Кафедра теорії та історії культури

  • Про кафедру
  • Історія
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Новини

м. Львів, вул.Університетська, 1, ауд.357-а, 358,

тел. (+38 032 239 42 10)

е-mail: thc.dep.philosophy@lnu.edu.ua

facebook: https://www.facebook.com/groups/401664896696054/

 

 

 

 

Історія

Кафедра теорії та історії культури створена у 1991 році як загально університетська, з 1994 увійшла до складу філософського факультету.

Очолив кафедру проф. А.В. Яртись. З 1997 по 2000 рр. кафедру очолювала проф. М.В.  Кашуба. З 2000 по 2002 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала доц. О.Б. Сінькевич. З 2002 р. на посаді завідувача перебував проф. В.П. Мельник. У 2016 р. на цю посаду було обрано доц. О.Б. Сінькевич.

У 2003 р. на філософському факультеті відкрито нову спеціальність – Культурологія, і кафедра теорії та історії культури стала випускаючою. Нині навчання відбувається за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалаврмагістр.

На кафедрі працює 16 викладачів, з яких 3 проф., докт. наук; 9 доц., канд. наук; 3 асистенти, канд. наук; 1 асистент.

1

Колектив викладачів, аспірантів, лаборантів кафедри теорії та історії культури.2010 р.

 

Навчально-методична робота

Для студентів спеціальності Культурологія підготовлено нормативні курси:

Вступ до спеціальності (Основи культурології) (доц. О. Сінькевич),

Історія світової культури (доц. О. Ліщинська-Милян),

Історія української культури (доц. Н. Король),

Масова культура (доц. О. Сінькевич),

Філософія культури (доц. О. Дарморіз),

Регіональна типологія культури (доц. Т. Ярошенко),

Історія культурології (ас. Л. Мандрищук),

Соціальна культурологія (доц. Н. Король),

Соціологія культури (доц. Н. Король),

Методика викладання культурологічних дисциплін (доц. Н. Король),

Морфологія культури (доц. Т. Ярошенко),

Семіотика культури (доц. О. Дарморіз)

Міфологія (доц. О. Дарморіз)

Етика (доц. Т. Ярошенко)

Естетика (доц. О. Сінькевич).

Християнська етика (доц. А.Васьків),

Біблієзнавство (доц. А.Васьків),

Історія християнства в Україні (доц. В.Стеценко),

Філософія релігії  (доц. В.Стеценко);

Гуманістичний аспект сучасної етики (доц. Т.Ярошенко),

Ділова етика (ас. Т. Власевич),

Прикладна етика (доц. О.Ліщинська-Милян),

Моральна культура спілкування та етикет (доц. О.Сінькевич)

Філософія фантастики (доц. І. Колесник).

Теоретичне навчання поєднується з практичною підготовкою. На першому курсі студенти знайомляться з основами туристично-краєзнавчої діяльності, на другому проходять музейну практику. Студенти третього курсу мають можливість познайомитись з організаційно-адміністративною роботою в сфері культури, проходячи практику у відділі в справах молоді, сім’ї та спорту обласної та міської держадміністрації, Палаці естетичного виховання студентської молоді. На четвертому курсі вони мають можливість випробувати себе як викладачі в ході педагогічної практики.

Після захисту кваліфікаційної роботи випускники бакалаврату можуть продовжити навчання в магістратурі. Вони поглиблюють свої знання з актуальних проблем сучасної культурології, знайомлячись з курсами Провідні тенденції сучасного культурного розвитку, Формування нової соціокультурної реальності в Україні, Міжкультурна комунікація, Менеджмент соціокультурної діяльності, слухають ряд курсів з методики викладання культурологічних дисциплін у вищих навчальних закладах, проходять педагогічну практику. Ті, хто готується до наукової роботи, мають можливість одержати відповідну підготовку, прослухавши курси з теоретико-методологічних засад соціогуманітарного знання, культурологічного джерелознавства, філософії творчості та одержавши практичні навички науково-дослідницької роботи в ході науково-виробничої практики.

2

Семінарське заняття зі студентами 5 курсу культурологічного відділення проводить доцент О. Ліщинська-Милян. 2012 р.

Важливе значення в організації підготовки майбутніх культурологів має науково-методичне забезпечення викладання.

Викладачі кафедри розробили комплексні програми до кожного навчального курсу, якими мали можливість користуватись студенти як методичними посібниками при підготовці до семінарських занять, колоквіумів, здачі заліків та іспитів. Згодом до цих програм додались матеріали, які відображають вимоги кредитно-модульної системи викладання, запроваджені в ході реалізації Болонського процесу.

У 2008 р. було видано посібник Культурологія: навчально-методичний комплекс. Це видання включає навчально-методичні комплекси з усіх культурологічних дисциплін, які викладаються для студентів-культурологів.

Корпус навчально-методичних видань кафедри включає ряд підручників та посібників.

Це, перш за все, навчальний посібник Лекції з історії світової та вітчизняної культури, підготовлений авторським колективом викладачів кафедри за редакцією проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. Посібник, перше видання якого побачило світ у 1994 р., був доопрацьований з врахуванням набутого в процесі викладання цього курсу досвіду і перевиданий у 2005 р.

У 2007 р. вийшов друком навчальний посібник Регіональна типологія культури, підготовлений доц. Т. Ярошенко. У 2009 р. було видано підготовлений доц. О. Сінькевич підручник Основи культурології. Проф. А. Яртись у співавторстві з доц. А. Васьківим у 2010 р. видали навчальний посібник Релігієзнавство. У 2010 р. видано також навчальні посібники Міфологія (доц. О. Дарморіз), Прикладна етика (доц. О. Ліщинська-Милян), Соціологія релігії (доц. Н. Король).

На початку нового – 2012-2013 навчального року вийшов друком підготовлений викладачами кафедри за редакцією проф. Мельника В.П., проф.. Кашуби М.В., проф. Яртися А.В. підручник з історії української культури.

 

 

Співробітники

професорАЛЬЧУК Марія Павлівнапрофесор
професорМЕЛЬНИК Володимир Петровичпрофесор
доцентВАСЬКІВ Андрій Юліановичдоцент
доцентДАРМОРІЗ Оксана Володимирівнадоцент
доцентКОЛЕСНИК Ігор Миколайовичдоцент
доцентКОРОЛЬ Наталя Мирославівнадоцент
доцентКОХАНОВСЬКА Марія Григорівнадоцент
доцентЛАЗАРОВИЧ Надія Василівнадоцент
доцентЛІЩИНСЬКА-МИЛЯН Ольга Ігорівнадоцент
доцентОСЕРЕДЧУК Ольга Анатоліївнадоцент
доцентСТЕЦЕНКО Валерій Івановичдоцент
доцентЯРОШЕНКО Тетяна Миколаївнадоцент
асистентМАНДРИЩУК Лариса Анатоліївнаасистент
асистент (сумісник)ВЛАСЕВИЧ Тетяна Вікторівнаасистент (сумісник)
асистентМАЛЬЧЕВСЬКИЙ Олег Миколайовичасистент
асистентПАСІЧНИК Ігор Ярославовичасистент

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Методичні матеріали

Анотації дисциплін вільного вибору

Науково-методичні семінари (2014-2015)

Навчально-методичний комплекс із культурології

Навчально-методичний комплекс (1 курс)

Навчально-методичні комплекси (2 курс)

Навчально-методичний комплекс (3 курс)

Навчально-методичний комплекс (4 курс)

Навчальні плани 1 курс

Навчальні плани 2 курс

Навчальні плани 3 курс

Навчальні плани 4 курс

Навчальні плани магістри 1 рік- релігієзнавство

Навчальні плани магістри 1 рік

Навчальні плани магістри 1 рік-етика

Навчальні плани магістри 2 рік

Навчальні плани магістри 2 рік-етика

Навчальні плани магістри 2 рік-релігієзнавство

 

Дослідження

Протягом  2010-2013 років викладачі кафедри працювали над науковою темою Людина в сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри, 2013-2015 рр. – Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні. З грудня 2015 розпочато роботу над науковою темою Українська культура: виклики сьогодення.

У 2002 р. першим випуском започатковано періодичне наукове видання Релігієзнавчі студії. У 2005 р. видано збірник наукових статей Духовність. Культура. Нація – перший в серії культурологічних періодичних видань кафедри, який продовжено у наступні роки. У цьому ж році започатковано спільне з Західним науковим центром періодичне наукове видання  Соціогуманітарні проблеми людини.

У науковому доробку кафедри – Енциклопедичний словник з культурології, який включає біля 2 тис. статей (2013), монографічні дослідження В. Мельника Філософія, наука, техніка: методолого-світоглядний аналіз (2010), М. Альчук . Філософія права Богдана Кістяківського (2010), О. Сінькевич Соціальні практики масової культури: ідентифікаційний дискурс (2015), колективні монографії Людина в сучасному світі: філософсько-культурологічні виміри (2010), Контури толерантності: від теорії до практики (2012), Наука і цінності людського буття (2013).

Тези виступу на методичному семінарі кафедри проф.Н.Черниш

Навчально-методичні семінари кафедри 2016-2017

Науково-теоретичні семінари кафедри 2016-2017

Методичні семінари кафедри 2015-2016

Анотований звіт кафедри 2015

Тези наукової конференції ДКП-2015

Tezy.DKN2015

Публікації викладачів кафедри за 2012-2013 рр.

Анотації підручників та монографій

Наука і цінності людського буття (колективна монографія)

Гілея – студентський часопис (№6)

Гілея – студентський часопис (№5)

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ-2014

 

На філософському факультеті відбулася конференція “Духовність. Культура. Виклики сьогодення”

24.04.2017 | 18:09

21 квітня 2017 року на філософському факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка відбулось відкриття і пленарне засідання Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Духовність. Культура. Виклики сьогодення».
З вітальним словом до учасників конференції звернулась декан філософського факультету Людмила Рижак, яка подякувала усім, хто долучився до організації заходу. Розмірковуючи над основними викликами, які постали перед сучасним суспільством, Людмила Віталіївна виокремила найвиразніші з-поміж них.

«Одним із головних викликів сьогодні є глобалізація, яка ставить перед наукою, освітою, культурою та кожним з...

Читати »

Конференція “Духовність. Культура. Виклики сьогодення” (програма)

20.04.2017 | 16:13

Запрошуємо викладачів, аспірантів та студентів філософського факультету!
Порядок роботи конференції:
21 квітня
10.30-11.00 – Реєстрація учасників конференції
11.00- 13.30- Пленарне засідання
13.30-14-30 – Перерва
14-30- 18.00- Секційні засідання
22 квітня
10.00 – 13.00 – Секційні засідання
13.00 – – 14.00 – Перерва
14.00–16.00 – Презентація. Круглий стіл. Підведення підсумків та закриття конференції.
 
Детальна програма конференції

У форматі pdf
У форматі doc

 

Читати »

Відбувся захист докторської дисертації Сафонік Лідії Миколаївни

14.04.2017 | 13:44

11 квітня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради з філософських наук у Львівському національному університеті ім. І. Франка відбувся захист докторської дисертації Сафонік Лідії Миколаївни на тему «Концептуалізація сенсу життя у некласичних філософських підходах: соціально-антропологічний контекст» на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (науковий консультант проф. Карась А. Ф.).
Лідія Миколаївна Сафонік випускниця філософського Київського державного університету ім. Т. Шевченка. З 1989-1992 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі філософії Львівського національного університету, 1996...

Читати »

Лекція “Японська гравюра” у рамках року Японії в Україні

10.03.2017 | 20:59

У виставкових залах історичного комплексу Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького (вул. М. Драгоманова,42) у рамках року Японії в Україні 12 березня 2017 р. о 15:00 відбудеться лекція “Японська гравюра” (виникнення мистецтва гравюри в Японії, канони та найвідоміші майстри). Лектор – Анастасія Ворончихіна, культуролог, аспірантка кафедри теорії та історії культури ЛНУ імені Івана Франка, співзасновник клубу японської культури NIHONBU. Вартість квитка – 25 грн.
Подія на Фб 

Читати »

19 березня 2017 року відбудеться презентація навчального посібника “Держава Ізраїль: політика і суспільство”. Реєстрація обов’язкова.

09.03.2017 | 20:21

19 березня 2017 року о 12-00 годині в Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбудеться презентація навчального посібника “Держава Ізраїль: політика і суспільство” за авторством Володимира/Зєєва Ханіна, Анатолія Романюка та Велвла Черніна.
Для участі в заході просимо зареєструватися за онлайн-формою до 17 березня 2017 року.

Читати »