Прикладна етика

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
624доцент Ліщинська-Милян О. І.ФФК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
624ФФК-21доцент Ліщинська-Милян О. І.

Рекомендована література

Апресян Р. Профессиональная, прикладная и практическая этики //http://ethicscenter.ru/ed/kaunas/apr.html

Бакштановский В., Согомонов Ю. Прикладная этика: опыт университетского словаря. – Тюмень: Центр прикладной этики; НИИ прикладой этики Тюм ГНГУ, 2001. – 268 с.

Борейко В., Подобайло А. Екологічна етика. Навчальний посібник. – К., 2004.

Гусейнов А., Апресян Р. Этика. – М.: Гардарики, 1998. – 469 с.

Джордж Р. Т. Де. Деловая этика. – М., 2003.

Запорожан В., Аряєв М. Біоетика: Підручник. – Одеса: ОДМУ, 2005. – 296 с.

Коновалова Л. Прикладная этика (по материалам западной литературы) //www.philosophy.ru/iphras/library/konov.html

Москаленко В., Попов М. Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 218 с.

Палеха Ю. Ділова етика: Навч.-метод. посібник. – К., 2000.

Поттер В. Р. Биоэтика. Мост в будущее. – К.: Изд. В. Карпенко, 2002. – 216 с.

Сінькевич О. Мораль і екологія: Текст лекції. – Львів, 1996.

Сичивиця О. Моральна відповідальність вченого і суспільно-історичний процес. – Львів, 2000.

Фролов И., Юдин Б. Этика науки: проблемы и дискуссии. – М., 1986.

 

 

Додаткова література:

Антологія біоетики / За ред. Ю. Кундієва. – Львів: БАК, 2003. – 592 с.

Биоэтика: принципы, правила, проблемы / Отв. ред. Юдин Б. – М.: Эдиториал УРСС. – 470 с.

Вебер М. Избранные произведения. – Москва, 1990.

Введение в биоэтику. – М.: Прогресс-Традиция, 1998. – 381 с.

Гук О. Етика ділового спілкування: Навч. посібник. – Львів, 2006.

Екологія і культура / Авт. кол. В. Крисаченко, С. Кримський, М. Голубець та ін. – К.: Наукова думка, 1991. – 260 с.

Єрмоленко А. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.: Лібра, 1999. – 488 с.

Йонас Г. Принцип відповідності у пошуках етики для техногенної цивілізації. – К.: Лібра, 2001. – 400 с.

Кулініченко В. Філософсько-світоглядні засади біоетики // Практична філософія. – 2001. – № 3. – С. 37-43.

Левцун О. Культура підприємництва // Культурологія: Навч. посібник. / Упорядн. О. Погорілий, М. Собуцький. – Київ, 2003.

Леопольд О. Календарь песчаного графства. – М.: Мир, 1983. – 247 с.

Петрунин Ю., Борисов В. Этика бизнеса. – Москва, 2000.

Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск, 1995.

Фритцше Д.  Дж. Этика бизнеса. – Москва, 2002.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму