Філософська антропологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії культури

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Альчук М. П.ФФК-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФФК-51мпрофесор Альчук М. П.

Опис курсу

Курс «Філософська антропологія» передбачає розкриття основних, найбільш характерних проблем сучасних філософсько-антропологічних досліджень, що склались в межах важливих методологічних стратегій філософії кінця ХХ – початку ХХІ століть. Висвітлюється зв’язок філософської антропології з практичною філософією та методологією соціально-гуманітарного знання; предметна область філософсько-антропологічних досліджень; комплекс філософських та наукових дисциплін; філософсько-антропологічна проблематика в контексті найвпливовіших сучасних методологій. Формуються у студентів навички самостійної орієнтації в концепціях та поняттях сучасної філософсько-антропологічної науки на основі опрацювання текстів найбільш вагомих персоналій.

Рекомендована література

 1. Августин Аврелій. Сповідь. – К., 1997.
 2. Агацци. Э. Человек как предмет философии // Вопр. философии, № 2. – 1989.
 3. Аристотель. Нікомахова етика / Пер. з давньогрец. –  К., 2002.
 4. Альчук Марія. Духовність як форма самовизначення нації // Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. Вип.1. Львів, 2005. – С.4-12.
 5. Альчук. М. Володимир Шинкарук: до питання про методологію гуманітарних наук // Філософсько-антропологічні студії’2012 «Творча спадщина В.І. Шинкарука та сьогодення (До 80-ліття від дня народження)». Част. 2. – К., 2012. – С. 61–70.
 6. Баумейстер. А. Осягнення реального буття: дискусійні питання томістичної епістемології в світлі сучасних досягнень // Sententiae. – №1, 2011.
 7. Бичко А.К. Риси характерології української нації // Етнонаціональний розвиток України. – К., 1993.
 8. Бичко І. В. Український національний характер: персоналістський підхід // Філософсько-антропологічні читання ’96 . Випуск 2. – К., 1997.
 9. Больнов О. Філософська антропологія та її методичні принципи. // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. – К., 1996.
 10. Бубер М. Проблема человека // Два образа веры. – М., 1995.
 11. Бубер М. Я и Ты – М., 1993.
 12. Варзар І. Етнічна антропологія // Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996.
 13. Вільгельм Дільтей і філософія “духовно-наукового” знання. – Чернівці, 2011.
 14. Гелен А. О систематике философской антропологии // Проблема человека в западной философии. – М., 1988.
 15. Дильтей. В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв. – М., 1987.
 16. Кримський С. Архетипи української ментальності // Проблеми теорії ментальності. – К., 2006.
 17. Кримський С. Під сигнатурою Софії. – К., 2008.
 18. Кульчицький О. Світовідчуття українців // Українська душа. – К., 1992.
 19. Леви-Строс К. Руссо – отец антропологии // Первобытное мышление. – М., 1994.
 20. Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології. – К.,2011.
 21. Плеснер Х. Ступени органического и человек // Проблема человека в западной философии. – М., 1988.
 22. Попович М. Бути людиною. – К., 2011.
 23. Сартр Ж.-П. Частина ІІІ. Буття для іншого // Буття і ніщо. – К., 2001.
 24. Сковорода Г. Пізнай в собі людину. – Львів, 1995.
 25. Табачковський В. Г. Людина – Екзистенція – Історія. – К., 1996.
 26. Табачковський В. Філософсько-антропологічне питання про сутність людини у координатах постмодерну // Колізії антропологічного розмислу. – К., 2002.
 27. Тома Аквінський. Коментарі до Арістотелевої «Політики» / Пер. з латини – К., 2003.
 28. Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К., 1996.
 29. Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Проблема человека в западной философии. –М., 1988.
 30. Хамітов. Н. Феномен архетипів національних культур // Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології. – К., 2000.
 31. Шелер М. Положение человека в космосе // Проблема человека в западной философии. – М., 1988.

Шелер М. Человек в епоху уравнивания  // Шелер М. Избр.произв. – М., 1994.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму