Твої перспективи

На філософському факультеті готують фахівців із філософії, політології, психології та культурології за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст, магістр. На факультеті діють кафедри історії філософії, філософії, психології, теорії та історії культури, політології, теорії та історії політичної науки, працює близько ста викладачів, серед яких 15 професорів та докторів наук, понад 70 доцентів та кандидатів наук.

Студенти спеціальності «Філософія» вивчають історію філософії, сучасну світову філософію, фундаментальні проблеми філософії та методології науки, розвиток філософії в Україні, історію та теорію культури, філософію релігії, філософію культури, етику, естетику, логіку, риторику, іноземні мови тощо. Під час навчання вони мають змогу спеціалізуватися в ділянці історії філософії, онтології, гносеології та феноменології, соціальної філософії та філософії історії. По закінченні навчання випускники викладають філософію у гімназіях, ліцеях, колегіумах, у вищих навчальних закладах, проводять науково-дослідну роботу.

Здобуваючи спеціальність «Психологія», студенти вивчають історію психології, загальну, соціальну та вікову психологію, інженерну та клінічну психологію, інші психологічні дисципліни. На денній та заочній формі навчання готують фахівців-психологів для роботи в системі освіти, охорони здоров’я, правоохоронної діяльності та управління. Студенти набувають навичок психодіагностики, психокорекції та психотерапії. Фахівців-психологів поглиблено готують за такими спеціалізаціями: педагогічна та вікова психологія, психологія праці та управління, клінічна психологія, спеціальна психологія.

Студенти спеціальності «Політологія» вивчають історію та теорію політичної науки, політичні інститути та процеси, політичну культуру та ідеологію, політичні проблеми міжнародних відносин, сучасну політичну теорію та практику. Студенти отримують ґрунтовні знання з політології, філософії, іноземних мов, що дає їм змогу працювати в навчальних закладах та наукових установах, в органах державного управління та місцевого самоврядування, у політичних партіях тощо. Фахівці-політологи спеціалізуються в ділянці  історії та теорії політичної науки, політичні інститути та процеси, політичні комунікації та PR.

Програма підготовки студентів спеціальності «Культурологія» передбачає вивчення циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, а також ґрунтовне опрацьовування фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін – історії та теорії культурології, історії української та світової культури, філософії культури, історії українського та світового мистецтва, античного мистецтва, музеєзнавства тощо. Студенти-культурологи мають змогу спеціалізуватися з «етики», «релігієзнавства», «музейної справи».

В аспірантурі факультету готують науковців за 14 спеціальностями, діють дві спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій з філософії та політології,  виходять «Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка: серія філософські науки» та «Вісник Львівського університету імені Івана Франка: серія філософсько-політологічні студії».

На факультеті працюють  навчально-методичні кабінети з філософії та мистецтвознавства, діють чотири студентські наукові товариства, які сприяють розвитку творчо-креативних здібностей студентства.

Філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка завдяки діяльності його науковців і випускників, які беруть активну участь у науковому, освітньому, громадському, культурному та суспільно-політичному житті країни, відомий в Україні та за її межами. Випускники факультету з хорошими професійними знаннями  затребувані у багатьох сферах нашого суспільства.