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. – 3-тє видання, виправлене і доповнене / укладач В.М. Піча, наук. редакція Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 516 с. (у співавторстві 0,3 д.а.)
 23. Бунь В. Концепція справедливості у поглядах Платона і Арістотеля / В. Бунь // Тези звітної наукової конференції філософського факультету / [відп. за випуск В. Мельник]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 11. – С. 207–209.

Біографія

2001–2006 – навчалась на філософському факультеті (спеціальність політологія) Львівського національного університету імені Івана Франка.

2006–2010 – навчалась в аспірантурі на кафедрі теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.

1 квітня 2011 року – захистила кандидатську дисертацію на тему «Електоральний вибір: детермінанти формування та особливості вияву»

2011–2014 – працювала асистентом кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.

3 1.07.2014 року працює на посаді доцента кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!