Кафедра теорії та історії політичної науки

 • Про кафедру
 • Історія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Методичні матеріали
 • Бібліотека
 • Новини
 • Оголошення

Історія заснування. Кафедра теорії та історії політичної науки заснована у 2007 році як складовий підрозділ філософського факультету. Випускна кафедра для студентів спеціальності “Політологія”.

Приміщення кафедри теорії та історії політичної науки розташоване на другому поверсі головного корпусу Університету по вул. Університетська, 1, к. 204.

Завідувач кафедри. З 2007 року завідувач кафедри – д-р політ. наук, проф. Денисенко Валерій Миколайович.

Викладачі та співробітники кафедри.

На кафедрі теорії та історії політичної науки працює 14 викладачів, з яких 3 професори, 8 доцентів і 3 асистенти. Викладачі кафедри мають вчені ступені: доктора політичних наук (3 викладач), кандидата філософських наук (1 викладач), кандидата політичних наук (8 викладачів).

На кафедрі працюють:

Докт. політ. наук, проф. Денисенко В.М.

канд. філос. наук, проф. Світа А.М.

докт. політ. наук, проф. Вдовичин І.Я.

докт. політ. наук, доц. Хома Н.М.

канд. політ. наук, доц. Угрин Л.Я.

канд. політ. наук, доц. Шипунов Г. В.

канд. політ. наук, доц. Бунь В. В.

канд. політ. наук, доц. Гарбадин А. С.

канд. політ. наук, асист. Мотрен С. М.

здобувач, асист. Іленьків Г. В.

старший лаборант Бекар С. І.

 

В різний час на кафедрі працювали:

канд. політ. наук, асист. Харечко І. З.

канд. політ. наук, асист. Кривенко С. О.

канд. політ. наук, доц. Шиманова О. В.

старший лаборант Легенька О. Р.

канд. політ. наук, асист. Кірієнко О. Д.

канд. політ. наук, асист. Параняк П. Р.

канд. політ. наук, доц. Сорба О. М.

канд. істор. наук, доц. Остудін В. І.

канд. політ. наук, асист. Кацюк О. С.

Навчально-методична робота. Викладачами кафедри теорії та історії політичної науки підготовлено понад 20 курсів та спецкурсів, які мають як теоретичний, так і практичний характер. Кафедра теорії та історії політичної науки веде загальний курс “Політологія” для студентів гуманітарних факультетів університету, основні курси для студентів спеціальності “Політологія” філософського факультету: ”Вступ до спеціальності”,”Філософія політики”, “Історія зарубіжних політичних вчень”, “Історія політичної думки України”, “Теорія міжнародних відносин”, “Історія і теорія демократії”, “Технологія політичного процесу”, “Етнополітологія”, “Теорія політичної системи”, “Теорія систем”, “Міжнародні організації”.

Студенти спеціалізації “Теорія та історія політичної науки” слухають такі спецкурси: “Політологічні теорії держави”, “Теорія бюрократії”, “Політичні цінності”, “Політична антропологія”, “Український консерватизм”, “Сучасні теорії модернізації”, ”Моделі громадянського суспільства”, “Сучасні теорії глобалізації”, “Європейська інтеграція”, “Інтерактивні методи навчання”, “Політична опозиція”.

Тематика спецкурсів періодично оновлюється.

Наукова робота. Кафедра завершила виконання  двох наукових тем “Предмет політології в історії її розвитку: зміст та умови трансформації” та «Теорії політики: форми політичної рефлексії». Наукові напрямки ПК: раціоналізм та ірраціоналізм в історії політичної думки, філософія політики, політична антропологія (Денисенко В.М.); теорія та історія демократії, політичні цінності, бюрократія в системі влади та управління (Світа Г.М.); міжнародні політичні відносини (Угрин Л.Я.).

Поточна робота здійснюється над темою “Політичні аспекти безпеки особи в контексті формування нових регіональних систем безпеки: індикатори та інституційні принципи й механізми гарантування”.

Науковий керівник – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки Денисенко Валерій Миколайович.

Номер держреєстрації: 0117 U001398.

Термін виконання: 01.2017 – 12.2019 роки.

Виконавці: 10 викладачів. Серед них (за вченими званнями): 3 – професори, 5 – доцентів, 2 – асистенти. Науковий ступінь викладачів: 3 – доктори наук, 7 – кандидатів наук.

Проблема безпековості не концентрується лише довкола таких феноменів як держава, суспільство, а, передовсім, – довкола буття людини, умов її життя, автономних форм свободи тощо. Особливо це стає актуальним в сучасних умовах трансформації як внутрішніх особливостей політико-економічного та соціального життя українського суспільства, так і динаміки зовнішніх чинників. Виходячи з цього, здійснено дослідження принципів та механізмів гарантування безпеки особи у ситуації нездатності більшості держав повною мірою реалізовувати цю функцію і делегування її міжнародним організаціям та регіональним системам безпеки. Особливу увагу звернено на механізмах різних рівнів (локальному, національному, регіональному, міжнародному) гарантування безпеки особи, необхідності їх адаптації до нових реалій та формування нових. В процесі виконання проекту визначено індикатори безпеки особи в глобалізованому світі, у якому життя індивіда позначене процесами індивідуалізації, атомізації, фрагментації, непевності і незахищеності. Крім того авторами розроблено теоретичні принципи та практичні моделі гарантування безпеки особи, які поєднують ієрархічні засади національної та регіональної безпеки з мережевими, що покликано гарантувати кожній особі убудованість в громадські та транснаціональні комунікації, які визначаються взаємозалежністю та солідарністю суспільств та людей при реалізації безпеки особи, повністю не контролюються державою і можуть впливати на неї. Започатковано напрацювання методик дослідження особистісних форм безпеки у вимірах локальних та місцевих норм.

Науково-методологічні семінари кафедри проводяться щомісячно.

Студентська наукова робота. Підготовка спеціалістів ведеться за спеціалізацією “Теорія та історія політичної науки” (23.00.01). Випуск відбувається за двома кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр.

Студенти політологи регулярно беруть участь та виборюють призові місця на Всеукраїнських олімпіадах з політології. Студенти відділення політології є активними учасниками наукових конференцій, семінарів різних рівнів. Видається студентський науковий журнал.

Випускники відділення політології працюють викладачами ВНЗ, фахівцями в органах місцевого самоврядування, експертами та аналітиками у громадських організаціях, науково-дослідних центрах, зокрема в соціологічних компаніях та структурах формату “think tanks”, а також у ЗМІ. Частина випускників продовжує навчатися в аспірантурі ЛНУ ім. І.Франка, а також за кордоном.

Студенти філософського факультету спеціальності “Політологія” стали переможцями II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології, що відбувався у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (м. Чернівці) 27 березня 2018 р.:

Довганик Олесь Ігорович – гр. ФФІ-42 – здобув 1 місце (науковий керівник – доцент кафедри теорії та історії політичної науки Гарбадин Андрій Стефанович).

Стандратюк Діана Василівна – гр. ФФІ-32 – здобула 3 місце (науковий керівник – доцент кафедри теорії та історії політичної науки Шипунов Геннадій Володимирович).

За керівництвом викладачів кафедри теорії та історії політичної науки студенти спеціальності “політологія” підготували дві одноосібні статті та одні одноосібні тези, що вийшли друком у фаховому виданні з політичних наук – Віснику Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018:

 1. Мудрікув І. Особливості трансформації соціальних класів та їх впливу на еволюцію політичних партій. / І.Мудрікув // Матеріали четвертих міжвузівських методологічних читань “Політологія як наука про принципи, форми та способи здійснення людської свободи”, жовтень 2017 року. – Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – Випуск 14. – с. 235 – 237
 2. Русиняк А. Вплив амбівалентності політичної свідомості на суспільно-політичні перетворення у процесі демократичного транзиту / А. Русиняк //Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії, Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 15. – С. 192‒199
 3. Стандратюк Д. Особливості концептуального осмислення політичного в теоретичному підході Карла Шмітта / Д. Стандратюк // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії, Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 18. – С. 369‒376

Докторантура та аспірантура. У межах кафедри теорії та історії політичної науки діє денна і заочна аспірантура за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. В цей час навчаються 7 аспірантів.

Функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 23.00.01 – теорія та історія політичної науки та 23.00.02 – політичні інститути та процеси (голова ради – проф. Денисенко В.М.)

Участь у наукових конференціях. На кафедрі організовують як стаціонарні звітні, так і тематичні наукові конференції, регулярно проводять методологічні семінари.

28-29 квітня  2018 р. з ініціативи кафедри відбувалися п’яті міжвузівські методологічні читання – I частина (с. Ворохта). У рамках заходу було висвітлено і комплексно проаналізовано проблематику, з огляду на наступні дискусійні платформи:

 • Антропний принцип концептуалізації політики в науковому дискурсі;
 • Свобода як цивілізаційний принцип;
 • Незавершений гештальт у політиці (українська історична практика)
 • Зіткнення морального дискурсу та політичного;
 • Утилітаристська мораль та “велика” політика;
 • Моральність політичних основ та межі громадянської непокори;
 • Політологія як міф та як теоретична реконструкція;
 • Політичні інститути, політичні процеси як інструментарій досягнення свобод людини, а не як мета її буття;
 • Об’єктивна політична соціологія та соціологія як товар;
 • Математичні моделі у політичних дослідженнях;

15 травня 2008 р. в межах проведення “Днів науки філософського факультету 2018” кафедра, спільно з учасниками студентського Політичного клубу, забезпечила роботу секції політології. Участь в її засіданнях взяли студенти першого, другого, третього та четвертого курсів. Обговорили проблеми методології політичної науки, шукали відповіді на актуальні питання політичного життя сьогодення. З доповідями виступили 12 студентів.

 13-14 жовтня 2018 р. кафедра організувала і провела наукову конференцію, присвячену 100-річчю від дня виходу першого тому Освальда Шпенглера “Сутінки Європи” (с. Ворохта). Тоді ж відбулися п’яті міжвузівські методологічні читання – IІ частина.

  19 жовтня 2018 р. на філософському факультеті відбулося засідання круглого столу, присвячене принципам сократівської бесіди Леонарда Нельсона (м. Львів). Захід було організовано Філософсько-політичною академією міста Бонн (Німеччина), спільно з кафедрою теорії та історії політичної науки. Учасники з’ясовували, як розум може стати практичним.

Серед доповідачів пленарної частини: професор-доктор Хольгер Франке, доктор Барбара Нойсер, доктор Хорст Гронке, з боку гостей, та професор-доктор Валерій Денисенко, з боку сторони, що приймала. У доповідях окреслили суть діалогу за методом Сократа, представили постать Леонарда Нельсона у світлі його життя, творчості і практичної філософії.

Друга частина програми передбачала практичне застосування інструментарію сократівської бесіди. Аудиторія розділилася на дві групи, у рамках яких дискутували на теми: “Чи є корупція морально прийнятною?” та “Який соціальний захист потрібний людині?”.

Наукові зв’язки кафедри. Кафедра теорії та історії політичної науки співпрацює із Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса (м. Київ).

Щорічно проводяться конференції спільно із Ужгородським національним університетом. Також викладачі кафедри політології Ужгородського національного університету, ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, Львівського державного університету внутрішніх справ, Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного  регулярно проходять наукове стажування на базі кафедри теорії та історії політичної науки.

Налагоджено тісну співпрацю з Національним університетом “Львівська політехніка”, а також із Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, на базі якого відбуваються спільні конференції із викладачами кафедри теорії та історії політичної науки. Організовано спільну наукову дослідницьку платформу із Львівським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президенті України.

Співпраця здійснюється в таких напрямках: проведення наукових конференцій, семінарів, рецензування авторефератів, кандидатських та докторських дисертацій, підготовка підручників та навчальних посібників, обмін навчально-методичною літературою.

Із фотоархіву кафедри.

         

 

Історія

Історія заснування. Кафедра теорії та історії політичної науки заснована у 2007 році як складовий підрозділ філософського факультету. Випускна кафедра для студентів спеціальності “Політологія”.

Співробітники

завідувач, професор (сумісник)ДЕНИСЕНКО Валерій Миколайовичзавідувач, професор (сумісник)
професорВДОВИЧИН Ігор Ярославовичпрофесор
професорСВІТА Ганна Михайлівнапрофесор
доцентБУНЬ Вікторія Вікторівнадоцент
доцентГАРБАДИН Андрій Стефановичдоцент
доцентХОМА Наталія Михайлівнадоцент
доцентШИПУНОВ Геннадій Володимировичдоцент
асистентІЛЕНЬКІВ Галина Василівнаасистент
асистентМОТРЕН Святослав Миколайовичасистент
старший лаборантБЕКАР Святослава Ігорівнастарший лаборант
аспірантДАХНІЙ Зеновія Володимирівнааспірант

Методичні матеріали

Політологія (Філософський факультет)

Історія зарубіжних політичних вчень (ІІч.)

Історія зарубіжних політичних вчень (ІІІ ч.)

Політична антропологія

Філософія політики

Історія зарубіжних політичних вчень (IV)

Політологія (Географічний факультет)

Звітна конференція

Політологія (Філологічний факультет)

Історія України

Політологічні теорії держави

Політологія (Юридичний факультет)

Сучасні теорії політичних змін та розвитку

Технологія політичного процесу

Політичний консалтинг та PR

Український консерватизм

Історія політичної думки України

Моделі громадянського суспільства

Політичні технології

Політологія (Механіко-математичний факультет)

Політологія (Філософський факультет)

Стилістика публічних виступів (МЕТОДИЧКА)

Політологія_(Філософський факультет_Гарбадин А. С.)

Політологія_(Географічний факультет_Гарбадин А. С.)

Політологія_(Філологічний факультет_Гарбадин А.С.)

Бібліотека

28 грудня 2018 р. відбулася академія з нагоди вручення дипломів магістрам філософського факультету

08.01.2019 | 23:40

28 грудня 2018 року в урочистій атмосфері відбулася академія з нагоди вручення дипломів магістрам філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Урочисту академію відкрила декан філософського факультету Л. В. Рижак, яка привітала випускників та їхніх батьків із завершенням навчання на унікальному факультеті Франкового університету і побажала подальших успіхів та професійних здобутків.
З вітальним словом до присутніх звернулися завідувач кафедри теорії та історії політичної науки, професор В. М. Денисенко,  виконувач обов’язків завідувача кафедри історії філософії, доцент А. Й. Дахній, і заступник декана з...

Читати »

Список студентів, яким відповідно до рішення Стипендіальної комісії призначено додаткові бали

29.12.2018 | 20:35

Список студентів філософського факультету, яким відповідно до рішення Стипендіальної комісії призначено додаткові бали за участь у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності у першому семестрі 2018-2019 навчального року.
Додаткові бали. 1-й семестр 2018-2019 н.р.

Читати »

Передріздвяні студентські методологічні читання

24.12.2018 | 21:21

18 грудня на філософському факультеті відбулись передріздвяні студентські методологічні читання на тему: «Historia magistra vitae est: історичне знання в контексті творення форм і змісту сучасності».
Доповідачі розкрили спектр різних методологічних проблем, зокрема питання розрізнення понять та категорій: «міфологізація», «свідомість громадянина», «сучасний інформаційний простір», «національна свідомість». До дискусій долучались викладачі та студенти, в яких були проаналізовані проблеми співвідношення науки та практики, внутрішня свобода совісті, шлях до розуміння науки чи дисонанс процесу її примітивізації. Слухачами були відзначені п’ять найкращих доповідей таких студентів...

Читати »

Круглий стіл пам’яті І.С. Захари: “Філософська спадщина Стефана Яворського”

06.12.2018 | 21:52

29 листопада 2018 року в аудиторії 301 відбувся Круглий стіл «Філософська спадщина Стефана Яворського». Організаторами заходу стали кафедра історії філософії філософського факультету та філософська секція Наукового Товариства імені Т. Шевченка.
Приводом для цього заходу стали передовсім два ювілеї – 360-та річниця з дня народження Стефана Яворського – видатного вітчизняного богослова, філософа, письменника, та 75-річчя з дня народження знаного дослідника української філософії, перекладача, професора кафедри історії філософії Ігоря Степановича Захари. Втім, мала місце ще одна знакова і вельми приємна подія, яка певним...

Читати »

Оголошення

Філософський факультет, кафедра теорії та історії політичної науки і Наукове товариство студентів та молодих вчених філософського факультету «Кордіс» запрошують студентів взяти участь у передріздвяних студентських методологічних читаннях на тему: «Historia magistra vitae est: історичне знання в контексті творення форм і змісту сучасності»

Приблизний перелік напрямів для підготування виступів:

– наука versus практика: підводні камені реального знання;
– інструменти аналізу сучасних політичних та культурних процесів в Україні: політичні передбачення та моделювання, ступінь їх науковості;
– свідомість громадянина – культурна чи політична проблема?
– модерні та постмодерні теорії у динамічній ретроспективі та проекції на реалії сьогодення.

Особливий гість – проф. Лисий В.П., котрий проведе міні-круглий стіл і дасть майстер-клас на тему: “Категорії, поняття, закони”.

Переваги участі у читаннях:
– можливість вільно обговорити свою позицію за дружніми традиціями студентської солідарності;
– можливість урізноманітнити власний світогляд разом із колегами з інших спеціальностей;
– частування печивом, чаєм та марципанами 

ВАЖЛИВО!
7 найкращих студентських доповідей отримають можливість бути надрукованими у Віснику Львівського Університету. Серія філософсько-політологічні студії.

Заповніть, будь ласка, реєстраційну форму, щоб ми теж могли підготуватись якнайкраще: https://goo.gl/forms/81BKamTuO8Z5VeGF2

Якщо у вас виникають додаткові питання, пишіть на адресу nt.cordis@gmail.com