Кафедра теорії та історії політичної науки

 • Про кафедру
 • Історія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Методичні матеріали
 • Бібліотека
 • Новини
 • Оголошення

Історія заснування. Кафедра теорії та історії політичної науки заснована у 2007 році як складовий підрозділ філософського факультету. Випускна кафедра для студентів спеціальності “Політологія”.

Приміщення кафедри теорії та історії політичної науки розташоване на другому поверсі головного корпусу Університету по вул. Університетська, 1, к. 204.

Завідувач кафедри. З 2007 року завідувач кафедри – д-р політ. наук, проф. Денисенко Валерій Миколайович.

Викладачі та співробітники кафедри.

На кафедрі теорії та історії політичної науки працює 14 викладачів, з яких 3 професори, 8 доцентів і 3 асистенти. Викладачі кафедри мають вчені ступені: доктора політичних наук (3 викладач), кандидата філософських наук (1 викладач), кандидата політичних наук (8 викладачів).

На кафедрі працюють:

Докт. політ. наук, проф. Денисенко В.М.

канд. філос. наук, проф. Світа А.М.

докт. політ. наук, проф. Вдовичин І.Я.

докт. політ. наук, доц. Хома Н.М.

канд. політ. наук, доц. Угрин Л.Я.

канд. політ. наук, доц. Шипунов Г. В.

канд. політ. наук, доц. Бунь В. В.

канд. політ. наук, доц. Гарбадин А. С.

канд. політ. наук, асист. Мотрен С. М.

здобувач, асист. Іленьків Г. В.

старший лаборант Бекар С. І.

 

В різний час на кафедрі працювали:

канд. політ. наук, асист. Харечко І. З.

канд. політ. наук, асист. Кривенко С. О.

канд. політ. наук, доц. Шиманова О. В.

старший лаборант Легенька О. Р.

канд. політ. наук, асист. Кірієнко О. Д.

канд. політ. наук, асист. Параняк П. Р.

канд. політ. наук, доц. Сорба О. М.

канд. істор. наук, доц. Остудін В. І.

канд. політ. наук, асист. Кацюк О. С.

Навчально-методична робота. Викладачами кафедри теорії та історії політичної науки підготовлено понад 20 курсів та спецкурсів, які мають як теоретичний, так і практичний характер. Кафедра теорії та історії політичної науки веде загальний курс “Політологія” для студентів гуманітарних факультетів університету, основні курси для студентів спеціальності “Політологія” філософського факультету: ”Вступ до спеціальності”,”Філософія політики”, “Історія зарубіжних політичних вчень”, “Історія політичної думки України”, “Теорія міжнародних відносин”, “Історія і теорія демократії”, “Технологія політичного процесу”, “Етнополітологія”, “Теорія політичної системи”, “Теорія систем”, “Міжнародні організації”.

Студенти спеціалізації “Теорія та історія політичної науки” слухають такі спецкурси: “Політологічні теорії держави”, “Теорія бюрократії”, “Політичні цінності”, “Політична антропологія”, “Український консерватизм”, “Сучасні теорії модернізації”, ”Моделі громадянського суспільства”, “Сучасні теорії глобалізації”, “Європейська інтеграція”, “Інтерактивні методи навчання”, “Політична опозиція”.

Тематика спецкурсів періодично оновлюється.

Наукова робота. Кафедра завершила виконання  двох наукових тем “Предмет політології в історії її розвитку: зміст та умови трансформації” та «Теорії політики: форми політичної рефлексії». Наукові напрямки ПК: раціоналізм та ірраціоналізм в історії політичної думки, філософія політики, політична антропологія (Денисенко В.М.); теорія та історія демократії, політичні цінності, бюрократія в системі влади та управління (Світа Г.М.); міжнародні політичні відносини (Угрин Л.Я.).

Поточна робота здійснюється над темою “Політичні аспекти безпеки особи в контексті формування нових регіональних систем безпеки: індикатори та інституційні принципи й механізми гарантування”.

Науковий керівник – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки Денисенко Валерій Миколайович.

Номер держреєстрації: 0117 U001398.

Термін виконання: 01.2017 – 12.2019 роки.

Виконавці: 10 викладачів. Серед них (за вченими званнями): 3 – професори, 5 – доцентів, 2 – асистенти. Науковий ступінь викладачів: 3 – доктори наук, 7 – кандидатів наук.

Проблема безпековості не концентрується лише довкола таких феноменів як держава, суспільство, а, передовсім, – довкола буття людини, умов її життя, автономних форм свободи тощо. Особливо це стає актуальним в сучасних умовах трансформації як внутрішніх особливостей політико-економічного та соціального життя українського суспільства, так і динаміки зовнішніх чинників. Виходячи з цього, здійснено дослідження принципів та механізмів гарантування безпеки особи у ситуації нездатності більшості держав повною мірою реалізовувати цю функцію і делегування її міжнародним організаціям та регіональним системам безпеки. Особливу увагу звернено на механізмах різних рівнів (локальному, національному, регіональному, міжнародному) гарантування безпеки особи, необхідності їх адаптації до нових реалій та формування нових. В процесі виконання проекту визначено індикатори безпеки особи в глобалізованому світі, у якому життя індивіда позначене процесами індивідуалізації, атомізації, фрагментації, непевності і незахищеності. Крім того авторами розроблено теоретичні принципи та практичні моделі гарантування безпеки особи, які поєднують ієрархічні засади національної та регіональної безпеки з мережевими, що покликано гарантувати кожній особі убудованість в громадські та транснаціональні комунікації, які визначаються взаємозалежністю та солідарністю суспільств та людей при реалізації безпеки особи, повністю не контролюються державою і можуть впливати на неї. Започатковано напрацювання методик дослідження особистісних форм безпеки у вимірах локальних та місцевих норм.

Науково-методологічні семінари кафедри проводяться щомісячно.

Науково-теоретичні семінари на кафедрі теорії та історії політичної науки мають три складові:

 1. Науково-теоретичні семінари присвячені дослідженню викладачами кафедри проблематики “Політичні аспекти безпеки особи в контексті формування нових регіональних систем безпеки: індикатори та інституційні принципи й механізми гарантування”. Науково-методологічні семінари в цьому напрямі здійснюються один раз на місяць (проводяться в перший понеділок місяця).
 2. Науково-теоретичні семінари присвячені підготовці дисертаційних робіт аспірантами та докторантами кафедри (проводяться в третій понеділок місяця).
 3. Науково-теоретичні семінари на яких заслуховуються зміст кандидатських та докторських дисертацій здобувачів що подають свої роботи в Спеціалізовану Рада Д.35.051.17
Викладач Тема Місяць
1 Проф.Денисенко В. М. Проблема методології дослідження безпековості людини в сучасних умовах Вересень 2018

перший понеділок місяця

2 Доц. Угрин Л. Я. Міжнародні стандарти аналізу безпековості людського життя Жовтень 2018

перший понеділок місяця

3 Проф. Світа А. М. Ціннісні аспекти людського життя. Їх сучасний стан Листопад 2018

перший понеділок місяця

4 Проф. Вдовичин І. Я. Проблеми політичної безпеки буття людини в історії політичної науки України. Грудень 2018

перший понеділок місяця

5 Доц. Хома Н. М. Моделі забезпечення безпековості людини в різних соціально-політичних системах Січень 2019

перший понеділок місяця

6 Доц. Шипунов Г. В. Пострадянські традиції співвідноешння безпеки-небезпеки політичного життя людини Лютий 2019

перший понеділок місяця

7 Доц. Гарбадин А. С. Культурний контекст забезпечення свобод людини Березень 2019

перший понеділок місяця

8 Доц. Бунь В. В. Системний аналіз проблем свободи людини Квітень 2019

перший понеділок місяця

9 Асист. Мотрен С. М. Проблема вибору України в забезпечені прав та свобод людини Травень 2019

перший понеділок місяця

10 Асист. Іленьків Г. В. Система політичних та економічних означень людського життя: раціональний та утопічний зміст Червень 2019

перший понеділок місяця

Виконано з вересня по квітень.

Аспірант/докторант Тема Місяць
1 Токарєва Л. В. Політичний дискурс постмодерну: темпоральні форми та типологічні моделі раціональності Вересень 2018

третій понеділок місяця

2 Бушева С. М. Принципи концептуалізації та інтерпритації механізму фунціонування етнічного лобі у Сполучнених Штатах Америки на прикладі Ізраїльського лобі Жовтень 2018

третій понеділок місяця

3 Потерейко О. О. Віртуалізація держави теоретико-методологічний аналіз

 

Листопад 2018

третій понеділок місяця

4 Сухарина А. А. Принципи співвідношення наукового знання та ідеології в політичній науці Грудень 2018

третій понеділок місяця

5 Сабара А. М. Принципи прийняття політичного рішення в суспільствах перехідної демократії крізь призму теорії ігор: теоретико-методологічний аналіз Січень 2019

третій понеділок місяця

6 Лукашенко Є. М. Межі свободи у політичній доктрині лібералізму (Ф.А. Гаєк)

 

Лютий 2019

третій понеділок місяця

7 Бекар С. І. Трансформація принципів політичної мобілізації в сучасному суспільстві Березень 2019

третій понеділок місяця

8 Дахній З. В. Політична репутація держави: теоретико-методологічний аспект Квітень 2019

третій понеділок місяця

9 Ковальчук М. В. Принципи формування предмету політології в її історії Травень 2019

третій понеділок місяця

10 Савойська С. В. Політологічний контекст моделі мовної політики:теоретико-методологічний аналіз Червень 2019

третій понеділок місяця

Виконано з вересня по квітень.

Студентська наукова робота. Підготовка спеціалістів ведеться за спеціалізацією “Теорія та історія політичної науки” (23.00.01). Випуск відбувається за двома кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр.

Студенти політологи регулярно беруть участь та виборюють призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з політології. Студенти відділення політології є активними учасниками наукових конференцій, семінарів різних рівнів. Видається студентський науковий журнал.

Випускники відділення політології працюють викладачами ВНЗ, фахівцями в органах місцевого самоврядування, експертами та аналітиками у громадських організаціях, науково-дослідних центрах, зокрема в соціологічних компаніях та структурах формату “think tanks”, а також у ЗМІ. Частина випускників продовжує навчатися в аспірантурі ЛНУ ім. І.Франка, а також за кордоном.

Студенти філософського факультету спеціальності “Політологія” стали переможцями II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології, що відбувався у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (м. Чернівці) 27 березня 2018 р.:

Довганик Олесь Ігорович – гр. ФФІ-42 – здобув 1 місце (науковий керівник – доцент кафедри теорії та історії політичної науки Гарбадин Андрій Стефанович).

Стандратюк Діана Василівна – гр. ФФІ-32 – здобула 3 місце (науковий керівник – доцент кафедри теорії та історії політичної науки Шипунов Геннадій Володимирович).

За керівництвом викладачів кафедри теорії та історії політичної науки студенти спеціальності “політологія” підготували дві одноосібні статті та одні одноосібні тези, що вийшли друком у фаховому виданні з політичних наук – Віснику Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018:

 1. Мудрікув І. Особливості трансформації соціальних класів та їх впливу на еволюцію політичних партій. / І.Мудрікув // Матеріали четвертих міжвузівських методологічних читань “Політологія як наука про принципи, форми та способи здійснення людської свободи”, жовтень 2017 року. – Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – Випуск 14. – с. 235 – 237
 2. Русиняк А. Вплив амбівалентності політичної свідомості на суспільно-політичні перетворення у процесі демократичного транзиту / А. Русиняк //Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії, Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 15. – С. 192‒199
 3. Стандратюк Д. Особливості концептуального осмислення політичного в теоретичному підході Карла Шмітта / Д. Стандратюк // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії, Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 18. – С. 369‒376

Докторантура та аспірантура. У межах кафедри теорії та історії політичної науки діє денна і заочна аспірантура за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. В цей час навчаються 7 аспірантів.

Функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 23.00.01 – теорія та історія політичної науки та 23.00.02 – політичні інститути та процеси (голова ради – проф. Денисенко В.М.)

Участь у наукових конференціях. На кафедрі організовують як стаціонарні звітні, так і тематичні наукові конференції, регулярно проводять методологічні семінари.

28-29 квітня  2018 р. з ініціативи кафедри відбувалися п’яті міжвузівські методологічні читання – I частина (с. Ворохта). У рамках заходу було висвітлено і комплексно проаналізовано проблематику, з огляду на наступні дискусійні платформи:

 • Антропний принцип концептуалізації політики в науковому дискурсі;
 • Свобода як цивілізаційний принцип;
 • Незавершений гештальт у політиці (українська історична практика)
 • Зіткнення морального дискурсу та політичного;
 • Утилітаристська мораль та “велика” політика;
 • Моральність політичних основ та межі громадянської непокори;
 • Політологія як міф та як теоретична реконструкція;
 • Політичні інститути, політичні процеси як інструментарій досягнення свобод людини, а не як мета її буття;
 • Об’єктивна політична соціологія та соціологія як товар;
 • Математичні моделі у політичних дослідженнях;

15 травня 2008 р. в межах проведення “Днів науки філософського факультету 2018” кафедра, спільно з учасниками студентського Політичного клубу, забезпечила роботу секції політології. Участь в її засіданнях взяли студенти першого, другого, третього та четвертого курсів. Обговорили проблеми методології політичної науки, шукали відповіді на актуальні питання політичного життя сьогодення. З доповідями виступили 12 студентів.

 13-14 жовтня 2018 р. кафедра організувала і провела наукову конференцію, присвячену 100-річчю від дня виходу першого тому Освальда Шпенглера “Сутінки Європи” (с. Ворохта). Тоді ж відбулися п’яті міжвузівські методологічні читання – IІ частина.

  19 жовтня 2018 р. на філософському факультеті відбулося засідання круглого столу, присвячене принципам сократівської бесіди Леонарда Нельсона (м. Львів). Захід було організовано Філософсько-політичною академією міста Бонн (Німеччина), спільно з кафедрою теорії та історії політичної науки. Учасники з’ясовували, як розум може стати практичним.

Серед доповідачів пленарної частини: професор-доктор Хольгер Франке, доктор Барбара Нойсер, доктор Хорст Гронке, з боку гостей, та професор-доктор Валерій Денисенко, з боку сторони, що приймала. У доповідях окреслили суть діалогу за методом Сократа, представили постать Леонарда Нельсона у світлі його життя, творчості і практичної філософії.

Друга частина програми передбачала практичне застосування інструментарію сократівської бесіди. Аудиторія розділилася на дві групи, у рамках яких дискутували на теми: “Чи є корупція морально прийнятною?” та “Який соціальний захист потрібний людині?”.

Наукові зв’язки кафедри. Кафедра теорії та історії політичної науки співпрацює із Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса (м. Київ).

Щорічно проводяться конференції спільно із Ужгородським національним університетом. Також викладачі кафедри політології Ужгородського національного університету, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, Львівського державного університету внутрішніх справ, Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного  регулярно проходять наукове стажування на базі кафедри теорії та історії політичної науки.

Налагоджено тісну співпрацю з Національним університетом “Львівська політехніка”, а також із Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, на базі якого відбуваються спільні конференції із викладачами кафедри теорії та історії політичної науки. Організовано спільну наукову дослідницьку платформу із Львівським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президенті України.

Співпраця здійснюється в таких напрямках: проведення наукових конференцій, семінарів, рецензування авторефератів, кандидатських та докторських дисертацій, підготовка підручників та навчальних посібників, обмін навчально-методичною літературою.

Із фотоархіву кафедри.

           

 

     

Історія

Історія заснування. Кафедра теорії та історії політичної науки заснована у 2007 році як складовий підрозділ філософського факультету. Випускна кафедра для студентів спеціальності “Політологія”.

Співробітники

завідувач, професор (сумісник)ДЕНИСЕНКО Валерій Миколайовичзавідувач, професор (сумісник)
професорВДОВИЧИН Ігор Ярославовичпрофесор
професорСВІТА Ганна Михайлівнапрофесор
доцентБУНЬ Вікторія Вікторівнадоцент
доцентГАРБАДИН Андрій Стефановичдоцент
доцентУГРИН Леся Ярославівнадоцент
доцентХОМА Наталія Михайлівнадоцент
доцентШИПУНОВ Геннадій Володимировичдоцент
асистентІЛЕНЬКІВ Галина Василівнаасистент
асистентМОТРЕН Святослав Миколайовичасистент
старший лаборантБЕКАР Святослава Ігорівнастарший лаборант

Методичні матеріали

Політологія (Філософський факультет)

Історія зарубіжних політичних вчень (ІІч.)

Історія зарубіжних політичних вчень (ІІІ ч.)

Політична антропологія

Філософія політики

Історія зарубіжних політичних вчень (IV)

Політологія (Географічний факультет)

Звітна конференція

Політологія (Філологічний факультет)

Історія України

Політологічні теорії держави

Політологія (Юридичний факультет)

Сучасні теорії політичних змін та розвитку

Технологія політичного процесу

Політичний консалтинг та PR

Український консерватизм

Історія політичної думки України

Моделі громадянського суспільства

Політичні технології

Політологія (Механіко-математичний факультет)

Політологія (Філософський факультет)

Стилістика публічних виступів (МЕТОДИЧКА)

Політологія_(Філософський факультет_Гарбадин А. С.)

Політологія_(Географічний факультет_Гарбадин А. С.)

Політологія_(Філологічний факультет_Гарбадин А.С.)

Бібліотека

З сумом повідомляємо, що відійшов у вічність Валерій Миколайович Денисенко

15.10.2019 | 15:49

Кафедра теорії та історії політичної науки з глибоким сумом повідомляє, що після тривалої боротьби за життя нашу сім’ю покинула Велика Людина – завідувач кафедри, професор, науковець, порадник та, що найважливіше, Друг Валерій Миколайович Денисенко. Про його життя можна написати дуже багато, але найкраще сказав Він сам: «Бути Валерієм Денисенком цікаво».
З тугою в серці мусимо усвідомити, що його боротьба закінчилась. Проте знаємо, що Він житиме всередині кожного з нас.
Колектив кафедри та усього філософського факультету висловлює щирі співчуття рідним, близьким...

Читати »

12-13 листопада відбудеться друга студентська наукова конференція «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи)

10.10.2019 | 17:52

Запрошуємо на другу студентську наукову конференцію «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи), яка передбачає не лише очну, але й заочну форму участі.
Наукова конференція матиме 2️⃣ наукових напрями:
▶️Особливості виборчого процесу та зміни електоральних преференцій під час президентських і парламентських виборів 2019 року в Україні.
▶️Динаміка розвитку партійних і виборчих систем в Україні й інших країнах світу.
Подія відбудеться 1️⃣2️⃣ – 1️⃣3️⃣ листопада на кафедрі політології ЛНУ імені Івана Франка.
Детальну інформацію можна отримати, перейшовши за посиланням:...

Читати »

Перший філософський пікнік відбувся!

10.10.2019 | 12:24

«Наука – це цікаво!» – ось що довели на філософському пікніку під час обміну думками та ідеями професори і студенти-першокурсники, члени наукових товариств і гості з інших факультетів. Вражала і атмосфера заходу: легкість і невимушеність, у поєднанні з позитивом та інтелектуальністю.
Учасниками заходу було відзначено вміння лекторки – пофесорки Наталії Жигайло подати власний життєвий досвід у сфері освітнього та наукового менеджменту крізь призму наукового світогляду. Команда Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених філософського факультету «Кордіс» дякує Наталії Ігорівні за...

Читати »

Студенти філософського знову серед найкращих в Університеті!

10.10.2019 | 10:41

Під час урочистої зустрічі Ректора зі студентами з нагоди Дня Університету одразу двоє студентів філософського факультету отримали грамоти за успішне навчання, активну участь у громадському житті Університету та в діяльності студентських наукових товариств.
За відмінне навчання, успіхи у науковій роботі та активну участь у громадському житті Університету нагороджено – Смука Тараса, магістранта першого року навчання спеціальності «політологія». За активну участь у громадському житті Університету – Марію Цінцадзе, студентку четвертого курсу спеціальності «політологія», голову студентської ради філософського факультету. Сміливо лупайте скалу науки...

Читати »

Cтуденти 3-го курсу спеціальності «політологія» відвідали Львівську міську раду

09.10.2019 | 08:02

У вівторок, 8.10.2019 р. в рамках курсу  «Місцеве самоврядування» та в рамках тижня Європейської місцевої демократії студенти 3-го курсу спеціальності «політологія» відвідали Львівську міську раду, де начальник управління «Секретаріат ради» Юрій Лукашевський та заступник начальника відділу громадського партнерства Юлія Бойко підготували презентацію та розказали студентам про структуру міської ради,  інструменти  місцевої демократії та наочно продемонстрували  про можливості залучення громадян до прийняття управлінських рішень.

Читати »

Оголошення

Кафедра теорії та історії політичної науки запрошує студентів спеціальності «Політологія» на спеціалізацію «Світова політика та глобалізація».

Лекційні курси, розроблені викладачами кафедри теорії та історії політичної науки в межах спеціалізації «Світова політика та глобалізація» допоможуть краще зорієнтуватися у складному світі міжнародної політики, зрозуміти тенденції трансформації сучасної міжнародної системи, особливості міжнародних конфліктів, проблеми національної і міжнародної безпеки. Однією з центральних тем курсів буде звичайно ж глобалізація, яка впливає на все і всіх.

Викладачі кафедри теорії та історії політичної науки пропонують такі курси:

 • Теорія міжнародних відносин;
 • Розвиток і трансформація міжнародних систем сучасності;
 • Теорія глобалізації;
 • Регіональні аспекти світової політики;
 • Міжнародні конфлікти у XXI ст.;
 • Національна і міжнародна безпека;
 • Концепція глобальної демократії та інші.

Курси спеціалізації сприятимуть підготовці фахівців-політологів, орієнтованих на розуміння складних суспільно-політичних процесів  в контексті  змін, що відбуваються у міжнародному середовищі, та їхніх наслідків.

Знання та аналітичні навички, отримані студентами на спеціалізації «Світова політика та глобалізація», дозволять їм стати фахівцями зовнішньополітичних відомств, департаментів з міжнародного співробітництва державних адміністрацій і міських рад, працювати у міжнародних організаціях, корпораціях тощо.

Кафедра теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка спільно з Факультетом управління фінансами та бізнесом ЛНУ ім. І. Франка розпочинає набір студентів на бакалаврську програму за спеціальністю “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ та АДМІНІСТРУВАННЯ” в межах освітньо-професійної програми “Державне управління та публічна служба” 👨‍💼

Форма навчання: денна;
Термін навчання: 3 роки та 10 місяців.
Кваліфікація після закінчення програми: “Бакалавр публічного адміністрування та управління”

📌Мета освітньої програми – формування якісно нових, спеціалізованих знань, вмінь, практичних навичок та компетенцій, необхідних для реалізації професійного потенціалу молодого спеціаліста у сфері публічного управління та адміністрування.

📌Особливість програми – здобуття професійних компетенцій в:
✔️управлінні державними і публічними інститутами;
✔️адмініструванні процесів у громадських організаціях;
✔️аналізі закономірностей функціонування і розвитку державно-політичної сфери.

Фахівці з публічного управління та адміністрування виступають своєрідними модераторами у системі взаємодії між громадськістю, органами державної влади та місцевим самоврядуванням, сприяють оптимізації вітчизняної системи публічного управління, здійснюють керівництво чи виконують поточні завдання органу публічного управління, організовують функціональну діяльність підрозділу органу публічного управління із врахуванням регіональної специфіки, гармонізують управлінські взаємовідносини між органами державної влади на місцях, місцевими радами та ін.

📌 Сфера професійних можливостей для бакалавра публічного адміністрування та управління:
✔️ керівник / помічник керівника / провідний фахівець структурного підрозділу у центральних та місцевих органах державного правління;
✔️ керівник структурного підрозділу органу місцевого самоврядування;
✔️ менеджер зв’язків із громадськістю;
✔️ аналітик / експерт / радник / консультант з питань децентралізації;
✔️представник України в міжнародних організаціях з питань місцевого самоврядування, та євроінтеграції;
✔️спеціаліст державної служби;
✔️експерт із соціально-політичних питань;
✔️ керівник проектів соціально-політичного значення у структурі міжнародних громадських організацій / фахівець з адміністративної та оргнізаційної роботи / керівник проектного напряму.

Для отримання більш детальної інформації:
✔️ пишіть нам на офіційну сторінку Кафедра теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка
✔️ на електронну адресу: filos_polit_nauk@ukr.net
✔️ чи заходьте безпосередньо: вул. Університетська, 1, 2 поверх, 204 каб., Кафедра теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка

 

Запрошуємо вступати до ЛНУ ім. І. Франка на здобуття другої вищої освіти за спеціальністю «Політологія» (ОС «Бакалавр»). Термін навчання – 2 роки (заочна форма).

Пропозиція актуальна для всіх, хто вже здобув базову або повну вищу освіту (рівня бакалавр, спеціаліст або магістр) за іншою спеціальністю.

Для вступу необхідно скласти тестові фахові випробування з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності». Мета – перевірка базової готовності абітурієнтів до навчання за скороченою програмою, їхніх уявлень про специфіку політичної інтерпретації людини та світу, основні проблеми фаху політолога, специфіку його професійної діяльності.

Майбутні компетенції:

Знання та розуміння / Knowledge and understanding: історії становлення та розвитку політичної думки, сучасних політичних теорій та політологічних шкіл, засад політичного аналізу суспільних процесів, внутрішньої та міжнародної політики; розуміння загальної природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання.

Застосування знань та розумінь / Applied knowledge and understanding: ключових політологічних понять, теорій та методів до аналізу суспільно-політичних відносин, інститутів та ідей, відповідно до певного історичного або сучасного контексту.

Формування тверджень / Making judgments: критичний аналіз політики на місцевому, національному та міжнародному рівні в контексті сучасних політологічних теорій, концепцій та методів аналізу.

Комунікативні навички / Communication skills: здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології, користуватися політичним дискурсом у спілкуванні з представниками інших професійних груп різного рівня, з експертами інших галузей знання, представниками ЗМІ; здатність до командної роботи.

Навички навчання / Learning skills: здатність удосконалювати вміння й знання, операційні можливості, спрямовані на опанування професією політолога, схильність до фахового самоаналізу, спроможність передавати знання іншим.

З програмою фахового вступного випробування можна ознайомитися на сайті Інституту післядипломної освіти ЛНУ ім. І. Франка або на кафедрі теорії та історії політичної науки (Головний корпус ЛНУ ім. І. Франка, каб. 204)

 

 

 

Філософський факультет, кафедра теорії та історії політичної науки і Наукове товариство студентів та молодих вчених філософського факультету «Кордіс» запрошують студентів взяти участь у передріздвяних студентських методологічних читаннях на тему: «Historia magistra vitae est: історичне знання в контексті творення форм і змісту сучасності»

Приблизний перелік напрямів для підготування виступів:

– наука versus практика: підводні камені реального знання;
– інструменти аналізу сучасних політичних та культурних процесів в Україні: політичні передбачення та моделювання, ступінь їх науковості;
– свідомість громадянина – культурна чи політична проблема?
– модерні та постмодерні теорії у динамічній ретроспективі та проекції на реалії сьогодення.

Особливий гість – проф. Лисий В.П., котрий проведе міні-круглий стіл і дасть майстер-клас на тему: “Категорії, поняття, закони”.

Переваги участі у читаннях:
– можливість вільно обговорити свою позицію за дружніми традиціями студентської солідарності;
– можливість урізноманітнити власний світогляд разом із колегами з інших спеціальностей;
– частування печивом, чаєм та марципанами 

ВАЖЛИВО!
7 найкращих студентських доповідей отримають можливість бути надрукованими у Віснику Львівського Університету. Серія філософсько-політологічні студії.

Заповніть, будь ласка, реєстраційну форму, щоб ми теж могли підготуватись якнайкраще: https://goo.gl/forms/81BKamTuO8Z5VeGF2

Якщо у вас виникають додаткові питання, пишіть на адресу nt.cordis@gmail.com